عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سیما یکشنبه ۱۴ آذر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 43 مشاهده پرسش
  سلام ممنونم از پاسختون ایا این عکس تبخال تناسلی هست؟چه داروی خوراکی مصرف کنم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۴ آذر ۰( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   احتمال تبخال تناسلی با توجه به عکس ارسالی زیاد نیست

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشکمراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر سهیلا شنبه ۱۳ آذر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 23 مشاهده پرسش
  سلام من راکوتان استفاده میکنم برای جوش صورت از زمان شروع مصرف راکوتان لبه های ورودی واژنم یک سمت احساس سوزش داشتم دیدم زخم شده بعد خودش خوب شد و جای زخمم نموند درد و تبم نداشتم فقط خارش و سوزش.بعد ماه دوم باز زخم شد و بعد چندروز زخم شبیه جوش برامده شد درد نداره اگر دست بزنم بهش خارش پیدا میکنه .باید نگران باشم؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۳ آذر ۰( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر فرناز شنبه ۱۳ آذر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 35 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر من دختر باکره ۲۲سالم که تاحالا هیچ گونه رابطه ای نداشتم. امروز که بیکینی خودمو نگاه کردم در لوب داخلی واژنم این برجستگی های ریز تقریبا زرد رنگ رو دیدم خیلی حالم بد شد به نظر شما چی هستن خطرناکن؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۳ آذر ۰( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی وستیبولار پاپولوزیس مطرح است که یک حالت طبیعی است

   نگران نباش ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر نیاز پنجشنبه ۴ آذر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 46 مشاهده پرسش
  با سلام
  دکتر آیا بعد از ابتلا به کرونا ممکنه روی پوست اطراف مقعد تاول ایجاد بشه؟
  سومین ماهه و رفع نشده و تعدادش هم بیشتر شده و دردناکه و احساس سوزش و خارش پیدا کرده به مرور زمان
  به نظرتون چی میتونه باشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۴ آذر ۰( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   علی الحساب روزانه 3 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر Fatima پنجشنبه ۴ آذر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 22 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  چندروزی میشه دوطرف کشاله ران و روی دستگاه تناسلی روی لب های فرج دونه های زیاد دردناک زده و میسوزه ب شدت مخصوصا موقع ادرار سوزش دارم میخواستم بدونم تبخال هستش یا زگیل؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۴ آذر ۰( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   بهتره در اولین فرصت برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود ولی معمولا زگیل درد یا سوزش ندارد و از طرفی تبخال به این گستردگی بروز نمی کند

   موفق

 • تصویر کاربر شهریار سه شنبه ۲ آذر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 30 مشاهده پرسش
  باسلام مجدد اقای دکتر
  خیلی عذر میخام که اینجور سوال میپرسم...
  ایا شما تاکنون بیمار مبتلا به هرپس تناسلی داشته اید که در عفونت اولیه لنفادنوپاتی منتشر(کشاله و زیربغل)داشته باشد؟؟
  خیلی سپاسگزارم.
  چون اگر بدونم که لنفادنوپاتی منتشر هم ممکن است ایجاد شود اروم میگیرم.
  باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲ آذر ۰( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   من هنوز چنین بیماری را با لنفادنوپاتی منتشر ویزیت نکرده ام ولی گزارشات متعددی در مقالات علمی در این مورد منتشر شده است

   همواره در موارد مشکوک ارزیابی های دقیقتر ضروری است

   موفق

 • تصویر کاربر شهریار سه شنبه ۲ آذر ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 68 مشاهده پرسش
  باعرض سلام وخسته نباشید
  من قبلن در خصوص اینکه ایا هرپس تناسلی در عفونت اولیه لنفادنوپاتی منتشر ایجاد میکنه یا خیر خدمتتون سوال پرسیدم وشما در جواب فرمودید خیر ایجاد نمیکند فقط کشاله ران را درگیر میکند....ولی اکنون میفرمایید بله هرپس میتواند لنفادنوپاتی منتشر نیز ایجاد کند)))...الان من میخاهم از این سردرگمی بیرون بیام،خاهشمندم لطف کنید جواب بدید چون واقعن ارامش ندارم..سپاسگزارم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱ آذر ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   در اکثر موارد لنفادنوپاتی موضعی یا منطقه ای به دنبال آلودگی اولیه هرپس دیده می شود

   به ندرت ممکن است لنفادنپاتی منتشر نیز دیده شود

   معمولا بهتره برای اطمینان ارزیابی های دقیقتر نیز صورت گیرد

   موفق

  2. تصویر کاربر شهریار دوشنبه ۱ آذر ۰( 2 ماه پیش)
   باسلام
   اقای دکتر چجور باید مطمین شوم که علت تورم منتشر هرپس تناسلی بوده؟؟باتشکر
  3. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲ آذر ۰( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر زی شنبه ۲۹ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 67 مشاهده پرسش
  سلام دکتر خسته نباشید من یکسالو نیم پیش قسمت تناسلی با جوش و‌خارش و زخم موتجه شدم رفتم دکتر گفت تبخال طی این مدت مدام دچارش شدم یک هفته قبل برای لیزر موهای ضاید بدنم‌ رو‌شیو کردم از همون روز روی شکمم جوشهای ریز زد میخواستم‌بدونم اینم‌تبخال؟یا فقط جوش چون‌الان یه هفتس خوب نشده و سوزشم داره ممنونم میشم راهنماییم کنید.. تشکر از شما
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۹ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی شواهدی از تبخال دیده نمی شود

   نگران نباش ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر شهریار شنبه ۲۹ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 27 مشاهده پرسش
  باسلام اقای دکتر
  من چند روز بعد از یک تماس جنسی محافظت نشده هم کیسه بیضه ام تبخال تناسلی خوشه ای زد هم غدد لنفاوی کشاله ران و زیربغل سمته راستم همزمان متورم و دردناک شد که بخاطر همین علایم ازمایش تمام بیماریهای مقاربتی رو دادم که همه منفی بودند بجز هرپس تناسلی که مثبت بود..الان تمام سایتهای اینترنت نوشته اند که هرپس تناسلی فقط کشاله ران را متورم میکند،اکنون سوال من این است پس علت تورم زیربغل همان سمتم چ بوده ؟خصوصن که همزمان باتورم کشاله ران بوده...واقعن برام دغدقه شده
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۹ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   هرپس می تواند لنفادنوپاتی منتشر نیز ایجاد کند

   نگران نباش و مطابق فرمایش پزشک معالج اقدام کن

   موفق

  2. تصویر کاربر شهریار شنبه ۲۹ آبان ۰( 2 ماه پیش)
   باسلام مجدد اقای دکتر
   یعنی هرپس تناسلی در عفونت اولیه میتواند علاوه بر غدد لنفاوی کشاله ران،غدد لنفاوی زیربغل همان سمت را متورم کند؟؟
   امیدوارم همیشه در سایه نگاه خداوند باشید
  3. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۹ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   بله

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر masomeh شنبه ۲۹ آبان ۰( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 48 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر
  من ۷ماه پیش شروع کردم برای لیزر رفتن بعد از ۲ماه حس کردم از کنار مقعد تا دهانه رحم سوختگی ایجاد شده بعد از گذشت چند ماه دو عدد تاول در بالای کلیتوریس ایجاد شده ک فقط خارش داشت بعد از ۲روز رفع شد که من دکتر رفتم گفتن سندروم بهجت هست و الان بعد از ۳ماه دباره همونجا این مدل تاول زده شده ن زیاد میشه ن جای دیگه میزنه دقیقا ۲تا و هر دفعه همونجا فقط هم خارش دارم میخواستم بدونم این چی میتونه باشه تست پاپ اسمیر هم دادم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۹ آبان ۰( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به شرایطی که ذکر کردی احتمال تبخال نیز مطرح است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر