آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

درمان تبخال تناسلی در مردان و زنان

تبخال تناسلی در مردان و زنان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.

نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع ۲ تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

شکل ظاهری تبخال تناسلی

در زنان و مردان یک یا چند علامت ذیل ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این  زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم ۴ – ۲ هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبهآنفولانزا ایجاد نمی کند.

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی - تبخال تناسلی

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی – تبخال تناسلی

انتشار هرپس  (تبخال تناسلی)

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم

هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها

•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

جلوگیری از عود تبخال تناسلی

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در ۷۲ ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

وان آب داغ کمک کننده است

وان آب داغ کمک کننده است

هنگامی که شما از تبخال تناسلی رنج می برید، چندین چیز وجود دارد که می توانید برای بهبود وضعیتتان انجام دهید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـثایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن ویا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن

هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

تبخال تناسلی و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت.

ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد حتما ایمیل خود را با دقت وارد کنید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر اميد جمعه ۲۴ شهریور ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام، ٢٩ سال دارم، حدودا ٤ سال پيش با خانم ٤٤ ساله اي رابطه جنسي محافظت نشده اي داشتم، بعد از گذشت دوماه روي آلت تناسلي بنده زخم هاي قرمز رنگ خطي بدون درد ظاهر شد كه كمي از قسمت بيضه را نيز در بر مي گرفت كه پس از گذشت حدودا ١٠ روز كاملا برطرف گرديد، در ان زمان فكر ميكردم كه بخاطر گزش حشره اي به نام داراكولا كه در شمال كشور وجود دارد باشد، ولي با گذشت زمان و مطالعه در مورد بيماري هاي مقاربتي،به اين مسئله مشكوك شدم. لازم به ذكر است كه بعد از رابطه جنسي ذكر شده هيچ مشكلي مانند تب، كوفتگي و غيره در خود مشاهده نكردم. در ضمن ، بشدت از دادن آزمايش خون و نتايج آن ميترسم.لطفا بنده را راهنمايي كنيد
  با تشكر از زحمات شما
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۴ شهریور ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام جانم
   علائم که ذکر کردی خیلی غیر اختصاصی است
   توصیه می کنم برای ارزیابی دقیقتر به پزشک عفونی مراجعه کنی
   ممکن است نیاز به ارزیابی های آزمایشگاهی نیز
   موفق
 • تصویر کاربر مجتبی پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید پیرو سوال قبلی که امروز جواب گرفتم از خدمتتون که عرض کرده بودید احتمال آنژیوکراتوم هست میخواستم خدمتتون عرض کنم این خال الان دو روزه که خونی میشه آیا این مساله طبیعیه یانه،درضمن احتمال اینکه از این خال بقیه بدنمم درگیر بشه هس یا نه،خونی که میاد خیلی خیلی کمه با دستمال کاغذی که روش میذارم متوجه خون میشم،ممنون میشم از پاسختون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی معمولا آنژیوکراتوم هیچگونه خطری ندارد و خونریزی از آن مشکلی نخواهد داشت . احتمال گسترش به سایر نواحی مجاور نیز به مرور زمان وجود دارد
   ولی بهتره برای ارریابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود
   جای نگرانی زیادی نیست
   موفق
 • تصویر کاربر نغمه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام نامزد من مبتلا به زگيل تناسلى هست ميخواستم بدونم براى داشتن رابطه از لباس هاى زير مردانه كه قسمت جلوش باز است و فقط الت تناسلى خارج ميشه ميتونيم استفاده كنيم كه پوست بدنمون به هم برخوردى نداشته باشه و الت كه از لباس بيرون هست با كاندوم پوشش داده بشه كه تماس مستقيمى با هم نداشته باشيم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۶( 2 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی معمولا مهمترین اقدام در اینگونه موارد تقویت سیستم ایمنی بدن است
   واکسن گارداسیل ممکن است کمک کننده باشد
   سعی کن از سیگار و الکل و استرس پرهیز کنی
   از مصرف غذاهای چرب پرهیز کن
   میوه و سبزیجات تازه مصرف کن
   ویدئو زیر را با دقت ببین چون به صورت خلاصه روند بیماری و درمان را توضیح دادم

   معاینات ادواری و ارزیابی های مکرر سالانه بسیار کمک کننده است
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری باشد
   در زمان وجود بیماری زگیل تناسلی هرگونه تماس جنسی حتی با کاندوم احتمال انتقال الودگی را افزایش خواهد داد بنابر این فعلا رابطه جنسی نداشته باش
   بهترین و سریعترین روش درمانی که کمترین میزان عود را دارد لیزر است که فیلم لیزر را هم برات گذاشتم تا ببینی
   موفق
 • تصویر کاربر سروش یکشنبه ۸ اسفند ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام اگر زوجی سابقه هیچگونه ارتباط جنسی پیش از ازدواج را نداشته باشند و علائمی مبنی بر ابتلا به بیماری هایی همچون زگیل تناسلی را نیز نداشته باشند آیا خطری در oral sex آنها را تهدید میکند
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۸ اسفند ۹۵( 2 سال پیش)
   سلام جانم
   در صورتی که سابقه بیماری خاصی وجود نداشته باشد معمولا خطری وجود نخواهد داشت
   موفق
 • تصویر کاربر لیلادرخشانی پنجشنبه ۲۱ بهمن ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشید
  درصورتیکه همسر شخصی ویروس تبخال تناسلی داشته باشد ولی در زمان نزدیکی نهفته باشد و علایمی نداشته باشد ایا نزدیکی بدون کاندوم امکان دارد یا خیر و ایا ئر این حالتی که نهفته است ویروس را منتقل می کند یا خیر
  با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۱ بهمن ۹۵( 2 سال پیش)
   سلام جانم
   در صورتی که فرد فاقد علامت باشد شانس انتقال بیماری بسیار کم است
   نگران نباش
   موفق
 • تصویر کاربر بهار سه شنبه ۵ بهمن ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  من دچار زگیل شدم و میترسم به همسرم منتقل شه چکار باید بکنم آیا واکسن مصون کنندست برای ایشون؟ و اینکه در حالی ک عنوان میکنن لیزر پخشش میکنن و کرایو تراپی امکان برگشت داره برای درمانش چه باید بکنم؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۵ بهمن ۹۵( 2 سال پیش)
   علیک سلام
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی معمولا مهمترین اقدام در اینگونه موارد تقویت سیستم ایمنی بدن است
   معاینات ادواری و ارزیابی های مکرر سالانه بسیار کمک کننده است
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری باشد
   لیزر بهترین روش درمانی است
   واکسن گارداسیل ممکن است کمک کننده باشد
   سعی کن از سیگار و الکل و استرس پرهیز کنی
   از مصرف غذاهای چرب پرهیز کن
   میوه و سبزیجات تازه مصرف کن
   موفق
 • تصویر کاربر س سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و تشکر از سایت خوبتون، دکتر من دختر عمم مجرده و مبتلا به بیماری زگیل تناسلی شده ماباهم تو یک خونه زندگی کردیم گاها لباس های همدیگرو پوشیدیم(لباس تمیز معمولی مثل شلوار یا تیشرت لباس زیر نه) اما خب لباسامون یکجا بوده تو یک کشو یا گاهی از یک حموم استفاده کردیم ، امکان آلوده شدن من هست؟ پزشک رفتم گفت مجردم و امکان معاینه نیست ،آزمایش هم نداره
  مرسی از پاسختون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته شانس انتقال بیماری در این شرایط بسیار نادر است
   ولی بهتره برای پیشگیری از واکسن گارداسیل استفاده کنی
   همچنین برای اطمینان می توان از تست HPV PCR استفاده نمود
   مقاله زیر را در خصوص عواقب زگیل تناسلی مطالعه کن
   https://goo.gl/1VCMCr
   موفق
 • تصویر کاربر النا دوشنبه ۸ آذر ۹۵( 3 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام.1ساله نامزد دارم.وبا نامزدم رابطه دارم ولی بدون دخول.2روز متوجه شدم که چند تا لکه ریز تیره مشکی رنگ روی الت همسرم هست خیلی نگرانیم هیچ علائمی نداره نه خارش نه سوزش و حتی برجسته هم نیست.به گفته خودش 2ساله که این لکه ها هست آیا امکان داره زگیل تناسلی باشه.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۸ آذر ۹۵( 3 سال پیش)
   سلام جانم
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود
   راستش بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد
   موفق
 • تصویر کاربر اکبر پنجشنبه ۴ آذر ۹۵( 3 سال پیش) مشاهده پرسش
  یک لکه گرد سفید روی الت می باشد خارش ندارد خشک است
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۴ آذر ۹۵( 3 سال پیش)
   علیک سلام
   مراجعه به پزشک
 • تصویر کاربر goli یکشنبه ۸ آذر ۹۴( 4 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام وخسته نباشید اقای دکتر من ازقسمت عقب گلو ب سمت لوزه هادچارزگیل شدم واحساس خفگی کمی میکنم قسمت بالایی وپایینی لبم هم احساس میکنم میسوزدوکمی دردمیکند ایاقابل درمان هست تازه ب پزشک میخوام مراجعه کنم,من از۶ماه پیش حس میکردم گلوم کمی چرک داره وب گوشم میزد خیلی ضعیف ۳بارب دکترمراجعه کردم که گفتن سرماخوردگیه الان که زگیل تناسلی زدم این زگیلها هم چندتاشون روی زبونم زدن که باخوندن چندتاسایت اپزشکی متوجه شدم این زگیلهامربوط ب همون زگیل تناسلیه,ایامیتوان کاری کردیابی فایدست؟یعنی سرطانیه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۸ آذر ۹۴( 4 سال پیش)
   سلام جانم
   ضایعات روی زبان الزاما زگیل نیست و ممکن است پرزهای طبیعی چشایی باشد
   ولی به هر حال توصیه می کنم یک ارزیابی دقیقتر برات انجام بشه
   موفق
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر