عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سارا سه شنبه ۱۲ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 32 مشاهده پرسش
  سلام مدت ۲ هفته هست که زایده ای مثل جوش در لابیای داخلی داشتم سه روز اول درد داشت درد از بین رفت ولی همچنان زایده هست ولی اندازه اش کوچیک شده یک دوره سفالکسین و جنتامایسین موضعی مصرف کردم تاثیری نداشت به پزشک مراجعه کردم تشخیص نداد گفت شاید تبخال!!! تو رو خدا منو راهنمایی کنید خیلی ناراحتم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۱۲ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   علی الحساب روزانه 2 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   در صورت عدم بهبودی طی 5 روز آینده بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر امیر دوشنبه ۱۱ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 39 مشاهده پرسش
  سلام من ۲۴ سالمه یه مدتیه روی الت تناسلیم به شکل ورم ودانه های ابدار بالا میاد
  ازمایش بیماری های مقاربتی هم دادم جوابشم منفی بود
  حتی از روی زخمم نمونه برداشتن
  گفتن هیچ مشکلی نداره فقط عفونت پوستیه
  قرص تاوانکس وپماد دادن اما بعد چن وقت دوباره برمیگرده این بیماری از چی میتونه باشه به نظرتون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱۱ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   تست Anti HSV IgG - IgM انجام شود

   موفق

 • تصویر کاربر Hasti دوشنبه ۱۱ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 37 مشاهده پرسش
  آیا این عکس تبخال تناسلی هست ؟
  آزمایش دقیقی برای اطمینان وجود داره؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱۱ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   علیک سلام

   بله

   تست Anti HSV IgG - IgM انجام شود

 • تصویر کاربر مهرری دوشنبه ۱۱ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 34 مشاهده پرسش
  سلام من ۲۸ سالمه یک روز قبل پریودی رابطه داشتم و روز ۴ پریودی به شدت خارش گرفتم و بعد پریودی هم انقد خارش و سوزش داشتم پماد واژن کلوتریمازول استفاده کردم و بعد ۴شب قرص فلوکونازول که خارش و سوزش خوب شد ولی ناحیه بیرونی چون خارش داشت پماد هیدروکورتیزون زدم ولی یک شب بعدش کل ناحیه کلیتوریس و لابیا بزرگ سد جوش خصوصا نزدیک غدد باراتولن که چرکی هست وادار میکنم میسوزه ؟ آیا تبخال هست؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱۱ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال تبخال تناسلی مطرح است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر الهه جمعه ۸ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 40 مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر من یک‌هفته است که روی باسنم‌تبخال زدم خیلی نگرانم‌یه سریا میکن‌تبخال یه سریا میگن‌ نیست دارو مصرف میکنم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۸ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   در اینگونه موارد قرص و پماد آسیکلوویر کمک کننده است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر مریم چهارشنبه ۶ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 40 مشاهده پرسش
  سلام.من ۳هفته پیش بینی و لبم تبخال زد.بعد در دوره پریودیم متوجه شدم که روی باسنم ۲تا زائده شبیه تاول ایجاد شده.الان خشک شده ولی جاش هست و کمی سوزش و خارش داره.خواستم بدونم آیا تبخال تناسلی هست؟ و اینکه احساس میکنم زائده هایی هم درون واژن ایجاد شده خواستم بدونم زگیل هست یا من استرس گرفتم..باید بگم که من به بیماری پسوریازیس هم مبتلا هستم البته خفیف .ممنون میشم پاسخ بدید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۶ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی تبخال مطرح نیست 

   در مورد ضایعات واژن نیز بهتره تست HPV PCR انجام شود

   موفق

 • تصویر کاربر سحر شنبه ۲ مرداد ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 36 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر من حدود ۸ روزه که تبخال تناسلی گرفتم که مقعدمم درگیر کرده وواقعا اذیت میشم ۴ تا دکتر رفتم تااینکه فهمیدن هرپس تناسلیه وگرنه قبلش یه دکتر بهم گفت فیشر هست وبیا عمل کن،یه سوال داشتم اینکه من تا چه زمانی نباید باهمسرم رابطه داشته باشم؟چون این بیماری مسری هست
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲ مرداد ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   تا بهبودی کامل ضایعات (حداقل 2 هفته) از هر گونه رابطه جنسی پرهیز شود

   موفق

 • تصویر کاربر Eli یکشنبه ۲۷ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 52 مشاهده پرسش
  سلام روزتون بخير
  عذر ميخوام من حدود دو سه روزه خارش در نزديكي مقعد و واژن داشتم و امروز اومدم عكس گرفتم وقتي كه زوم ميكنم عكس يه چيزايِ سفيد رنگيه ميخوام بدونم عفونته يا اينكه بيماري مقاربتيه؟
  و اينكه مجرد هستم حدود پنج شيش ماه پيش با نامزدم كه الان ديگه با هم نيستيم رابطه بدون دخول داشتم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۷ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   علی الحساب روزانه 2 بار پماد کلوتریمازول بزن

   در صورت عدم بهبودی طی 10 روز اینده بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر ووووو جمعه ۲۵ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 61 مشاهده پرسش
  سلام هسرم روی بدنش مث جوش هست ولی چرکی نداره جاش سوراخ شده وسیاه ایا زگیله
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۵ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   در ادامه سوال عکس ارسال شود

   موفق

 • تصویر کاربر نادری پنجشنبه ۲۴ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 39 مشاهده پرسش
  سلام من پوست به شدت حساسی دارم. دو ماه پیش دستشویی بین راهی رفتم و بعد از احساس سوزش زیاد رفتم دکتر و گفت که تبخال تناسلی دارم
  مورد اول اینکه شوهرم از من نگرفته چون در اون تایم رابطه نداشتم و مسئله ایی که هست اینه که میتونه در زمانی که من خوب شدم و زخم نداشتم گرفته باشه ولی توی بدنش خاموش باشه
  دوم اینکه شکل تبخال من مثل عکس هایی که سرچ کردم نیست اصلا دونه نداره فقط انگار پوستش بریده و کنده شده
  و سوم اینکه دارو ضد تبخال که استفاده می کنم به شدت درد و سوزش میگیرم
  چند وقت پیش پریود شدم و از گرما پام سوخت و عرق سوز شد و دوباره به همون شکل زخم شدم
  سوال که دارم آیا صد درصد این چیزی که من دارم تبخاله چون دکتر که رفتم به خاطر اینکه تکرار شده گفت تبخاله و اینکه چون درد داشتم وگرنه انقدر کوچیک بود که خود دکتر هم پیداش نمی کرد چون نمونه برداری از زخمم هم نکردن و در نهایت چطوری میتونم بفهمم که تبخال دارم یا چیز دیگه ای است؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۴ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   برای اطمینان تست Anti HSV IgG - IgM ضروری است

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر