آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

تبخال تناسلی یا هرپس – تشخیص و درمان

تبخال تناسلی (هرپس تناسلی) – تشخیص و درمان

تبخال تناسلی بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال ، دهـان ،  نواحی تناسـلی نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروزنمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود.  این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع  دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

انواع ویروس تبخال هرپس

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.

نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع ۲ تبخال ایجاد می شود. اما تبخال تناسلی  هم  ممکن است در اطراف لب و دهان دیده شود کـه علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

 علائم و نشانه ها    تبخال تناسلی   

 در زنان و مردان یک یا چند علامت ذیل ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

•   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی

•   تاول های کوچک حاوی مایعات

•   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این  زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم ۴ – ۲ هفته طول می کشد .

•   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید

•   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است  در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبهآنفولانزا ایجاد نمی کند.

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی - تبخال تناسلی

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی – تبخال تناسلی

انتشار هرپس  (تبخال تناسلی)

ویروس تبخال (هـرپس)  از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم

هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

 

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

آزمایشات  

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها

•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

 تشخیص و درمان  تبخال تناسلی

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد.درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در ۷۲ ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارد.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید،  پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

  اعمالی که هنگام عود هرپس باید انجام داد 

وان آب داغ کمک کننده است

وان آب داغ کمک کننده است

•   هنگامی که شما از  تبخال تناسلی رنج می برید چندین چیز وجود دارد که  می توانید برای بهبود وضعیتتان انجام دهید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید ویا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـثایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن ویا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

 از خود و همسرتان محافظت کنید

تبخال تناسلی هرپس روی باسن

هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

•   در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس  می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود.

•   برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن ، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

 تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخالتناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

تبخال تناسلی و آبستنی

 ابتلای به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی در سه ماه اول بارداری رخ دهد،  خطر سقط اندک اسـت.

ابتلای به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد  نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـفبارداری با هرپس آلوده می شوند،  زایمان طبیعی دارند.

 

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد  
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید 
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید 
 8. حتما برای تشخیص نوع ضایعه و بررسی ریسک احتمالی به پزشک مراجعه کنید
 9. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.
امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر ن جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۱۰( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با سلام دکترعزیز بنده چندسال پیش در حین زمان عقدم به دلیل انکه با همسرم ارتباط جنسی سطحی داشتم پس رفتن به دکتر زنان و تشخیص تبخال تناسلی دادن ووشروع به زدن محلول tca کردن و تجویز قرص مترونیدازول و اسیکلووری بنده سر این ماجرا به دلیل باکره بودنم نیز ازدواجم بهم خورد و نیز به دلیل ارتباط جنسی دهانی نیز من کاملا مطمینم این ویروس با توجه به علایم که هنوز دارم و هرازگاهی عود می کند ازجمله تیر کشیدن و درد در اطراف زبانم و گلو و ریه یا مری که یک تیکه مانند ادامس در ریه یا مری من هست و تنفس من را به سختی انجام میشه و بر اسای ان سرفه خشک از روی کمبود تنفس گویا چیزی جلوی مقاومت بدنی من را می گیرد خواهشا به من اعتماد کنید و علایم من راجدی بگیرید بنده 34سال دارم و به دلیل این موضوع دچار مشکلات دیگری ازجمله طپش قلب ریزش مکو شدید و لرزش دست به دلیل فکر کردن انکه من دیگر نمی توانم ازدواج کنم و بچه دار بوجود امده توان بدنی من بسیار کم شده و بیشتر بی حسی و ناتوانی دارم لطفا من را کمک کنیدد دکتر جان مادر و پدرتان
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۱۰( 2 هفته پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی معمولا مهمترین اقدام در اینگونه موارد تقویت سیستم ایمنی بدن است 

   سعی کن از سیگار و الکل و استرس پرهیز کنی از مصرف غذاهای چرب پرهیز کن میوه و سبزیجات تازه مصرف کن

   معاینات ادواری و ارزیابی های مکرر سالانه بسیار کمک کننده است

   ازدواج و بارداری هیچگونه محدودیتی ندارد

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. 

   موفق

 • تصویر کاربر حامد یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۳۳( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام آقای دکتر من از دکتر رفتن واس ابن قضیه خجالت میکشم ولی یک ماه هست دو مورد در قسمت انتهایی آلت تناسلیم مشاهده کردم و با تحقیقات تو اینرنت حدس زدم کا زیگیل تناسلی باشه تو این یک ماه اصلا زیاد نشدن فقط دوتا دونه هست در دوطرف انتهایی اابته رنگشون تیره تر بوده الان یک مقدار روشن تر شده عکس هم به ضمیمه ارسال شد با تشکر.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۳۳( 1 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی ممکنه سبوریک کراتوزیس یا زگیل تناسلی مطرح باشه.
   مورد اول مهم نیست و حتی نیازی به درمان نیز ندارد ولی در مورد دوم باید هرچه سریعتر پیگیری و درمان آغاز شود
   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند
   بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد
   موفق
 • تصویر کاربر زارعی شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۲۱:۲۸( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر
  مدت 6 ماه هست که نامزد کردم وبا نامزدم رابطه دارم، متاسفانه گلودرد مداوم داشتم و استرس شدید و احساس بلع سخت آب گلو (شبه خلط از پشت )، نامزدم هم همین حس رو داره تا اینکه به پزشک زنان مراجعه کردم و نمونه برداری کرد و ژنوتایپ اچ پی وی من برای های ریسک 31 و یک مورد دیگه که یادم نیست (16 و 18 نبود) مثبت شد. دکتر برای هر دومون آسیکلوویر نوشت، برای من کمی تاثیرگذار بود و برای نامزدم خیر. بسیار نگران هستم چون کماکان رابطه داریم و دو ماه دیگه قرار هست عقد کنیم. با خوردن چای سبز، ویتامین ای و اسید فولیک چقدر احتمال داره که ویروس حذف بشه؟ نگران هستم که خدای نکرده سرطانی نشه، لطفا با پاسختون کمی ارامش بهم بدید. ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۲۱:۲۸( 5 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی خوشبختانه در صورت تقویت سیستم ایمنی شانس مهار ویروس وجود دارد
   توصیه می کنم از استرس پرهیز کنی
   میوه و سبزیجات تازه بسیار کمک کننده است
   واکسن گارداسیل برای خودت و همسرت کمک کننده خواهد بود
   مقاله زیر را در مورد زگیل تناسلی زنان با دقت مطالعه کن
   http://yon.ir/Vv9i0
   داروهای ضد ویروس نظیر آسیکلوویر روی این بیماری خیلی کمک چندانی نمی کند
   سایر داروها و مکمل ها تا حدودی کمک کننده خواهد بود
   به شرط مهار ویروس شانس بدخیمی و سرطان بسیار کاهش خواهد یافت
   نگران نباش ولی معاینات ادواری را پیگیری کن
   موفق
 • تصویر کاربر امیر یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۱:۱۳( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشین
  ممنون از کانال خوبتون
  من چند بار از شما مشاوره گرفتم ممنون میشم باز هم راهنماییم کنید
  نامزد من اچ پی وی 6 دارن شما گفتین گارداسیل بزنم و 2 هفته پیش نوبت اول تزریق کردم
  میخاستم بدونم
  1..که چه زمانی میتونیم سکس داشته باشیم
  و اگر فعلا نمیتونیم سکس کنیم
  2..آیا من میتوانم با دست ارضا شون کنم
  3..آیا نامزدم میتونه با دستش منو ارضا کنه
  4..آیا ترشحات سینه هم باعث زگیل میشود؟
  5..واینکه چطور میتونیم همدیگرو ارضا کنیم
  ایا من باید با دستکش لاتکس پودری به ناحیه تناسلی نامزدم دست بزنم؟
  ضمنا قبلا چند بار مشاوره گرفتم و برای من فیلم فرستادین
  ممنون میشم جواب هر یک از سوال هامو بدین
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۱:۱۳( 6 ماه پیش)
   سلام جانم
   بهتره تا بعد از نوبت دوم واکسن از روابط جنسی پرهیز گردد
   استفاده از دست مشکلی ندارد
   ترشحات سینه باعث آلودگی نمی شود
   در مورد سایر مسائل بهتره به یک مشاور یا روانشانس مراجعه کنید
   موفق
 • تصویر کاربر محیا سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۲۵( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  این جواب آزمایش هست.من با نامردم رابطه فقط اورال داشتم بدون ارتباط جنسی و دخول.به ایشان بسیار اعتماد دارم .حدود 2 ماه پیش فقط رابطه اورال بود ک دوروز بعد من تبخال در دهانم زدم ک بلافاصله خوب شدم.ولی نامزدم ی جوش کوچک ک دردناک بود در کیسه بيضه زد و ناحیه تناسلی دردناک ک نزد متخصص عفونی رفت.ک جواب ازمايشش را خدمتتون فرستادم.ک دارو داد و لام تهييه کرد و گفت نگرانی وجود نداره و واکسنم گفت بزنه.من خیلی حالم بده ک منم گرفته باشم.بعد از اون دیگه رابطه هم نداشتیم.این نگران کننده است و یعنی منم بیمارم??یا این ب این منظوره ک اون روابط جنسی داره??
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۲۵( 9 ماه پیش)
   علیک سلام
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد در ضمن هرگونه تفسیر نتایج آزمایش بر عهده پزشک معالج می باشد
   در مجموع آزمایش ارسالی نشان دهنده درگیری با ویروس تبخال است و جای نگرانی زیادی نیست
   مقاله زیر را با دقت در مورد تبخال تناسلی مطالعه کن
   https://goo.gl/kHUvV9
   در صورت بروز علائم باید دارو درمانی آغاز گردد
 • تصویر کاربر صبا یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۳۲( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقاي دكتر
  من پارسال با دوست پسرم رابطه داشتم اما نه به صورت كامل دقيقا بعد از يك سال اطراف واژنم برجستگي هايي به وجود اومد و به مرور بيشتر شد به دكتر زنان مراجعه كردم تشخيص زگيل دادن اما گفتن چون دخترم نميتونن نمونه بردارى كنن . الان من خيلي نگرانم كه نوع پر خطرش رو هم گرفته باشم. واقعا هيچ راهيي نداره كه بتونم pcr بدم تا مشخص شه ؟ ممنون ميشم اگر ازمايشگاهي در تهران ميشناسيد كه انجام بده و جوابش هم دقيق باشه معرفى كنين .
  سوال ديگم اينه كه تو دهانم چيزي متوجه نشدم زده باشه اما چطور ميشه مطمئن شد كه دهانم الوده نشده باشه ؟
  و اين كه من ٢٢ سالمه چه دارويي براى تقويت سيستم ايمنى مصرف كنم كه ويروس رو از بين ببره ؟ بعد از اين كه زگيل ها كامل از بين برن چون ويروسش در بدنم هست اگر رابطه داشته باشم امكان ابتلاي طرف مقابل هست ؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۳۲( 9 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی خوشبختانه در اکثر موارد (حدود 90%) ویروس های کم خطر مطرح است
   مقاله زیر را با دقت مطالعه کن
   https://goo.gl/xyizua
   برای تشخیص نوع ویروس معمولا از طریق نمونه برداری یا پاپ اسمیر باید تست HPV PCR انجام شود
   این تست در برخی از آزمایشگاه های معتبر تهران قابل انجام است
   برای تقویت سیستم ایمنی معمولا می توان از برخی از مکمل ها نظیر زینک و همچنین میوه و سبزیجات تازه استفاده نمود
   در صورت درمان و پیگیری های ادواری شانس مهار ویروس وجود دارد
   نگران نباش و برای ارزیابی های دقیقتر با پزشک معالجت بیشتر مشورت کن
   موفق
 • تصویر کاربر مرجان چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۵۸( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  جمعه بدنم به خارش افتاد
  شنبه رفتم دكتر اينا رو داد
  شامپورو توى حمام زدم ١٠ دقيقه گذاشتم
  بعد از حمام لوسيون زدم گذاشتم تا ١4 ساعت بعد رفتم حمام باز
  اسپرى هم به كلِ اتاقم زدم حتى داخل كمد لباسهام رو تخت رو زمين و همه جا
  لباس هايى هم كه شك داشتم با اون روتختى ها دادم خشك شويى
  بقيه رو تو اب جوش و يه كم از لوسيونه گذاشتم چند ساعت بعد شستم و توى آفتاب خشك كردم
  خارشم از سرم هست تا پام ولى خيلى كمه و بعضى جاهامه شبا يه كم بيشتر ميشه
  گاهى وقتا سرم و صورتم وتوى گوشم هم مى خواره
  اينجاها طبيعى هست ؟؟
  امشب باز خارش داشتم و اينجورى شد بعد از تمام كارايى كه كردم چند روز پيش
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۵۸( 9 ماه پیش)
   علیکم السلام
   این حالت طبیعی است و معمولا برای درمان گال باید چند هفته شامپو و لوسیون را ادامه داد
   حتما با پزشک معالجت هم در خصوص ادامه دارو درمانی مشورت کن
 • تصویر کاربر مینا پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۳۴( 10 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر ببخشید دوباره مزاحم شدم دارم از استرس سکته میکنم. اقای دکتر مگه نمیگن راه انتقال سیفلیس و سوزاگ از راه جنسی هس اگه مطمئن باشم که فرد مورد نظر تا به الان هیچ گونه رابطه جنسی اعم از واژینال مقعدی و دهانی برقرار نکرده باشه که مطمئنم اصلا رابطه جنسی نداشته تا بحال پس میشه گفت اون فرد سالمه مگه نه؟ما فقط رابطه دهانی برقرار کردیم که ایشون هیچگونه زخمی من تو دهان یا آلتشون مشاهده نکردم. اینکه میگن از راه تماس مستقیم!!با زخم باکتری وارد بدن میشه ... ایشون که هیچ گونه زخمی نداشتن. من مطمینم اصلا رابطه جنسی نداشته تا بحال. با این حساب میشه گفت این فرد سالم هست؟ در نتیجه من هم سالمم. دارم دق میکنم از ناراحتی شدیدا دچار وسواس فکری شدم. سوال دومم اینکه احتمالش هس سیفلیس سه مرحله اولیه ثانویه و نهفته رو نشون نده مثلا بعد 4 سال با 20 سال یکهو مرحله اخر ظاهر بشه که به کل بدن اثر کرده باشه و من اینهمه وقت نشونه ای ندیده باشم که بخام برا درمان اقدام کنم؟ من سه ماهه هیچ مورد مشکوکی نداشتم نه زخم نه سوزش ادرار
  و سوال اخرم اینکه اقای دکتر اگه ادم بخاد بره ازمایش سیفلیس و سوزاک بده اخه چطور به دکتر بگه حتما میپرسن چرا میخای این ازمایشو بدی و مثلا از نامزدت مشکوکی... منم که نمیتونم به گناهم اعتراف کنم و آبروی خودمو پیش کسی ببرم پس چطور بگم این آزمایشارو برام بنویسن و اینکه هزینه این دو آزمایشم لطفا بگید. اقای دکتر خواهش میکنم ازتون به همه سوالام کامل جواب بدین. تو رو خدا بگید من سالمم دارم دق میکنم😭
  اقای دکتر اون ادم مطمئنم هیچ وقت هیچ رابطه جنسی با کسی نداشته و شک ندارم از این بابت. اگه راه انتقال این بیماری فقط راه جنسی باشه که اونم تابحال هیچوقت برقرار نکرده پس میشه گف این بیماری رو نداره مگه نه؟ همونطور که من هیچ وقت با کسی رابطه ای نداشتم و این بیماری رو ندارم. از ناراحتی کل تنم دو روزه میلرزه و بشدت عذاب دارم خواهش میکنم راهنماییم کنید. و اینکه دکتر حتما باید ادم با زخم تماس داشته باشه که سیفلیس بگیره؟ وقتی من زخمی در ایشون مشاهده نکردم میشه گف که احتمال نداره این بیماری رو گرفته باشم؟ممنون از پاسخگوییتون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۳۴( 10 ماه پیش)
   سلام جانم
   علم پزشکی همواره با احتمالات گوناگون مطرح است
   هیچکدام از استدلالاتی که ذکر کردی نه صد در صد درست و نه ۱۰۰ درصد غیر ممکن است
   در صورت شک به سفلیس می توان از تست VDRL یا FTA ABS استفاده کرد
   موفق
 • تصویر کاربر محمد شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۳۳( 10 ماه پیش) مشاهده پرسش
  آقای دکتر سلام
  من مشکل زگیل تناسلی داشتم در قسمت بیضه و 3 بار تا به حال کرایو کردم در سه سال اخیر. در حال حاضر چیزی روی کلاهک آلت هست که کمی خارش دارد و بسیار نگرانم کرده.
  متاسفانه زگیل به همسرم هم انتقال پیدا کرده و ایشون هم کرایو کردن.
  میخواستم بپرسم این مشکل جدید چه چیز میتونه باشه؟ من عکس رو الصاق کردم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۳۳( 10 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی ممکنه پسوریازیس یا لیکن پلان یا اگزما مطرح باشه که هیچکدام از این موارد ارتباطی با زگیل تناسلی ندارد
   در صورتی که بونوئئید پاپولوزیس مطرح بود (البته در عکس ارسالی چیزی به نفع این حالت دیده نمی شود) بیشتر ناشی از زگیل تناسلی بود و به خصوص با سروتیپ های پرخطر همراهی داشت
   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند
   نگران نباش ولی بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد
   علی الحساب ناحیه را خشک نگه دار و کرم اوره 10 درصد ثمین بزن
   موفق
 • تصویر کاربر مهسا جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ ۲۱:۳۹( 10 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من شوهرم از همسر قبلش زیگیل تناسلی گرفته
  زیگیل بدون عفونت و خارش هستش
  یکباردسوزندیم خرداد ماه و الان دوباره اومده
  ما 3 ماه که عروسی کردیم رابطه با کاندم داشتیم 5 بار
  3 تا از زیگیلا روی خود آلت تناسلی هستن با کاندوم کاملا پوشیده میشوند
  یکی از آنها انتهای عالت هستند ،به هر حال من روی همه رو اول با چسبه زخم بعد با کاندم می پوشوندم ،
  الان 3 ماه گذشته من من چیزی برای خودم مشاهده نکردم
  از کجا بفهمم من هم زیگیل گرفتم یا نه ؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱ دی ۱۳۹۶ ۲۱:۳۹( 10 ماه پیش)
   سلام جانم
   بهتره برای اطمینان بیشتر یک پاپ اسمیر و HPV PCR برات انجام شود
   ممکنه واکسن گارداسیل نیز کمک کننده باشد
   مقاله زیر را با دقت در این مورد مطالعه کن
   https://goo.gl/KbNdf1
   موفق
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند