عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر محمد دوشنبه ۲۶ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 44 مشاهده پرسش
  با عرض سلام خدمت آقای دکتر بنده یه یک هفته ی هست روی پوست ترجیح کنار آلت تناسلی خودم یه چیزی میبینم مثل تبخال این از این موضوع خیلی بهم ریخته شدم ممنون میشم نظرتون رو بگید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۶ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   روزانه 2 بار پماد کلوتریمازول بزن

   از گرما و رطوبت پرهیز کن

   لباس گشاد نخی بپوش

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر سارا شنبه ۱۷ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 51 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر من حدودا ۳روز پیش بعد از رابطه تا صبح خوابیدم چون دسترسی به آب نداشتم صبح از ناحیه ی مقعدم و خیلی کم در ورودی واژنم زخم میبینم اطراف مقعدم تاول که ترکیده و زخم شده به ۲تا ماما مراجعه کردم که یکی تشخیص تبخال تناسلی داد ودیگری گفت اصلاااا تبخال نیست این استفاده از ژیلت کثیف یا ملحفه ی کثیف که باعث شده اینجوری بشه بهم قرص آنتی بیوتیک و تتراساکلین موضعی دادن من تتراساکلینو که روی زخما میزنم میسوزه و درموندم که این چیه اصلاا؟؟؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۷ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال تنبخال زیاد است

   در فاز علامت دار بیماری قرص و پماد آسیکلوویر لازم است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر زهرا شنبه ۱۷ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 80 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر جناب دکتر به مدت ۴روز من یه سری ضخم دارم دقیقا ورودی واژنم دو طرف به شدت میسوزه و میخاره دوروز اولم تب کردم و ترشح غیر عادی داشتم الانم بعد چهار روز احساس درد تو ناحیه لگن دارم لطفا اگه پماددی قرصی هست راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۷ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   علی الحساب روزانه 3 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر نیلوفر یکشنبه ۱۱ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 38 مشاهده پرسش
  سلام.میخواستم ببینم این عکسی که فرستادم زگیل تناسلی محسوب میشه؟ممنون میشم پاسخ بدین
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۱ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال زگیل تناسلی مطرح است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر soheil شنبه ۱۰ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 38 مشاهده پرسش
  سلام. دکتر جان من یک هفته ده روزی هست یه چیزی روی الت تناسلیم هست که بعد از رابطه جنسی به وجود اومده. حالا نمیدونم جوش هست با زگیل. ده روزی هست اومده و نرفته هنوز. ممنون میسم کمکم کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۰ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   علی الحساب روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   روزانه 2 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   در صورت عدم بهبودی طی یک هفته آینده بهتره برای ارزیابی دقیقتر هب پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر تینا شنبه ۳ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 40 مشاهده پرسش
  ببخشید من الان‌حدودا ۷روزه ک پشتم تبخال تناسلی زدم ولی چون‌تجربه تبخال تناسلی رو داشتم‌از همون‌اول ک تبو خارش داشتم قرص اسیکلووریر و سفکسیم ۴۰۰رو هراز ۴ساعت مصرف میکنم الان دیگه در اون ناحیه دردی احساس نمیکنم و زخمام تقریبا خشک شدن ولی هنوز هستن و کنده نشدن
  ایا هنوزم‌واگیردار هست؟یا دیگه خطری وایه طرف مقابلم نداره؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۳ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   علیک سلام

   بعد از رفع شدن علائم شانس انتقال بیماری بسیار کاهش خواهد یافت

 • تصویر کاربر زیبا شنبه ۳ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 73 مشاهده پرسش
  با سلام .بعد از یا رابطه ی سطحی قرص اورژانسی مصرف کردم و طی چند روز چندین بار ناحیه تناسلی رو با شامپو شامپو و مایع دستشویی شستم.بعد از مدتی در ناحیه تناسلی و دهانه ی بیرونی واژن(فرج) احساس سوزش و خارش و التهاب داشتم و ترشحات طبیعی هم کم شده .داروی فلوکونازول ۱۵۰ دو عدد و ۳۰ عدد کپسول لاکتوفم و پماد تریامسینولون ان ان استفاده کردم اما الان هنوز مقدارس سوزش و قرمزی احساس میکنم .ممکنه زگیل یا تبخال تناسلی باشه ؟یا حساسیته؟عکس اول مربوط به شروع علائم است و عکس دوم بعد از مصرف دارو و مال الان است .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۳ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی شواهدی از زگیل یا تبخال تناسلی مشاهده نمی شود

   احتمال اگزما وجود دارد

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر سما چهارشنبه ۳۱ شهریور ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 33 مشاهده پرسش
  سلام خستع نباشید برای درمان زیگل و تبخال تناسلی چکار کنم خسته شدم😳😳😳
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۳۱ شهریور ۰( 4 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی معمولا مهمترین اقدام در اینگونه موارد تقویت سیستم ایمنی بدن است واکسن گارداسیل ممکن است کمک کننده باشد سعی کن از سیگار و الکل و استرس پرهیز کنی از مصرف غذاهای چرب پرهیز کن میوه و سبزیجات تازه مصرف کن ویدئو زیر را با دقت ببین چون به صورت خلاصه روند بیماری و درمان را توضیح دادم

   معاینات ادواری و ارزیابی های مکرر سالانه بسیار کمک کننده است بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری باشد بهترین و سریعترین روش درمانی که کمترین میزان عود را دارد لیزر است که فیلم لیزر را هم برات گذاشتم تا ببینی موفق

 • تصویر کاربر نسیم یکشنبه ۱۴ شهریور ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 46 مشاهده پرسش
  تو مقعدم یه چیزی قرمز شبیه تب خال هست ولی من نمیدونم چیه دقیقا اما با کسی ام رابطه نداشتم میخواستم بدونم راه درمانش چه طوریه خوب میشه یانه بعد چه طوری اومده دوسالی هست فکر‌کنم تازه فهمیدم یدونه ام بیشتر نیست ...
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۴ شهریور ۰( 4 ماه پیش)

   علیک سلام

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   ممکنه نیاز به نمونه برداری و ارزیابی های دقیقتر باشد

 • تصویر کاربر sisi جمعه ۱۲ شهریور ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 61 مشاهده پرسش
  سلام دکتر، من دقیقا مدت یک هفته است که به بیماری مونونوکلئوز عفونی دچار شدم و دقیقا همراه با شروع علائم بیماری در قسمت لابیای سمت چپ خارش و التهاب پوست دیده شد،هیچگونه ترشحی ندارم حتی زخمم هم ترشحی ندارد، در حالت عادی هیچگونه خارش و سوزشی ندارم فقط زمانی که با آب برخورد می‌کند خیلی کم سوزش دارد،با توجه به این که پس از مصرف داروهای مربوط به بیماری دچار راش پوستی شدم، ممکن است این زائده جز علائم بیماری باشد یا احتمال تبخال وجود دارد؟ و اینکه یکی از همکاران پماد ان ان معرفی کردن که دوبار استفاده کردم اما من هیچ خارشی ندارم، با استفاده ازین پماد شدیدا خارش گرفتم و مصرفش رو قطع کردم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۲ شهریور ۰( 4 ماه پیش)

   سلام جانم

   عکس ارسالی هرپس نیست

   علی الحساب روزانه 2 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   نگران نباش ولی در صورت عدم بهبودی طی 2 هفته اینده بهتره برای ارزایبی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر