عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر دنیا شنبه ۲۲ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 49 مشاهده پرسش
  من چند وقتی در ناحیه بین مقعد وواژن زخمی کوچک به شکل خراش دارم در حالت عادی درد ندارم اما هنگام شستشو در اولین برخورد سوزش دارم اما در ادامه شستشو عادی میشود این هم باید جزءتبخال در نظر گرفته شود وبرای درمان از چه چیزی استفاده کنم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۲ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   روزانه 3 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   در صورت عدم بهبودی طی 2 هفته آینده بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر pn دوشنبه ۱۷ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 24 مشاهده پرسش
  سلام دکتر
  من باکره هستم حدود یه ماه پیش فقط یکبار بااقایی رابطه جنسی بصورت سطحی داشتم که دخول نداشته و هردونفر اگاهی ای درمورد اینکه ایشون زیگیل تناسلی دارن نداشتیم ممکنه من مبتلا شده باشم؟و چه ازمایشی و پیشنهاد میکنید؟
  خیلی نگرانم لطفاراهنمایی کنید!
  عکس زگیل ایشون رو هم پیوست کردم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱۷ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی در ویدئو زیر سعی کردم این موضوع را برات بیان کنم

   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد

   موفق

 • تصویر کاربر نازی جمعه ۱۴ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 23 مشاهده پرسش
  من چند سالی تو رابطه بودم
  سال ۹۸ که دکتر رفتم واسه معاینه
  یه لکه هایی رو واژنم زده بود که خانم دکتر گفتن بخاطره رابطست
  گفت به مرور زمان رابطه جنسی باعث میشه گلبول های قسمت واژن از بین برن و واژن تغییر رنگ و شکل بده
  منم دیگه پیگیری نکردم و همچنان رابطه داشتم
  باوجود اون لکه ها نه دردی دارم نه سوزشی
  رابطمم تا ۵ماه پیش داشتم
  و اون لکه ها به شریک جنسیم انتقال پیدا نکرد تو این چندسال
  چون میگن اگه زگیل تناسلی باشه انتقال پیدا میکنه اما من مطمعنم که شریک‌جنسیم سالمه
  لکه هامم برجسته نیست
  و وقتی گوشت واژنمو با دست میکشم قابل مشاهدست
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۴ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   چنانچه گزانتلاسما آلت مطرح باشد معمولا نیاز به درمان ندارد ولی در صورتی که از نظر ظاهری آزار دهنده باشد لیزر بهترین روش درمانی است. امکان از بین بردن این حالت با دارو وجود ندارد. بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی

   موفق

 • تصویر کاربر افسانه چهارشنبه ۱۲ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 18 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید. من شوهرم اوایل ازدواجمون یه زگیل تناسلی روی آلتش بود و به مرورزمان بیشتر شد، حالا هم رفته دکتر لیزر کرده بعد میگه من قبل از تو من رابطه جنسی نداشتم. خودمم خیلی وقت پیش پاپسمیردادم مشکلی نداشتم، حالا می‌خوام ببینم شوهرم چجوری زگیل تناسلی گرفته آیا راه دیگه ای هم وجود داره که روی آلتش از طریق آن گرفته باشه؟؟!
  ممنون میشم جوابمو بدین باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۱۲ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی در ویدئو زیر سعی کردم این موضوع را برات بیان کنم

   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد

   موفق

 • تصویر کاربر زهره شنبه ۸ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 20 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر.
  قسمت داخلی کلیتروس بالاش چیزی در اومده .نه خارش دارم نه سوزش. چه چیز شبیه خال. یدونه اس
  این چیه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۸ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی احتمالا نوعی زگیل مطرح باشه. در ویدئو زیر سعی کردم این موضوع را براتون بیان کنم

   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد موفق

 • تصویر کاربر فرزانه شنبه ۸ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 16 مشاهده پرسش
  سلام.من دو سه روز مسافرت رفتم.تو این سه روز پد استفاده کردم.الان هم داخل واژنم هم اطراف احساس خارش و سوزش دارم.اطراف واژنم هم جوش های قرمز زده که میسوزه نمی‌دونم تبخال یانه.همسرم هم روی ارتش چند دونه همین مدلی زده.میشه راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۸ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   در ادامه سوال عکس ارسال شود ولی معمول تبخال به این صورت تظاهر نمی کند

   موفق

 • تصویر کاربر زهرا سه شنبه ۴ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 29 مشاهده پرسش
  اول به صورت چن تا جوش دردناک بود بعد از1روز انگارکه روش ساییده شده باشه سوراخ سوراخ شد و بعد 4روز کاملن رفع شد
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۴ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   علیک سلام

   با توجه به عکس ارسالی هرپس مطرح است

   تست Anti HSV برای تاید تشخیص کمک کننده است

    

 • تصویر کاربر مریم یکشنبه ۲ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 67 مشاهده پرسش
  سلام و خسته نباشید و تشکر بابت پاسخگوییتون
  مدتی بعد از یک رابطه سوزش و خارش و نقطه قرمز در ناحیه تناسلی داشتم بیشتر از سه ماه هست و دونه های خیلی ریز و شفاف دیده میشه متخصص زنان گفت تبخال تناسلی خفیفه! خیلی نگرانم عکسشو میفرستم لطفا نظرتون رو بگید ممکنه اشتباه کرده باشند؟حساسیتی چیزی باشه ؟ .شخصی که باهاش ارتباط انجام شده به خاطر نگرانی من رفتن آزمایش خون و hsv pcr vacume دادن منتظر نتیجه ی ازمایش هستیم .با این ازمایش مشخص میشه که تبخال تناسلی داشتن و به من انتقال دادن؟ چون هیچ علایم و عوارضی ندارن ایشون نتیجه ی آزمایش قابل اتکا و قطعی هست ؟(عکس اول شروع عارضه و عکس دوم الان که دونه های خیلی ریز و شفافی وسط دید میشه)
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال تبخال تناسلی مطرح نیست

   در موارد مشکوک تست Anti HSV IgG , IgM کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر سحر دوشنبه ۲۶ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 38 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر وقت بخیر.نزدیک ۳هفته موقع شستن متوجه شدن همچین چیزی کنار مقعدم شدم به پزشک زنان مراجعه کردم و گفتن شبیه زگیل نیست و احتمال دادن تبخال باشه با اینکه ۳هفته همین شکلی و کمی بزرگ ترم شد..بنظر شما این زگیله؟ بعضی وقتا کمی میسوزه.من ۱ماه پیش تست پاپ اسمیرم دادم همه چیم نرمال بود.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۶ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی بهتره تست HPV PCR انجام شود

   موفق

 • تصویر کاربر مهسا دوشنبه ۲۶ مهر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 33 مشاهده پرسش
  سلام من نزدیک به ۱۱ساله رو لبه های ناحیه تناسلی هر شش ماه یکبار بصورت تک ظاهر میشه شبیه جوش هست ولی بعضی وقتها دردناک میشه در طی این مدت ی دکتر ماما رفتم گفت که تبخاله ولی خودم نگرانم که زگیل نباشه چون روزهای اول تب میکنم و سوزش و درد در محل جوش ایجاد میشه بعضی مواقع تا یکسال هم ظاهر نمیشن ولی وقتی استرس دارم سریع دولاره جوش ایجاد میشه بنظرتون تبخال هست یا زگیل؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۶ مهر ۰( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی شواهدی از زگیل تناسلی مشاهده نمی شود

   بهتره برای ارزایبی دقیقتر تست Anti HSV IgG- IgM انجام شود

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر