آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

تبخال تناسلی یا هرپس – تشخیص و درمان

تبخال تناسلی (هرپس تناسلی) – تشخیص و درمان

تبخال تناسلی بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال ، دهـان ،  نواحی تناسـلی نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروزنمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود.  این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع  دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

انواع ویروس تبخال هرپس

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.

نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع ۲ تبخال ایجاد می شود. اما تبخال تناسلی  هم  ممکن است در اطراف لب و دهان دیده شود کـه علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

 علائم و نشانه ها    تبخال تناسلی   

 در زنان و مردان یک یا چند علامت ذیل ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

•   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی

•   تاول های کوچک حاوی مایعات

•   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این  زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم ۴ – ۲ هفته طول می کشد .

•   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید

•   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است  در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبهآنفولانزا ایجاد نمی کند.

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی - تبخال تناسلی

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی – تبخال تناسلی

انتشار هرپس  (تبخال تناسلی)

ویروس تبخال (هـرپس)  از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم

هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

 

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

آزمایشات  

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها

•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

 تشخیص و درمان  تبخال تناسلی

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد.درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در ۷۲ ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارد.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید،  پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

  اعمالی که هنگام عود هرپس باید انجام داد 

وان آب داغ کمک کننده است

وان آب داغ کمک کننده است

•   هنگامی که شما از  تبخال تناسلی رنج می برید چندین چیز وجود دارد که  می توانید برای بهبود وضعیتتان انجام دهید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید ویا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـثایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن ویا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

 از خود و همسرتان محافظت کنید

تبخال تناسلی هرپس روی باسن

هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

•   در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس  می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود.

•   برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن ، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

 تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخالتناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

تبخال تناسلی و آبستنی

 ابتلای به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی در سه ماه اول بارداری رخ دهد،  خطر سقط اندک اسـت.

ابتلای به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد  نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـفبارداری با هرپس آلوده می شوند،  زایمان طبیعی دارند.

 

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد  
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید 
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید 
 8. حتما برای تشخیص نوع ضایعه و بررسی ریسک احتمالی به پزشک مراجعه کنید
 9. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر اکبر پنجشنبه ۴ آذر ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  یک لکه گرد سفید روی الت می باشد خارش ندارد خشک است
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۴ آذر ۹۵( 2 سال پیش)
   علیک سلام
   مراجعه به پزشک
 • تصویر کاربر goli یکشنبه ۸ آذر ۹۴( 3 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام وخسته نباشید اقای دکتر من ازقسمت عقب گلو ب سمت لوزه هادچارزگیل شدم واحساس خفگی کمی میکنم قسمت بالایی وپایینی لبم هم احساس میکنم میسوزدوکمی دردمیکند ایاقابل درمان هست تازه ب پزشک میخوام مراجعه کنم,من از۶ماه پیش حس میکردم گلوم کمی چرک داره وب گوشم میزد خیلی ضعیف ۳بارب دکترمراجعه کردم که گفتن سرماخوردگیه الان که زگیل تناسلی زدم این زگیلها هم چندتاشون روی زبونم زدن که باخوندن چندتاسایت اپزشکی متوجه شدم این زگیلهامربوط ب همون زگیل تناسلیه,ایامیتوان کاری کردیابی فایدست؟یعنی سرطانیه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۸ آذر ۹۴( 3 سال پیش)
   سلام جانم
   ضایعات روی زبان الزاما زگیل نیست و ممکن است پرزهای طبیعی چشایی باشد
   ولی به هر حال توصیه می کنم یک ارزیابی دقیقتر برات انجام بشه
   موفق
 • تصویر کاربر مرتضی یکشنبه ۱۷ آبان ۹۴( 3 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر.
  یک ماهی میشه روی لبه ی کلاهک التم دونه های ریزی بوجود اومدهکه رنگ پوسته .اول فکر میکردم حساسیته و خوب میشه ولی حالا که تحقیق کردم خیلی نگرانم کرده .ایا خطرناکه؟اگر نیاز به عکس هست براتون اپلود کنم . ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۷ آبان ۹۴( 3 سال پیش)
   سلام مرتضی جان
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی معمولا این حالت طبیعی است و جای نگرانی نیست
   بهتره برای ارزیابی بیشتر به پزشک مراجعه کنی
   موفق
 • تصویر کاربر س شنبه ۱۸ مهر ۹۴( 3 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر
  من خانوم 37 ساله ای هستم که برای بررسی بهترین دستگاه لیزر موهای زائد بدن داشتم سرچ میکردم که با سایت شما آشنا شدم. ممنون از مطالب خوبتون.... وقتی ساستتون رو مطالعه کزدم متوجه شدم که من هم دچار خال یا زایعه ای در ناحیه تناسلی ام هستم من آدمی هستم که نسبتا خال در بدنم زیاد دارم برای همین فکر نمیکردم خال تو اون ناحیه مهم باشه البته حدود یک سال پیش من یکی از این خالها رو خیلی دستکاری کردم چون فکر کردم یه خون مردگیه و سعی کردم با تیغ بترکونمش تا خون داخلش خارج بشه اما این اتفاق نیوفتاد و من خیلی اذیت شدم و اون خال هم خیلی بزرگ شد و هم سفت و هم تغییر رنگ داد (سفید شد) و این خال هنوز هم هست اما نه خارش نه سوزش داره و نه دیگه ظاهرش تغییر میکنه. اما وقتی مطالب سایت شما رو خوندم خیلی ترسیدم و میخوام به یه متخصص مراجعه کنم اما نمیدونم باید دکتر زنان برم یا دکتر پوست...... اگه شما لطف کنید و یه متخصص مناسب خانوم به من معرفی کنین ممنون میشم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۸ مهر ۹۴( 3 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی سعی کن در اولین فرصت به پزشک زنان و زایمان خودت مراجعه کنی
   چنانچه نیاز به ارجاع به پزشک دیگری باشد ایشان حتما اینکار را انجام خواهد داد
   ممکنه نیاز به انجام پاپ اسمیر هم باشد
   نگران نباش
 • تصویر کاربر علی دوشنبه ۲۳ شهریور ۹۴( 3 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر انتظاری عزیز و مهربان
  خیلی تشکر میکنم که با حوصله به سوالات پاسخ میدهید،
  آقای دکتر بنده ۴ ماه پیش رابطه جنسی مشروع،صیغه ای، داشتم با یک خانم که ظاهرا عاری بود از زگیل تناسلی و رابطه ما با کاندوم صورت گرفت ولی قبلش ایشون ابتدا به آلتشون دست زدن و بعد به آلت من دست هم دست زدند و حین رابطه یک بار بیضه من به آلت و کشاله ران ایشون خورد که در ظاهر هیچ علایمی از زگیل نداشت، تو این چهار ماه هر وقت جوش و حساسیتی میبینم پیش متخصص میرم، تا حالا بیش از ۳۰ بار پیش متخصص پوست و ارولوژی رفتم و همه گقتن احتمالش خیلی کمه و دچار دیزیزفوبیا شدی، شما هم میشه کمکم کنید و اینکه چقد احتمال سرایت بوده؟؟ تو مقالات که نگاه میکنم دوره کومونش رو ۸ ماه نوشته،ولی تحمل ۴ ماه دیگه خیلی سخته
  ضمنا به خاطر حساسیت های ناشی از اصلاح با تیغ و... از بتامتازون و دیگر کورتون ها تو این مدت استقاده کردم که یه دکتری گفت اگه مبتلا میشدی،تو این مدت چون کورتون استفاده کردی خودشو نشون میداد و نگران نباش، آقای دکتر اینکه من از کورتون استقاده میکنم ضرر و عواقب بدی داره؟؟شرمنده زیاد نوشتم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۳ شهریور ۹۴( 3 سال پیش)
   سلام علی جان
   نگران نباش. این عکس ها بیشتر نشان دهنده یک فولیکولیت است که کاملا بی خطر است
   سعی کن برای شستشوی ناحیه از صابون کلیندا استفاده کنی
   موفق
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند