عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فرید چهارشنبه ۱۰ شهریور ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 39 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر.
  بنده رو آلت تناسلی‌ام(بر روی قسمتی که ختنه شده)، یه زائده‌ی کوچک نمایان شده که میخاره و کمی هم قرمز هست؛ اما اصلا درد و سوزش نداره. آیا تبخال تناسلی هست؟ تا حالا هم با کسی رابطه جنسی نداشتم.
  (همچنین بنده به صورت ژنتیکی تبخالِ لب دارم و لب‌ام تبخال میزنه)
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۱۰ شهریور ۰( 4 ماه پیش)

   سلام جانم

   عکس ارسالی هیچگونه شواهدی از تبخال تناسلی ندارد

   موفق

 • تصویر کاربر مهدی جمعه ۵ شهریور ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 35 مشاهده پرسش
  سلام دکتر حدود یه سالی میشه که از ناحیه مقد خارش داشتم اول متوجه نشدم البته همیشگی نیست دو سه ماه رخ میده یک بار دوباره بعد دوسه روز خوب میشه بعدش دیدم یه چیزی مثل تاول اطراف مقعدم درامده به صورت برامده لطفا راهنمایی کنید که این تاوله چی میتونه باشه ویه راهکاری برای درمان بدید ممنون میشم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۵ شهریور ۰( 4 ماه پیش)

   سلام جانم

   روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   روزانه 2 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر ارزو سه شنبه ۲ شهریور ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 31 مشاهده پرسش
  سلام دکتر من سه روزه در ناحیه واژنم در قسمت ورودی احساس سوزش وخارش داشتم وامروز دیدم که دوطرف دهانه واژنم دوتا دونه خیلی ریز شبیه ب جوش زده وشدیدا سوزش ودرد وخارش دارم و حالت تهوع و سرگیجه و بدن دردبنظر شما میتونه تبخال تناسلی باشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲ شهریور ۰( 4 ماه پیش)

   سلام جانم

   احتمال تبخال مطرح است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر سارا یکشنبه ۲۴ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 35 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکترروقت بخیر.من خانم جوانی هستم ک ازدواج کردم و در ناحیه تناسلیم زوائد و برجستگیهای جوش مانند دردناکی خصوصا لابیاماژور وحتی درون واژن ایجاد شده و موقع ادرار و حتی شستشو درد وحشتناکی ایجاد میشودبطوری ک هنگام ادرار دفع ب سختی و دردناک است.ناحیه پرینه ب شدت زخم شده و ملتهب و دردناک و درضمن دچار خونریزی هم خارج از پریودی شده ام.ممنون میشوم راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۴ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی و شرح حالی که ذکر کردی احتمالا هرپس مطرح باشد

   بهتره در اولین فرصت برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   علی الحساب روزانه 2 بار با بتادین ضد عفونی کن و ژل موضعی مترونیدازول بزن

   موفق

    

 • تصویر کاربر شهریار یکشنبه ۲۴ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 51 مشاهده پرسش
  باسلام اقای دکتر
  من یک تماس جنسی داشتم که در ان تماس به جای کاندوم از سه عدد کیسه فریزر استفاده کردم،به این صورت که انها را درون هم گزاشتم و بر روی التم گزاشتم و دخول کردم،ولی چند روز بعد روی بیضه ام تاول تبخال دیدم که متوجه شدم به تبخال تناسلی مبتلا شدم...البتع کیسه ها روی التم رو نپوشونده بود...سوالم این است ایا ویروس هرپس دقیقن از همونجایی وارد بدن من شده است که تاول زده است؟یا ممکن است از کیسه ها عبور کند ولی تاولهایش را روی بیضه هایم نشان دهد؟؟باتشکر
  1. تصویر کاربر شهریار یکشنبه ۲۴ مرداد ۰( 5 ماه پیش)
   ببخشید بالا نوشتم کیسه ها روی التم رو نپوشونده بود که اشتباه نوشتم..هرسه کیسه بدنه التم رو پوشونده بود.
  2. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۴ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   بهتره برای تست Anti HSV اقدام گردد

   معمولا پوست در معرض تماس دچار علائم تاولی خواهد شد

   موفق

  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر Mahsa یکشنبه ۲۴ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 49 مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر من روي قسمت پاييني باسنم يك سري زايئات مثل تبخال زدم براي درمانش بايد چه دارويي مصرف كنم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۴ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمالا قرص و پماد آسیکلوویر کمک کننده باشد

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر زینب شنبه ۲۳ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 58 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر لطفا میگین این جوشها زگیل هستند یا تبخال؟
  درد و ترشح و خارش اصلا ندارن فقط تعدادشون داره زیاد میشه
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۳ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال کیست اپیدرمال مطرح است که معمولا خطرناک نیستند

   در صورتیکه از نظر ظاهری آزار دهنده باشد لیزر بهترین روش درمانی است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

  2. تصویر کاربر زینب شنبه ۲۳ مرداد ۰( 5 ماه پیش)
   اقای دکتر خیلییییی ممنونم از پاسخ شما .یعنی نظر شما اینه که زگیل تناسلی یا تبخال نیستند ؟؟؟؟؟؟
   چون تعدادشون داره زیاد میشه
   اقای دکتر از وقتی متوجه این برامدگی ها شدم از ترس زگیل یا تبخال خواب و خوراک ندارم .باز هم براتون عکس فرستادم .ممنونتون میشم جواب بدین لطف میکنین
  3. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۳ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی زگیل یا تبخال مطرح نیست بلکه کیست اپیدرمال مشاهده می شود

   مقاله زیر را با دقت مطالعه کن

   https://drentezari.com/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84/

   کیست اپیدرمال بیشتر در مردان دیده می شود ولی در زنان نیز مشاهده می شود و جای هیچگونه نگرانی ندارد

   ولی معمولا از نظر ظاهری و زیبایی برای فرد یا همسر ناراحت کننده است که در اینگونه موارد روش های متعددی برای از بین بردن آن وجود دارد ولی لیزر از همه گزینه ها بهتر و سریعتر است

    

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر حدیث جمعه ۱۵ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 41 مشاهده پرسش
  با سلام
  من روی بکینیم چند عدد جوش در اومده. نگران هستم تنبخال باشه
  همچنین در قسمت داخلی وازن رو ب بیرون کنار لوپ ی لکه سفید شبیه افت دهان هست.. کمی سوزناک.. میشه راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۵ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال هرپس مطرح است

   معمولا آسیکلوویر خوراکی و موضعی کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر 3p جمعه ۱۵ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 31 مشاهده پرسش
  چند روزي هست بااحساس درد در ناحيه تناسلي مواجه شدم و با عكس گرفتن متوجه زوائدي اطراف واژن شدم و مايعي ابكي هم از واژن به طور غير ارادي ترشح ميشه بعضي اوقات ، داروخانه مترانيدازول و پماد ديپروكل داد و گفت شلوار تنگ و ضخيم حدالامكان نپوشم محيط مرطوب بوده و قارچ هست ، ايا دارو و يا كار ديگه اي لازم هست انجام بشه؟!؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۵ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال هرپس مطرح است

   تست Anti HSV IgG- IgM توصیه می شود

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر سایه سه شنبه ۱۲ مرداد ۰( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 40 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر.حدود ۷ ماه پیش تاول های ریز دردناک سفید در چهار سانتی متری لبه ی ناحیه تناسلی ام ایجاد شد.از آن زمان تا بحال سه بار مبتلا به این عارضه شده ام دقیقا درهمان ناحیه ی اول روی جای همان تاول ها و به همان شکل اول ایجاد میشوند و هیچ جای دیگر بدنم تکرار نمیشوند.انگار وقتی این تاول ها بوجود میان همزمان دچار درد دندان و لثه میشوم و اکثرا دقیقا بعد از اتمام پریودی این تاول ها نمایان میشوند.من از دود عنبر نسارا استفاده میکنم و مدت زمان این عارضه از ۷ تا ۱۴ روز تقریبا هست و البته نه دقیقا.لطفا بگین تشخیص شما چیه.دکتر پوست گفتن جوش بوده و دکتر عمومی گفتن زونا.ولی مگه زونا هی چندین مرتبه تکرار میشه و مگه جوش شبیه تاول هست.بنظرم نه جوش هست نه زونا.لطفا کمک کنید بدونم چیه. لطفا تشخیصتونو بفرمایید.ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۱۲ مرداد ۰( 5 ماه پیش)

   سلام جانم 

   با توجه به شرح حالی که ذکر کردی احتمالا هرپس مطرح باشد

   تست Anti HSV IgG- IgM ضروری است

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر