آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

تبخال تناسلی یا هرپس – تشخیص و درمان

تبخال تناسلی (هرپس تناسلی) – تشخیص و درمان

تبخال تناسلی بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال ، دهـان ،  نواحی تناسـلی نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروزنمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود.  این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع  دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

انواع ویروس تبخال هرپس

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.

نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع ۲ تبخال ایجاد می شود. اما تبخال تناسلی  هم  ممکن است در اطراف لب و دهان دیده شود کـه علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

 علائم و نشانه ها    تبخال تناسلی   

 در زنان و مردان یک یا چند علامت ذیل ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

•   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی

•   تاول های کوچک حاوی مایعات

•   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این  زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم ۴ – ۲ هفته طول می کشد .

•   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید

•   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است  در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبهآنفولانزا ایجاد نمی کند.

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی - تبخال تناسلی

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی – تبخال تناسلی

انتشار هرپس  (تبخال تناسلی)

ویروس تبخال (هـرپس)  از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم

هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

 

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

آزمایشات  

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها

•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

 تشخیص و درمان  تبخال تناسلی

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد.درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در ۷۲ ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارد.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید،  پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

  اعمالی که هنگام عود هرپس باید انجام داد 

وان آب داغ کمک کننده است

وان آب داغ کمک کننده است

•   هنگامی که شما از  تبخال تناسلی رنج می برید چندین چیز وجود دارد که  می توانید برای بهبود وضعیتتان انجام دهید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید ویا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـثایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن ویا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

 از خود و همسرتان محافظت کنید

تبخال تناسلی هرپس روی باسن

هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

•   در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس  می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود.

•   برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن ، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

 تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخالتناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

تبخال تناسلی و آبستنی

 ابتلای به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی در سه ماه اول بارداری رخ دهد،  خطر سقط اندک اسـت.

ابتلای به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد  نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـفبارداری با هرپس آلوده می شوند،  زایمان طبیعی دارند.

 

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد  
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید 
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید 
 8. حتما برای تشخیص نوع ضایعه و بررسی ریسک احتمالی به پزشک مراجعه کنید
 9. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر مرجان چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶( 11 ماه پیش) مشاهده پرسش
  جمعه بدنم به خارش افتاد
  شنبه رفتم دكتر اينا رو داد
  شامپورو توى حمام زدم ١٠ دقيقه گذاشتم
  بعد از حمام لوسيون زدم گذاشتم تا ١4 ساعت بعد رفتم حمام باز
  اسپرى هم به كلِ اتاقم زدم حتى داخل كمد لباسهام رو تخت رو زمين و همه جا
  لباس هايى هم كه شك داشتم با اون روتختى ها دادم خشك شويى
  بقيه رو تو اب جوش و يه كم از لوسيونه گذاشتم چند ساعت بعد شستم و توى آفتاب خشك كردم
  خارشم از سرم هست تا پام ولى خيلى كمه و بعضى جاهامه شبا يه كم بيشتر ميشه
  گاهى وقتا سرم و صورتم وتوى گوشم هم مى خواره
  اينجاها طبيعى هست ؟؟ امشب باز خارش داشتم و اينجورى شد بعد از تمام كارايى كه كردم چند روز پيش
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶( 11 ماه پیش)
   علیکم السلام
   این حالت طبیعی است و معمولا برای درمان گال باید چند هفته شامپو و لوسیون را ادامه داد
   حتما با پزشک معالجت هم در خصوص ادامه دارو درمانی مشورت کن
 • تصویر کاربر مینا پنجشنبه ۷ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر ببخشید دوباره مزاحم شدم دارم از استرس سکته میکنم. اقای دکتر مگه نمیگن راه انتقال سیفلیس و سوزاگ از راه جنسی هس اگه مطمئن باشم که فرد مورد نظر تا به الان هیچ گونه رابطه جنسی اعم از واژینال مقعدی و دهانی برقرار نکرده باشه که مطمئنم اصلا رابطه جنسی نداشته تا بحال پس میشه گفت اون فرد سالمه مگه نه؟ما فقط رابطه دهانی برقرار کردیم که ایشون هیچگونه زخمی من تو دهان یا آلتشون مشاهده نکردم. اینکه میگن از راه تماس مستقیم!!با زخم باکتری وارد بدن میشه ... ایشون که هیچ گونه زخمی نداشتن. من مطمینم اصلا رابطه جنسی نداشته تا بحال. با این حساب میشه گفت این فرد سالم هست؟ در نتیجه من هم سالمم. دارم دق میکنم از ناراحتی شدیدا دچار وسواس فکری شدم. سوال دومم اینکه احتمالش هس سیفلیس سه مرحله اولیه ثانویه و نهفته رو نشون نده مثلا بعد 4 سال با 20 سال یکهو مرحله اخر ظاهر بشه که به کل بدن اثر کرده باشه و من اینهمه وقت نشونه ای ندیده باشم که بخام برا درمان اقدام کنم؟ من سه ماهه هیچ مورد مشکوکی نداشتم نه زخم نه سوزش ادرار
  و سوال اخرم اینکه اقای دکتر اگه ادم بخاد بره ازمایش سیفلیس و سوزاک بده اخه چطور به دکتر بگه حتما میپرسن چرا میخای این ازمایشو بدی و مثلا از نامزدت مشکوکی... منم که نمیتونم به گناهم اعتراف کنم و آبروی خودمو پیش کسی ببرم پس چطور بگم این آزمایشارو برام بنویسن و اینکه هزینه این دو آزمایشم لطفا بگید. اقای دکتر خواهش میکنم ازتون به همه سوالام کامل جواب بدین. تو رو خدا بگید من سالمم دارم دق میکنم😭 اقای دکتر اون ادم مطمئنم هیچ وقت هیچ رابطه جنسی با کسی نداشته و شک ندارم از این بابت. اگه راه انتقال این بیماری فقط راه جنسی باشه که اونم تابحال هیچوقت برقرار نکرده پس میشه گف این بیماری رو نداره مگه نه؟ همونطور که من هیچ وقت با کسی رابطه ای نداشتم و این بیماری رو ندارم. از ناراحتی کل تنم دو روزه میلرزه و بشدت عذاب دارم خواهش میکنم راهنماییم کنید. و اینکه دکتر حتما باید ادم با زخم تماس داشته باشه که سیفلیس بگیره؟ وقتی من زخمی در ایشون مشاهده نکردم میشه گف که احتمال نداره این بیماری رو گرفته باشم؟ممنون از پاسخگوییتون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۷ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   علم پزشکی همواره با احتمالات گوناگون مطرح است
   هیچکدام از استدلالاتی که ذکر کردی نه صد در صد درست و نه ۱۰۰ درصد غیر ممکن است
   در صورت شک به سفلیس می توان از تست VDRL یا FTA ABS استفاده کرد
   موفق
 • تصویر کاربر محمد شنبه ۲ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  آقای دکتر سلام
  من مشکل زگیل تناسلی داشتم در قسمت بیضه و 3 بار تا به حال کرایو کردم در سه سال اخیر. در حال حاضر چیزی روی کلاهک آلت هست که کمی خارش دارد و بسیار نگرانم کرده.
  متاسفانه زگیل به همسرم هم انتقال پیدا کرده و ایشون هم کرایو کردن.
  میخواستم بپرسم این مشکل جدید چه چیز میتونه باشه؟ من عکس رو الصاق کردم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی ممکنه پسوریازیس یا لیکن پلان یا اگزما مطرح باشه که هیچکدام از این موارد ارتباطی با زگیل تناسلی ندارد
   در صورتی که بونوئئید پاپولوزیس مطرح بود (البته در عکس ارسالی چیزی به نفع این حالت دیده نمی شود) بیشتر ناشی از زگیل تناسلی بود و به خصوص با سروتیپ های پرخطر همراهی داشت
   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند
   نگران نباش ولی بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد
   علی الحساب ناحیه را خشک نگه دار و کرم اوره 10 درصد ثمین بزن
   موفق
 • تصویر کاربر مهسا جمعه ۱ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام من شوهرم از همسر قبلش زیگیل تناسلی گرفته
  زیگیل بدون عفونت و خارش هستش
  یکباردسوزندیم خرداد ماه و الان دوباره اومده
  ما 3 ماه که عروسی کردیم رابطه با کاندم داشتیم 5 بار
  3 تا از زیگیلا روی خود آلت تناسلی هستن با کاندوم کاملا پوشیده میشوند
  یکی از آنها انتهای عالت هستند ،به هر حال من روی همه رو اول با چسبه زخم بعد با کاندم می پوشوندم ،
  الان 3 ماه گذشته من من چیزی برای خودم مشاهده نکردم
  از کجا بفهمم من هم زیگیل گرفتم یا نه ؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   بهتره برای اطمینان بیشتر یک پاپ اسمیر و HPV PCR برات انجام شود
   ممکنه واکسن گارداسیل نیز کمک کننده باشد
   مقاله زیر را با دقت در این مورد مطالعه کن
   https://goo.gl/KbNdf1
   موفق
 • تصویر کاربر سعید دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  این جوشهایی ک اطراف پایین شکممه تبخال تناسلیه یا جوش ساده؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   علیک سلام
   در عکس ارسالی مولوسکوم دیده می شود
   مقاله زیر را با دقت مطالعه کن و در اولین فرصت برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کن
   https://goo.gl/mMwkno
 • تصویر کاربر حسن یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر
  جناب اقای دکتر تقریبا یک هفته قبل در خصوص جوشهای سرسفید ریز و درشت برروی بیضه و آلت پیام دادم و عکساش هم فرستادم خدمتتون که فرمودین احتمالا مولوسکوم باشه ولی بعد از یک هفته نیاز به بررسی دقیق تر داره امروز هم عکس میفرستم خدمتتون .... راه درمان چیست من خیلی استرس دارم بیماری خطرناکیه؟.....ایا نزدیکی با همسر باعث عفونت داخلی خانمم هم میشه.؟ ممنون از راهنمایی قبلیتون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   بهتره از رابطه جنسی پرهیز گردد
   ضد عفونی کردن با بتادین و خشک نگه داشتن موضع کمک کننده است
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود
   موفق
 • تصویر کاربر رها پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  ترخدا دیدید عکس هارو راهنمایم کنید
  چکارکنم
  بسوزونم بیشتر نمیشه خطری نداره
  اصلا چیه این زگیلاچرا زدم
  من دوسه جا بدنمم زگیل داره از بچگی داشتم سلام
  خسته نباشی آقای دکتر
  من الان دو سه هفتس دور ناحیه تناسلیم 5و6تا زگیل ریز زده
  میترسم
  اینا زگیل معمولی یا دچار ویروس شدم
  شوهرمم سر آلتش ی چیز ریزی دو هفتس زده نمیدونم زخم زگیل چیه از شوهرم چیه
  زگیل
  ویروس
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه و شرح حال دقیق نمی توان نظر دقیقی داد ولی به نظر می رسد زگیل تناسلی مطرح باشد
   ممکن است تغییراتی که در آلت همسرت اشاره می کنی منشاء بیماری باشد
   مقاله زیر را با دقت در مورد زگیل تناسلی زنان مطالعه کن
   https://goo.gl/xyizua
   برای درمان اقدامات متعددی لازم است
   معمولا مهمترین اقدام در اینگونه موارد تقویت سیستم ایمنی بدن است
   واکسن گارداسیل ممکن است کمک کننده باشد
   سعی کن از سیگار و الکل و استرس پرهیز کنی
   از مصرف غذاهای چرب پرهیز کن
   میوه و سبزیجات تازه مصرف کن
   ویدئو زیر را با دقت ببین چون به صورت خلاصه روند بیماری و درمان را توضیح دادم

   معاینات ادواری و ارزیابی های مکرر سالانه بسیار کمک کننده است
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به اتفاق همسرت به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری باشد
   بهترین و سریعترین روش درمانی که کمترین میزان عود را دارد لیزر است که فیلم لیزر را هم برات گذاشتم تا ببینی
   موفق
 • تصویر کاربر ح-ه سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  با توجه به علائم موجود
  فكر كنم تبخال تناسلي گرفتم
  چند روزهست آلوويز 5درصد استفاده ميكنم ولي خب اثر بهبود مشاهده نميشه
  دكترم روم نميشه برم
  راهنمايي لطفا
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی تبخال تناسلی کمتر مطرح است
   ممکن است اگزما و یا پسوریازیس مطرح باشد
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی
   ممکنه نیاز به نمونه برداری باشد
   علی الحساب روزانه یک بار پماد ویتامین A-D بزن
   موفق
 • تصویر کاربر مهسا سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  میخواستم ازتون بپرسم رابطه دهانی با کسی که چند تا زیگیل کوچک بر روی الت تناسلی خود دارد نتیجه اش به چه صورت است، متوجه شدم که جدیدا همسرم دچار زگیل شده و من فکر کردم که خال گوشتی است که درامده ولی با کمی مطالعه و سرچ متوجه شدم زگیل است ، بعد از ان رابطه جنسی نداشته ایم ولی فقط یکبار تماس پوستی و دهانی با ناحیه دارای زگیل داشتم ، میخواستم ببینم با یک بار تماس ،من هم مبتلا شده ام و خطرناک است؟ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   علیک سلام
   شانس انتقال ویروس در اثر هر نوع تماس جنسی زیاد است
   بهتره کلیه روابط جنسی محدود شود
   همچنین همسرت باید هرچه سریعتر تحت درمان قرار گیرد
   مقاله زیر را در خصوص روش های درمان بیماری با دقت مطالعه کن
   https://goo.gl/mTRrXN
   برای خودت هم بهتره واکسن گارداسیل در سه نوبت در عضله بازو تزریق شود
   مقاله زیر را در مورد واکسن گارداسیل مطالعه کن
   https://goo.gl/KbNdf1
   موفق
 • تصویر کاربر اوا دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام دكتر چند روزي ك ادرار ميكنم فشار زيادي بهم وارد ميشه و خون از ادرارم مياد خارش شديد دارم شك دارم به زگيل تناسلي البته اصلا روي واژن نشانه اي از زگيل ندارم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی معمولا زگیل تناسلی علائمی به این شکل ایجاد نمی کند
   بهتره یک ارزیابی دقیقتر در خصوص عفونت ادراری برات انجام شود
   موفق
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند