آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.

نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این  زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم

هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها

•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن ویا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن

هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فریده دوشنبه ۵ آبان ۹۹( 2 روز پیش) مشاهده پرسش
  احساس میکنم یه زگیل مقعدی دارم که گاهی بزرگتر میشه وکلی خارش داره نمیتونم بشینم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۵ آبان ۹۹( 2 روز پیش)

   علیک سلام

   بهتره یک تست HPV PCR برات انجام شود

 • تصویر کاربر منیره دوشنبه ۵ آبان ۹۹( 2 روز پیش) مشاهده پرسش
  سلام و خسته نباشید مادرم دچار تبخال تناسلی هستند ک همیشه در واژنشون بیرون میزنه الان در مقعد دچار شدن ک خودشون معتقدن بواسیرشون هست میخواستم شما لطف بفرمایید ک تبخال تناسلی مقعد هست یا همون بواسیر .....و در ضمن خیلی سوزش و قرمزی دارن ک دکتر پوست گفتن اگزماست و با دارو خوب نشدن واقعا درد عذاب اوری ک نمیتونه لباس بپوشه و مجددآ ب دکتر مراجعه کنه خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۵ آبان ۹۹( 2 روز پیش)

   سلام جانم

   بر اساس عکس ارسالی شواهدی از تبخال مشاهده نمی شود

   در عکس ارسالی علاوه بر هموروئید ( که حتما باید کنترل شود) یک اگزمای عفونی نیز دیده می شود

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   ممکنه نیاز به نمونه برداری نیز باشد

   می توانید یک ویزیت از راه دور برای مادر انجام بدی 

   لینک بخش مربوطه را برات می فرستم

   https://drentezari.com/visitonline

 • تصویر کاربر مونا پنجشنبه ۳ مهر ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  دکتر من مت‌جه برامدگی روی پوست این ناحیه شدم و فکر کزدم جوش زیرپوستی است
  ولی با دستکاری ان زخم شد و ان را با الکل ضد عفونی کردم
  ممکنه تپخال تناسلی یا زگیل باشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۳ مهر ۹۹( 1 ماه پیش)

   علیک سلام

   عکس ارسالی نشان دهنده تبخال تناسلی است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

 • تصویر کاربر مملی یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر جان خسته نباشید این زایده ها روی پوست ک علامت گذاشتم عادی یا زگیلی چیزیه برای درمانش چکار باید کنم ممنونم ازتون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   در عکس ارسالی شواهدی از زگیل مشاهده نمی شود

   موفق

 • تصویر کاربر elham سه شنبه ۱۱ شهریور ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر خسته نباشید،حدودذ۴،۵ روز پیش من متوجه جوش هایی که حالت کنده شده بود زو در اطراف واژن و مقعدم‌حس کردم و بصورت آنلاین عکس ارسال کردم و ویزیت شدم،قرص و کرم آسیکلوویر و قرص سفکسیم و ناپروکسن و کرم لیدوکایین برام تجویز کردین و ۲۴!ساعت هست که استفاده میکنم ولی تغییری نکرده و خیلی درد دارم میخواستم بدونم چیکارکنم خیلی نگران و ناراحت هستم توروخدا کمکم کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۱۱ شهریور ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به سوابق و پرونده های موجود سوابقی با این شماره تلفن دیده نشد

   به هر حال در صورتیکه تبخال تناسلی مطرح باشد ممکن است علائم طی 3 تا 10 روز کاهش یابد

   صبور باش و حتما با پزشک معالجت که داروها را برات تجویز کردند نیز بیشتر مشورت کن ممکنه نیاز به بررسی های پاراکلینیکی نیز باشد

   موفق

 • تصویر کاربر سعیده دوشنبه ۳ شهریور ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  ممنون از پاسختون فقط دونه هایی که داخل ورودی مقعد زده رو نگفتین چی هستن؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۳ شهریور ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   عکس ارسالی نشان دهنده مخاط طبیعی مقعد است

   در موارد مشکوک تست HPV PCR کمک کننده است

 • تصویر کاربر Mahsa سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر من ۳روز پیش احساس سوزش قسمت واژنم داشتم فرداش دچار التهاب واژن شدم وزخم های خیلی کوچک
  امروز زخم ها شبیه تاول شدن بعضیاشون و موقع ادرار سوزش و درد دارم و زیر شکمم احساس درد سابق نداشته که اینجوری بشم اولین باره
  متاهل هستم و برای رابطه جنسی همیشه از کاندوم استفاده میکنم
  و همسرم هیچ مشکل یا علائمی در حال حاضر ندارن
  خیلی آزاردهندس میخواستم بدونم تبخال هستن و حتما باید به پزشک مراجعه کنم ؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   بهتره یک تست Anti HSV- IgG IgM برات انجام شود

   حتما برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کن

   یا از طریق لینک زیر یک ویزیت از راه دور بشی

   https://drentezari.com/visitonline/">https://drentezari.com/visitonline/

   موفق

 • تصویر کاربر علی سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام ۵سال قبل یک رابطه جنسی داشتم با کاندوم از واژن و از اون روز به بعد حالت سوزش ادرار گرفتم و بعد از اون دانه هایی روی کیسه بیضه و آلتم بوجود اومد و روی لبهام دانه هایی زده که همراه با سوزش هست گاهی اوقات و تعدادش بیشتر شده و گاهی دهانم خشک میشه و مشگلات گوارش پیدا کردم ولی از اون موقع ترسیدم hivگرفته باشم بعد ۳سال به دلیل دل درد و این موضوع آزمایش هپاتیت b وc و ایدز دادم منفی بود آیا امکانش هست ویروس ایدز باشه نمیدونم خسته شدم و فکرمو درگیر کرده ۵سال هست که میگذره خواهشا راهنمایی بفرمایید و آیا چه بیماری ممکنه باشه
  1. تصویر کاربر علی دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش)
   ؟
  2. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   این احتمال بسیار ناچیز است

    

  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر Sara سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر من چند روزه نزدیکه مقعد و واژن ۳-۴ زائده ی کوچیک دیدم ممکنه تبخال تناسلی باشه؟
  آخرین باری که رابطه داشتم ۶-۷ ماه پیش بوده و اونموقع هم متوجه چیزی نشدم. عکس هم میذارم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   بر اساس عکس ارسالی شواهدی از تبخال تناسلی مشاهده نمی شود ولی زگیل تناسلی بعید نیست

   بهتره تست HPV PCR انجام شود

   موفق

 • تصویر کاربر مريم یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من يك ماه پيش رژ لب تاتو كردم كه خيلي سطحي كار شد و خيلي زود پوست لبم خوب شد تبخال زدم كرم اسيكلوير استفاده كردم تبخالم كاملا خوب شد ولي جاي تبخال يك برجستگي كوچيك روي لبم موجود امده لطفا راهنمايي كنين چي كاري ميتونم انجام بدم اين برجستگي از بين بره ؟؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   ممکنه پماد آسیکلوویر کمک کننده باشد

   ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی

   موفق

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر