عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر زهرا پنجشنبه ۲۴ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 44 مشاهده پرسش
  سلام اقای د‌کتر
  من چند روزه پریودیم تموم شده این خیلی کم بود
  بعد ناحیه تناسلیم چند رور درد میکنه
  انگار یه باد هستی پشتش
  بعد دیشب دوباره لک دیدم
  مجردم هستم
  ایا به هایمن اسیب دیده ؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۴ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   معمولا جای نگرانی نیست

   موفق

 • تصویر کاربر مهسا سه شنبه ۲۲ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 70 مشاهده پرسش
  سلام من حدود یه هفته مشکل یبوست داشتم و بعد مدفوع تا چند ساعت درد شدیدی داشتم و کم کم. دردش بیشتر شد و این دونه هارو بیرون ریختم. دونه ها بعد چند روز خشک شدن و خوب شدن ولی جاشون زخم نشدن. دکتر هم رفتم گفتن مشخص نیست چی هست. الان خیلی نگرانم تبخال باشه و بعدا برگرده ممنون میشم کمک کنین
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۲ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال تنبخال مطرح نیست

   علی الحساب روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   روزانه 3 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر هب پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر Hk دوشنبه ۲۱ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 61 مشاهده پرسش
  آقای دکتر اینا تبخاله رودهانه واژنم..مجردم..سال98 عقد کردم که منجر بجدایی شد بعد چندماه ..رابطه دخولی مداشتم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۱ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   علیک سلام

   در عکس ارسالی شواهدی از تبخال مشاهده نمی شود

 • تصویر کاربر آتی چهارشنبه ۱۶ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 45 مشاهده پرسش
  سلام
  من چندوقت پیش به تبخال تناسلی مبتلا شدم،حالا احتمال بالایی داره که سرطان دهانه رحم بگیرم؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۱۶ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   تبخال تناسلی به هیچ عنوان احتمال سرطان را افزایش نخواهد داد

   موفق

 • تصویر کاربر سارا دوشنبه ۱۴ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 51 مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر وقت بخیر
  من 6 ماه که درگیر هرپس تناسلی شدم میخواستم بدونم در زمانی که بیماری علامت ظاهری نداره و با استفاده از کاندوم میشه رابطه داشت یا نه؟ و درصد ابتلا چه قدره؟ در حدی پایین هست که خیال ادم راحت باشه؟ و اگه تماس دهان با ناحیه تناسلی وجود داشته باشه چی ایا هرپس به فرد کقابل منتقل میشه؟ و درصد امتقال توی این حالت چه قدره؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱۴ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   در فاز بدون علامت شانس انتقال بیماری بسیار ناچیز است و کمتر از 5 درصد می باشد

   رابطه جنسی با کاندوم بلامانع است

   در صورت تماس جنسی دهانی شانس انتقال به ناحیه دهان وجود خواهد داشت

   موفق

 • تصویر کاربر سمیه یکشنبه ۱۳ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 46 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر
  من دوروز پیش رفتم پیش پزشک زنان پس از معاینه گفت تبخال تناسلی داری ولی تبخال های من آبکی نیست همخارش داشت وهم سوزش حالت گوشتی بود وقتی روشو کندم خون ازش اومد تشخیصش درسته
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۳ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   در ادامه سوال عکس با کیفیت ارسال شود

   معمولا تبخال حالت تاولی ندارد

   موفق

 • تصویر کاربر meisam شنبه ۱۲ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 44 مشاهده پرسش
  سلام زیگیل زیر بغل من زیاد میزنه گاهی خشک میشه میریزه یه مقداریش دوباره در میاد
  ممنونم راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۲ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است. برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد

   موفق

 • تصویر کاربر شیما یکشنبه ۶ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 39 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر وقتتون بخیر من دختری ۲۴ ساله هستم تا حالا هیچ رابطه جنسی اصلا نداشتم یه هفته ای هست دچار خارش و سوزش هستم و پماد کلوتریمازول استفاده کردم متوجه شدم یه سری زائده هایی تو کف داخلی واژنم هست خیلی نگرانم کرده بنظر شما زگیل تناسلی هست؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۶ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی هیچگونه علادمی از زگیل تناسلی مشاهده نمی شود

   نگران نباش وستیبولار پاپولوزیس هیچگونه خطری نداشته و نیازی به درمان ندارد

   در صورتیکه از نظر ظاهری آزار دهنده باشد می توان با لیزر آنها را اصلاح نمود

   موفق

 • تصویر کاربر B جمعه ۴ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 51 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر وقت بخیر
  بنده سوزش و درد داشتم حین ادرار ۲ روز پماد تریامسینولون رو مصرف کردم اما بعدش یه سری جوش اطراف واژنم بیرون زد درد زیر شکمی و کمردرد هم داشتم

  من واکسن اچ پی وی رو هم سه دوزش رو ۱/۵ سال پیش زدم

  دکتر زنان هم مراجع کردم و سونوگرافی هم انجام دادم کیست داشتم ترکیده بهم قرص مارلین ، فنازومکس با سیپروفکت رو دادن الان یک روز مصرف کردم
  جوش هام که دیروز مراجع کردم به پزشک ۴ تا بود اما امروز تعدادش بیشتر شده
  اینا چی می تونه باشه لطفا بنده رو راهنمایی کنید
  تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۴ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی هرپس مطرح است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   معمولا آسیکلوویر کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر بی یکشنبه ۳۰ خرداد ۰( 7 ماه پیش) تعداد بازدید: 49 مشاهده پرسش
  سلام جناب دکترین متاسفانه شیاف ماریانااستفاده کردن دچاربرچستگی داخل وازنم شدم سوزش هم دارم انگارواژنم بسته شده امروزنوبت گرفتم پریودم استرس دارم اولین

  بارمشکل پیداکردم چکارکنم لطفا آهنگایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۳۰ خرداد ۰( 7 ماه پیش)

   سلام جانم

   ژل موضعی مترونیدازول بزن

   نگران نباش و پیگیر روند معاینات بالینی باش

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر