آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

تبخال تناسلی یا هرپس – تشخیص و درمان

تبخال تناسلی بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود.  این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.

نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع ۲ تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

 علائم تبخال تناسلی   

در زنان و مردان یک یا چند علامت ذیل ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این  زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم ۴ – ۲ هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبهآنفولانزا ایجاد نمی کند.

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی - تبخال تناسلی

تاول های متعدد و زخم های دردناک روی آلت تناسلی – تبخال تناسلی

انتشار هرپس  (تبخال تناسلی)

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم

هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

آزمایشات  

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها

•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

تشخیص تبخال تناسلی و درمان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در ۷۲ ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

وان آب داغ کمک کننده است

وان آب داغ کمک کننده است

هنگامی که شما از تبخال تناسلی رنج می برید، چندین چیز وجود دارد که می توانید برای بهبود وضعیتتان انجام دهید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید ویا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـثایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن ویا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن

هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخالتناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

تبخال تناسلی و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی در سه ماه اول بارداری رخ دهد،  خطر سقط اندک اسـت.

ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـفبارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد حتما ایمیل خود را با دقت وارد کنید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر نادر سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  مدت یکسال هست دچار تبخال تناسلی شده ام.برای جلوگیری از انتقال این بیماری ب همسر آیندم چکار باید کنم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸( 2 هفته پیش)

   علیکم السلام 

   در شرایطی که علائم وجود نداشته باشد شانس انتقال بیماری به همسر آینده کاهش خواهد یافت. 

   لذا در فاز علامت دار بیماری رابطه جنسی ممنوع است 

 • تصویر کاربر دن دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر مرسی ک به سوالات پاسخ میدید
  حدود یک هفته است که در ناحیه بین معقد و واژنم دونه هایی میبینم مثل تاول خیلی درد میکنن طوری از دردشون از خواب بیدار میشم اولش خارش داشتم اما الان بیشتر درد من رابطه داشتم و نمیدونم مال چی هست دقیق... ممکنه از وسایل آلوده اپلاسیون باشه؟؟؟ چیزی ک خودم میبینم شبیه تبخال تناسلی هستش فکر میکنم خیلی ناراحتم و استرس دارم لطفا بگید چیکار باید کنم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸( 3 هفته پیش)

   سلم جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس شرح حالی که ذکر کردی و عکس ارسالی احتمال تبخال تناسلی زیاد نیست ولی این احتمال وجود دارد

   در ضمن شانس انتقال تبخال از طریق لوازم آلوده اپیلاسیون نیز وجود دارد

   توصیه می کنم برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی ممکنه نیاز به ارزیابی های دقیقتر باشد

   نگران نباش ، علی الحساب روزانه 4 بار پماد آسیکلوویر بزن

   موفق

 • تصویر کاربر فاطمه یکشنبه ۳ شهریور ۹۸( 4 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر، من حدود یک هفته است دچار تبخال شدید تناسلی شدم، از پماد و قرص اسیکلویر س روزی هست استفاده میکنم اما بهبودی نداشتم، دوباره مراجعه کردم دکتر همون قرص هارو گفتن ادامه بدم، برای کاهش درد و سوزش و بهبودی چیکار کنم؟
  1. تصویر کاربر فاطمه شنبه ۲ شهریور ۹۸( 4 هفته پیش)
   دکتر خواهشا پاسخ بدین
  2. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۳ شهریور ۹۸( 4 هفته پیش)

   سلام جانم

   معمولا تنها اقدام موثر در فاز حاد بیماری تبخال تناسلی استفاده از پماد و قرص آسیکلوویر است

   پرهیز از رطوبت و پوشیدن لباس گشاد نخی کمک کننده است

   صبور باش و مطابق فرمایشات پزشک معالجت اقدام کن

   موفق

  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر مبی سه شنبه ۸ مرداد ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  دکتر من دهانه واژنم روی لبه ها سمت داخل یک سری دانه های ریز دیدم که نمیدونم مال خود واژن هست یا جدید زده . اینها طبیعی هستند ؟
  و اینکه همسر من مولوسکوم دارن ممکنه اینها مولوسکوم باشند ؟
  عکس را گذاشتم ببینید نظر بدید . ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۸ مرداد ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی وستیبولار پاپولوزیس  مطرح است که معمولا نیاز به درمان ندارد مولوسکوم وجود ندارد

   . امکان از بین بردن این حالت با دارو وجود ندارد.

   نگران نباش ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی

   موفق

 • تصویر کاربر مهسا جمعه ۲۸ تیر ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام من حدود۱۰روز پیش باشریک جنسیم برای باراول بااون آقا رابطه داشتم از روز اول خارش وترشح داشتم الان ۳روزه زخم های ریزی که توش فرورفته ودرد دارم زده میخواستم بیینم آیا تبخال تناسلی واینکه اون آقاهم گفت من پوست پوست شدم وزخم شدم بتادین زدم خوب شدم
  میترسم اقای دکتر خیلی استرس دارم لطفا کمکم کنین
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۸ تیر ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم 

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی احتمالا تبخال تناسلی مطرح باشد 

   پماد آسیکلوویر روزانه ۴ بار بزن 

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود 

   موفق

 • تصویر کاربر M دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر ، من متاسفانه ۳ ماه پیش متوجه شدم که از شریک جنسیم هرپس گرفتم ، و شروع به درمان کردم ، میدونم که تا ابد ویروس میمونه و بخاطر این بیماری دائما حال بد و استرس دارم ، دکتر آیا کسی که هرپس دارد میتواند ازدواج کند؟ و کسی هست که این موضوع را بپذیرد ؟ و اینکه شیوع این بیماری در ایران چه قدر است؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی در صورتی که هرپس مطرح باشد معمولا در فاز بدون علامت بیماری شانس انتقال بسیار کمتر خواهد بود

   هرپس هیچگونه ممنوعیتی برای ازدواج نیست

   آمار دقیقی از میزان ابتلا به این بیماری در ایران وجود ندارد ولی آمار های جهانی حاکی از ابتلای 1 نفر از هر 6 نفر می باشد

   موفق

 • تصویر کاربر nasi یکشنبه ۱۶ تیر ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام‌‌ وقتتون بخیر من دو روز هستش که بین واژن و مقعدم خود به خود زخم شده که این زخم هم درد شدید داره هم سوزش میخواستم ببینم از چی میتونه باشه بابت عکسها پوزش میخوام
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۶ تیر ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد در ضمن عکس نیز به درستی ارسال نشده است

   ولی بر اساس شرح حالی که ذکر می کنی ممکنه هرپس (تبخال) یا شانکروئید مطرح باشد

   توصیه می کنم در اولین فرصت برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی

   از هرگونه دستکاری ناحیه پرهیز کن

   علی الحساب روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   موفق

 • تصویر کاربر سمیرا شنبه ۱۵ تیر ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام.
  من و همسرم ده روز پیش رابطه داشتیم که ابتدا با کاندوم بود و اواخرش بدون کاندوم.
  من دو روز بعد پریود شدم و از یک نواربهداشتی جدید استفاده کردم که دچار خارش شدم و فک کردم بخاطر حساسیته.اما فرداش سوزش ادرار داشتم به حدی ک فک کردم عفونت مجرای ادراری گرفتم.بعد از دوروز جوش هایی و در قسمت های داخلی لبه های بیرونی مشاهده کردم و به دکتر مراجعه کردم و گفتند تبخال تناسلی هست ولی بجز قرص ضد حساسیت و به اصرار خودم به دلیل سوزش زیاد پماد آلوویر چیز دیگه ای ننوشتند.
  الان به مدت سه روزه که من خودم با دوش واژینال ضد عفونی میکنم و از پماد ریکاو استفاده میکنم و رو به بهبود هست.
  تا بحال همسرم دچار همچین مسئله ای نشده و من هم اولین باری بود که اینجوری شدم. میخواستم بدونم ممکنه که همسرم مبتلا باشه ولی علائمی نداشته باشه یا اینکه در بدن من وجود داشته و به تازگی علائمش رو نشون داده باشه؟ همسرم به جز من با کس دیگه ای در ارتباط نبوده.ممکنه که علتش چیزی بجز رابطه ی جنسی باشه؟
  سوال مهمی که دارم اینه که اگه تبخال باشه چکار کنم که از عود مجدد جلوگیری کنم؟ چه دارو هایی باید مصرف کنم؟
  من به شدت استرس دارم و نگرانم که باز هم عود نکنه چون این چند روز خیلی اذیت شدم .
  ممنون میشم اگ به تمامی سوال ها پاسخ بدید.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۵ تیر ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی در صورتی که تبخال تناسلی مطرح باشد

   1. ممکنه همسرت هم مبتلا شده باشد ولی در حال حاضر بدون علامت باشد
   2. ممکن است بیماری سالها در لب به صورت مخفی و غیر فعال باشد و الزما از طریق رابطه جنسی انتقال نخواهد یافت
   3. به منظور پیشگری از عود بیماری مهمترین اقدام ، تقیویت سیستم ایمنی و پرهیز از سیگار و الکل و استرس است 
   4. در فاز حا بیماری آسیکلوویر کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر محمد یکشنبه ۹ تیر ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  من حدود 20 روز پیش با کسی آمیزش داشتم که بعد از چند روز متوجه شدیم که شریک جنسی من تبخال تناسلی دارد و آزمایشات از نمونه تایید کرد بیماری ایشون رو ولی آزمایش خون نشون نداد وتوی این چند روز دوبار تبخاله ایشون ظاهر شده سوال من اینجاست با توجه به اینکه بیماری در اون لحظه فعال نبوده من هم از کاندوم استفاده نکردم امکان انتقال به من هست یا نه چون هیچ علامتی در من نیست و اینکه آزمایش خون هم چیزی نشون نداده من چطور میتونم از سلامتی یا مبتلا شدنم متطلع شم و آیا با توجه به اینکه علامتی ندارم باز هم امکان ابطلاع بدون علامت هست یا نه ممنون میشم اگر توضیح بدین
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۹ تیر ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم 

   احتمال انتقال آلودگی در شرایط بدون علامت زیاد نیست ولی به هر حال شانس انتقال بیماری وجود خواهد داشت 

   معاینات ادواری را پیگیری کن 

   موفق

 • تصویر کاربر بهارک پنجشنبه ۶ تیر ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام مجدد
  آقای دکتر من بهارک هستم همون دختر ۳۳ ساله ایی که چند لحظه پیش سوالمو پرسیدم و شما فرمودید احتمال انتقال بسیار ناچیزه و نیازی به آزمایش نیست.
  آقای دکتر در بدترین حالت ممکن اگه کسی به اینصورت(رابطه سطحی بدون دخول) مبتلا بشه آیا امکان گرفتن اون نوع خطرناک رو داره؟ یا اگه هم بگیره اون نوع بی خطر رو میگیره؟ کدومش درسته؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۶ تیر ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   عملا شانس انتقال وجود ندارد

   در بدترین سناریو، اگر فرد مبتلا حامل ویروس پرخطر باشد می تواند باعث انتقال آلودگی شود که باید یک آسیب بافتی یا خراشیدگی پوستی برای انتقال وجود داشته باشد

   نگران نباش

   موفق

  2. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۶ تیر ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   عملا شانس انتقال وجود ندارد

   در بدترین سناریو، اگر فرد مبتلا حامل ویروس پرخطر باشد می تواند باعث انتقال آلودگی شود که باید یک آسیب بافتی یا خراشیدگی پوستی برای انتقال وجود داشته باشد

   نگران نباش

   موفق

  3. نمایش سایر 1 پاسخ
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند