عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر Sm چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 143 مشاهده پرسش
  سلام
  ایا عکس ارسالی تبخال یا زگیل تناسلی هست؟ نه سوزش نه خارش نه تاول و نه درد...
  آزمایش خون hsv igm و hsv igg و هم چنین ادرار hsv pcr دادم هر ۳ منفی بودن
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸( 1 سال پیش)

   سلام جانم 

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس شرح حالی که ذکر کردی و عکس ارسالی شواهدی از زگیل تناسلی مشاهده نمی شود 

   همچنین احتمال تبخال تناسلی وجود ندارد 

   موفق

 • تصویر کاربر Hi پنجشنبه ۱۹ دی ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 78 مشاهده پرسش
  سلام اینی که تو عکس میبینید رو تازه متوجهش شدم به نظرتون چیه؟ درد و سوزش و خارش هیچی ندارم سایت رو خوندم خیلی ترسیدم اگه مشکلی هست بگید بهم برم چکاپ یا آزمایش بدم از لحاظ تبخال و زگیل تناسلی
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۱۹ دی ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم 

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی احتمالا زگیل تناسلی یا بونویید پاپولوزیس یا اگزما مطرح باشد 

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود 

   ممکنه نیاز به نمونه برداری و آزمایش های تکمیلی باشد 

   از دستکاری ناحیه خود داری شود 

   موفق

 • تصویر کاربر طاهر سه شنبه ۱۷ دی ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 86 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر من روز پنجشبنه احساس سوزش شدیدی در یک نقطه از واژنم داشتم که به سرعت به همه لبهای واژن سرایت پیدا کرد واحساس زخم بودن همراه با درد شدید وسوزش داشتم رفتم دکتر زنان که گفتن عفونت نداری فقط ی حساسیت هستش وبعد متوجه شدم ی سری دونه زده که بعد تبدیل به زخم شده و دکتر پماد بتامتازون داده بودن که استفاده کردم والان خیلی بهتره درد وسوزششه میخواستم بدونم آیا میتونه اینا تبخال باشه و اگه باشه با توجه به اینکه با بتامتازون خیلی بهتر شده آیا نیاز هست دکتر پوست برم وداروی خاص دیگه ای استفاده کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایین البته باید بگم در دوره پریود این طور شدم و از همسرم هم مطمئنم مشکلی نداشته خودم هم تابه حال این مشکلات رو نداشتم حتی تبخال لب ودهان هم تا بحال هیچ زمانی نداشتم ی عکس هم میفرستم که ببینین ایا ممکنه تبخال باشه
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۱۷ دی ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی شواهدی از تبخال تناسلی مشاهده نمی شود

   در ضمن چنانچه تبخال مطرح باشد با بتامتازون ضایعه تشدید خواهد شد

   نگران نباش و مطابق فرمایش پزشک معالجت اقدام کن

   موفق

 • تصویر کاربر احمدي چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 84 مشاهده پرسش
  با سلام و خسته نباشيد
  سوالي كه از خدمتتون داشتم كه يه شخص مجرد هم تبخال مي تون بگيره بدون هيچ رابطه ؟من 40 سالمه و مجرد هستم كه از دوسال پيش در واژنم احساس درد و خارش داشتم دو تا پزشك متخصص مراجعه كردم چيزي تشخيص ندادن .يك ماه پيش درد و خار ش شديد و ازار دهنده داشتم به پزشك مراجعه كردم گفتن تبخاله دارو و پماد دادن در حين استفاده از اين داروها احساس كردم در داخل مقعدم هم چيزي هست و خارش داشت و اراز د هند .احتمال انتقال به مقعدم هم هست؟با وجود مصرف داروها هنوز خوب نشدم چه دستوري مي فرماييد؟اصلا با وجود تبخال تناسلي امكان ازدواج هست؟يا با توجه به عدم بهبود امكان داره مشكل من تبخال نباشه چون اصلا من زخم در واژنم نمي بينم فقط يكي دوتا جوش ريز قرمز كه حالت تاول كه بعدا به زخم تبديل شود رو نداره ممنون از راهنماييتون.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم 

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس شرح حالی که ذکر کردی شانس تبخال تناسلی ناچیز است 

   توصیه می کنم یک تست Anti HSV IgG IgM برات انجام شود 

   موفق

 • تصویر کاربر Mahsa دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 99 مشاهده پرسش
  با سلام .من حدود ۲ هفته پیش با دوستم رابطه از مقعد و اورال داشتم .بعداز گذشت ۲ روز از رابطه با تیغ روی مقعد رو تمییز کردم و ۱ روز بعد جوش های ریزی اطراف مقعد به وجود آمد .فکر کردم حساسیته یا جوش معمولیه کرم تتراسایکلین.کلوتریمازول.تریامسینولون به ناحیه زدم .و با بتادین و الکل تمیزش کردم .البته دوباره روی جوشها رو هم با تیغ تمییز کردم که ایجاد زخم کرد .بعد ۳ روز به دکتر مراجعه کردم تشخیص تبخال دادن دارو دادن ۱ روزه مصرف می کنم .شریک جنسیم مطمعنه که سالمه و مشکلی نداره .می خواستم بدونم با توجه به تصویری که ارسال کردم این واقعا تبخاله مقعدیه؟و امکان داره تبخال مقعدی بگیرم ولی تبخال دهانی خیر.مچکرم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد در ضمن عکس ارسالی کیفیت مناسبی برای تشخیص ندارد

   امکان بروز تبخال مقعدی نیز وجود دارد و در موارد مشکوک تست Anti HSV IgG - IgM بسیار کمک کننده است

   در صورت عدم بهبودی بهتره برای ارزیابی مجدد به پزشک معالجت مراجعه کنی

   موفق

 • تصویر کاربر Amir جمعه ۱۷ آبان ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 85 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید بنده چند وقتی دور الت تناسلی جوش دراوردم ک ب گفته یکی از دوستام تب خاله تناسلی بعد بنده متاهلم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۷ آبان ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم 

   در صورتی که تبخال مطرح باشد درمان قطعی ندارد و فقط در فاز علامت دار بیماری رابطه جنسی ممنوع است و  استفاده از آسیکلوویر خوراکی و موضعی کمک کننده است 

   نگران نباش ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود 

   موفق

 • تصویر کاربر فرزاد جمعه ۲۶ مهر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 124 مشاهده پرسش
  با عرض سلام و خداقوت
  دكتر من پنج روزه روى آلت تناسليم تبخال زده لطفأ راهنمايى كنيد چيكار كنم آيا اين بيمارى عوارض دارد؟؟ و آيا در آينده امكان داره همسرم هم بگيره؟؟؟ ممنون از همكارى شما
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۶ مهر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم 

   در صورتیکه تبخال تناسلی مطرح باشد در فاز علامت دار بیماری رابطه جنسی ممنوع است و احتمال انتقال آلودگی از طریق رابطه جنسی زیاد است 

   در فاز حاد بیماری مصرف داروهای خوراکی یا موضعی اسیکلوویر کمک کننده است 

   موفق 

 • تصویر کاربر عسل یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 102 مشاهده پرسش
  سلام.من حدود ۱هفته و نیم پیش تبخال تناسلی گرفتم. پیش دکتر زنان رفتم.بهم پماد داخلی کلترونازول داخل واژن و قرص و پماد الوویر داد.تبخال و زخمها رفته.ولی هنوز حالت درد و گرفتگی قسمت دهانه واژن و درد کمر و پاها هنوز هست.قرص و پماد هم تموم شده.
  یعنی هنوز ویروس داخل بدنم هست که بدن درد دارم؟
  بازم قرص و پمادهارو ادامه بدم؟
  ممنون میشم زودتر جواب بدین
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   در صورتی که تبخال تناسلی مطرح باشد معمولا ویروس برای همیشه در بدن باقی خواهد ماند 

   معمولا اولین حمله تبخال بسیار آزار دهنده است ولی در حملات بعدی از شدت علائم کاسته خواهد شد

   در صورتی که علائم هنوز وجود دارد بهتره برای ارزیابی مجدد به پزشک مراجعه شود و داروها نیز ادامه یابد

   موفق

 • تصویر کاربر اميد شنبه ۲۰ مهر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 114 مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر وقت بخير ببخشيد ماه پيش با همسرم رابطه داشتم و لب من كمي ملتهب بود و تبخال داشت و بعد از دو سه روز ناحيه تناسليه ايشون دچار تبخال هاي زياد و تاول شده ميخواستم ضمن راهنمايي كمك كنيد به من كه چطوري ميشه جلوگيري كرد لطفا كمك كنيد به من
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۰ مهر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی در صورتی که تبخال تناسلی مطرح باشد در فاز حاد بیماری معمولا آسیکلوویر خوراکی و موضعی کمک کننده است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر Mm پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 86 مشاهده پرسش
  سلام‌....خسته نباشید ....اگر کسی تبخال روی لبش داشته باشه و سکس دهانی انجام بده ...شریک جنسیش تبخال تناسلی میگیره؟؟؟.....یا هرپس نوع یک تبخال تناسلی ایجاد میکنه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   احتمال بروز تبخال تناسلی با ویروس HSV تیپ یک نیز وجود دارد

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر