آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.

نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این  زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم

هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها

•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن ویا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن

هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر Sahar یکشنبه ۱۲ مرداد ۹۹( 16 ساعت پیش) مشاهده پرسش
  ساام دکتر من ۱۰ روز تبخال تناسلی زدم دارو مصرف میکنم قرص ویبراکس میخواستم بدونم چقدر زمان دیگه میبره که خوب بشه و اینکه برای خارش شدید از چی استفاده کنم واینکه از پماد اسیکلویر هم برای زودتر حوب شدن تاول ها استفاده کنم یا نه ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۲ مرداد ۹۹( 16 ساعت پیش)

   سلام جانم 

   گاهی مواقع بین ۲ تا ۳ هفته این دوران طول خواهد کشید 

   مصرف پماد نیز کمک کننده است 

   موفق

 • تصویر کاربر محمد یکشنبه ۱۲ مرداد ۹۹( 16 ساعت پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  حدود یکسال است زیر یکی از بیضه های من برآمدگی های سفید رنگی ایجاد شده که به مرور ظاهر یا محو میشوند
  داخل آنها ماده ای سفید رنگ است که میتوان خارج نمود ولی بعد مدت کوتاهی پر میشود
  آیا نیاز به ویزیت حضوری هست یا میتوان از راه دور مداوا نمود؟
  با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۲ مرداد ۹۹( 16 ساعت پیش)

   سلام جانم

   چنانچه هیپرپلاری سباسه آلت مطرح باشد معمولا نیاز به درمان ندارد ولی در صورتی که از نظر ظاهری آزار دهنده باشد لیزر بهترین روش درمانی است. امکان از بین بردن این حالت با دارو وجود ندارد. بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی

   موفق

 • تصویر کاربر سارا شنبه ۴ مرداد ۹۹( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر من ۱ هفتست تبخال تناسلی به صورت حاد زدم دکتر فقط قرص والاسیکلویر۵۰۰ داده هر ۸ ساعت بسیار درد میکنه جوری که نمیتونم حتی بشینم میخواستم بدونم پمادو قرص اسکلویر هم همزمان با اون دارو استفاده کنم خوبه و اینکه چه مدت زمان میبره که خوب بشه ؟ ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۴ مرداد ۹۹( 1 هفته پیش)

   سلام جانم

   این حالت در اولین حمله تبخال طبیعی است

   نیازی به آسیکلوویر نیست 

   فقط استامینوفن هر 6 ساعت بخور

   موفق

 • تصویر کاربر مریم یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹( 4 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر.من دختر مجرد هستم دیدم ی روزه کنار کشاله رونم ی چیزی زده..خیلیی مبترسم.فقط عکسشو میفرستم ببینید زیگیل یا تبخال یاهیچکدوم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹( 4 هفته پیش)

   سلام جانم

   عکس به درستی ارسال نشده است 

   مجددا اقدام کن

   موفق

 • تصویر کاربر M90 یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹( 4 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با سلام.بنده پسر هستم.یه سری ضایعات روی کیسه بیضه خودم دارم که نمیدونم چی هستش..چکار باید بکنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹( 4 هفته پیش)

   سلام جانم

   چنانچه کیست اپیدرمال مطرح باشد معمولا نیاز به درمان ندارد

   ولی در صورتی که از نظر ظاهری آزار دهنده باشد لیزر بهترین روش درمانی است.

   امکان از بین بردن این حالت با دارو وجود ندارد.

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی

   موفق

 • تصویر کاربر صدیقه پنجشنبه ۱۲ تیر ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر
  وقتتون بخیر
  میشه بگید از نظر ظاهری زگیل تناسلی در زنان چه شکلیه؟ آیا شبیه زگیل در سایر نواحی بدن هستش یا فرق داره؟ ممکنه در مقعد هم زگیل پدیدار بشه؟

  بسیار ممنون میشم پاسخ بدید.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۱۲ تیر ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   معمولا زگیل تناسلی در زنان بدون علامت است ولی در موارد علامت دار ممکن است فقط یک تغییر رنگ یا لک یا خال و یا به شکل زگیل سایر نواحی بدن باشد

   امکان درگیری مقعد نیز وجود دارد

   در صورت بروز هرگونه علامت مشکوک بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر محسن شنبه ۷ تیر ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  من زگیل تناسلی دارم. قبلا باهاتون حرف زدم. برام پودوفیلین تجویز کردین. بعد ی ماه تقریبا پودوفیلین رو تونستم پیدا کنم. از اون موقع تا الان تعداد زگیل ها زیاد شده. میخواستم بدونم خطرناکه یا ن. عکسش رو پیوست میکنم. خیلی ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۷ تیر ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   در این شرایط بهتره پروتوکل درمانی را عوض کرد

   بهتره در اولین فرصت برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی

   ممکنه نیاز به روش های تهاجمی تری باشد

   موفق

 • تصویر کاربر ر.غ دوشنبه ۲ تیر ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقاي دكتر
  ممنونم از پاسخ پرسش قبليم
  اقاي دكترمن ب پزشك زنان مراجعه كردم و ايشون هم تشخيصشون مشكوك ب تبخال بود و فعلا ي سري پماد (آلووير 5%,موپيكا٢٪؜) دارو (آفالكس٥٠٠و آسكلووير٤٠٠ و سيتريزين)بهم دادن كه،الان تعداد دانه ها بيشتر شده و سرشون سفيد رنگ هست .همين داروهارو استفاده كنم بهبودي حاصل ميشه .؟
  من حس ميكنم دونه ها دارم كم كم زياد ميشه ايا اين روندطبيعي ؟
  الان دو روزي هست كه دارو و پماد رو مصرف ميكنم و روزانه با بتادين محل تبخال ها رو تميز ميكنم
  اقاي دكتر من شديدا استرس دارم و ميترسم براي ازدواج در اينده به مشكل بخورم .
  اگه من ازمايش هرپس تناسلي رو بدم و جوابش مثبت باشه اسم من به عنوان بيمارhpv ثبت ميشه و بعد ها برام مشكل ساز ميشه ؟
  وسوال اخر اينكه من كه تبخال تو ناحيه مقعدم هست احتمال داره در حال حاضر دهانم هم بزنه ؟
  در حال حاضر هيچ كدوم از اعضاي خانوادم از بيماريم اطلاع ندارن و واقعا شرمندم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲ تیر ۹۹( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   عامل تبخال HSV است نه HPV نگران نباش

   روندی که ذکرکردی معمولا در تبخال ساده دیده نمی شود و ممکن است در برخی موارد هموراه با فولیکولیت (چیز مهمی نیست نترس) به این صورت تظاهر کند

   در آینده مشکلی برای ازدواج پیش نخواهد آمد

   اصلا HPV با ربطی به تبخال ندارد

   نگران نباش و مطابق فرمایش پزشک معالجت اقدام کن

   موفق

 • تصویر کاربر بابک پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  اقای دکتر ایا زگیل تناسلی درمان قطعی داره و شما میتوانید با درمان ویروس رو ریشه کن کنید ؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۹( 1 ماه پیش)

   علیک سلام

   مهمترین اقدام تقویت سیستم ایمنی است در این شرایط شانس مهار ویروس بسیار زیاد است 

   برای از بین بردن زگیل ها نیز سریعترین اقدام با کمتریمن میزان عود استفاده از لیزر است

   ویروس زگیل تناسلی قابل ریشه کنی توسط اقدامات پزشکی نیست

    

 • تصویر کاربر سپید دوشنبه ۵ خرداد ۹۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر:برای اولین بار در ناحیه فرج ،در نزدیکی سوراخ ادرار مشکل پوستی پیدا کردم بخاطر شرایط کرونا میترسم به دکتر مراجعه کنم .تابحال سابقه قارچ - عفونت- زگیل یا ویروس تبخال تناسلی نداشتم.بیشتر فکر میکنم نوعی اگزما باشه اما شدیدا نگرانم(34 ساله و متاهل)
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۵ خرداد ۹۹( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی شواهدی از زگیل یا تبخال مشاهده نمی شود

   ممکنه نوعی اگزما مطرح باشد

   می تونی برای ویزیت از راه دور از طریق لینک زیر اقدام کنی

   https://drentezari.com/visitonline

   موفق

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر