زمان های تزریق واکسن زگیل تناسلی | واکسن hpv برای مردان

زمان های تزریق واکسن زگیل تناسلی | واکسن hpv برای مردان

فهرست مطالب

واکسن زگیل تناسلی (گارداسیل) از جمله واکسن هایی است که در کاهش بروز سرطان سرویکس و ضایعات پیش زمینه آن می باشد. در حال حاضر، گارداسیل (GARDASIL) در برنامه روتین 40 کشور دنیا قرار دارد. خوشبختانه در ایران نیز واکسن گارداسیل در دسترس بوده و قابل تهیه است.

اکثر بیماران آلوده به ویروس زگیل تناسلی بدون علامت هستند و همچون کوه یخ فقط بخش کوچکی از بیماری نمایان می شود

واکسن دو گانه و چهارگانه و نه گانه زگیل تناسلی

هدف از تزریق آمپول گارداسیل تلاش برای کاهش بروز سرطان های وابسته به زگیل تناسلی و شرایط  خوش خیم وابسته به آن است. دو نوع واکسن زگیل تناسلی جهت پیشگیری  عفونتهای زگیل تناسلی و ضایعات پیش بدخیم توضیح داده  شده اند که اثرات پایدار آنها 2 تا 4.5 سال می باشد. شامل:

1-  فرم چهارگانه واکسن زگیل تناسلی یا (Gardasil)

2- فرم دوگانه (Cervarix) – برند ایرانی Papilogard

3- فرم نه گانه واکسن زگیل تناسلی Gardasil 9

هر سه نوع واکسن حداقل حاوی ذرات شبه ویروس زگیل تناسلی تایپ 16 و 18 می باشند که حدود 70% همه سرطان های سرویکس در دنیا وابسته به این دو تایپ هستند.

 فرم گارداسیل واکسن زگیل تناسلی همچنین حاوی ذرات شبه ویروس (VLP) تایپ 6 و 11 بوده که در ارتباط با اکثر زگیل های تناسلی است. هر دو واکسن حاوی پروتئین کپسیدال بوده ولی DNA و RNA ندارند اما می توانند سیستم ایمنی را برانگیزانند و  آنتی بادی های خنثی کننده زگیل تناسلی را فعال کنند اما به دلیل نداشتننن DNA توانایی ایجاد عفونت را در فرد ندارند.

واکسن زگیل تناسلی - گارداسیل در ماه های 0-2-6 باید تزریق گردد
واکسن زگیل تناسلی – گارداسیل در ماه های 0-2-6 باید تزریق گردد

واکسن زگیل تناسلی

آمپول زگیل تناسلی چهارگانه یا Quadrivalent علیه انواع 16-18-6-11 ویروس زگیل تناسلی موثر است و دارای آلومینیوم به عنوان افزاینده می باشد.

این نوع واکسن زگیل تناسلی حاوی mg20 از HPV تایپ 16 و 18 و همچنین mg 40 از تایپ 11 و 16 می باشد. حجم آن 0.5  سی سی بوده و به روش داخل عضلانی تزریق می شود.

زمان های تزریق واکسن گارداسیل

فواصل تزریق واکسن گارداسیل دو و شش ماه می باشد. همه بررسی های بالینی نشان داد که تجویز واکسن گارداسیل باعث پیشگیری ضایعات سرویکس و ناحیه تناسلی زنان ناشی از انواع 6-11-16-18 ویروس زگیل تناسلی و نیز کاهش نیاز به  تکنیکهای تشخیصی و درمانی عفونت می شود.

طی 30 ماه پیگیری، میـزان بـروز عفونـت پـایدار در اثر انواع 6-11-16 و 18 ویروس زگیل تناسلی در افرادی که حداقل یک دوز واکسن زگیل تناسلی (گارداسیل ) دریافت کرده بودند، در مقایسه با عدم دریافت واکسن، تا 89% کاهش یافت.

همچنین بیماری هایی که با بیوپسی تشخیص داده میشوند از جمله: مراحل اولیه سرطان تهاجمی سرویکس، تا 100% کاهش خواهد یافت. مدت اثر حفاظتی واکسن زگیل تناسلی ( گارداسیل ) تا 3.5 سال پس از تکمیل دوره واکسیناسیون بر علیه تایپ 16 زگیل تناسلی و 2.5 سال پس از تکمیل سه دوره واکسیناسیون برعلیه تایپ 6- 11-18 ویروس زگیل تناسلی می باشد.

سن تزریق واکسن زگیل تناسلیواکسن گارداسیل در زنان 9 تا 26 سال پیشنهاد می شود. شایع ترین عارضه جانبی سیستمیک واکسن زگیل تناسلی، سردرد است.

استفاده از واکسن زگیل تناسلی ( گارداسیل ) یا فرم چهارگانه واکسن توسط FDA (کمیته غذا و داروی آمریکا) در زنان و دختران 9 تا 26 سال مورد تأیید قرار گرفته است. در مورد واکسیناسیون روتین زگیل تناسلی در زنان 12-11 ساله با سه دوز واکسن توصیه شده است. واکسیناسیون می تواند از سن 9 سالگی نیز شروع شود.

هدف از این  توصیه ها برای تزریق واکسن زگیل تناسلی (گارداسیل )، ایمنی سازی قبل از شروع فعالیـت جنـسی می باشد اما حتی در زنان جوانی که قبلاً واکسینه نشده اند، نیز کـاربرد دارد. بنابراین واکسیناسیون در زنـان 26-13 سـال کـه قـبلا واکـسینه نشدند نیز قابل استفاده است.

 

نکات مهم در مورد تزریق آمپول زگیل تناسلی

– تزریق واکسن زگیل تناسلی بـرای زنان 9 تا 26 سال که نتایج تست پاپ اسمیر آنهـا غیرطبیعـی بـوده یـا زگیـل تناسلی دارند و یا تست زگیل تناسلی آنها از نظر انواع پرخطر ویروس مثبـت است، در نظر گرفته شود.

– واکسیناسیون بر علیه انواع زگیل تناسلی ایمنی زایی ایجاد می کند، اما اطلاعاتی در مورد این که واکسن بتواند اثـر درمـانی روی بعضی ضایعات سرویکس- واژن داشته باشد وجود ندارد.

– با توجه به احتمال خطر بالای عفونت زگیل تناسلی پایدار در زنان دچار نقص سیستم ایمنی، انجام واکسیناسیون می تواند به آنها پیشنهاد شود اما هیچ بررسی از اثربخشی واکسن یا ایمنی زایی آنها ویروس زنده نیست و امنیت مشخصی ندارد و باید با احتیاط به کار رود.

– از واکسیناسیون حین حاملگی باید اجتناب شود. اگر زن حامله ای به طور اتفاقی واکسینه شود، نشان داده شده که طی 30 روز از واکسیناسیون ممکن است تا حد ناچیزی ناهنجاری های مادرزادی در جنین وی افزایش یابد.

– واکسیناسیون طی شیردهی منعی ندارد، اما مادران باید آگاهی داشته باشند که طی یک ماه پس از تزریق واکسن ممکن است احتمال وقوع اختلالات تنفسی در شیرخوار تغذیه کننده از شیرمادر افزایش یابد.

– در موارد ضعف متوسط تا شدید حاد، واکسیناسیون باید تا زمان بهبودی از آن به تعویق افتد.

– مراقب واکنشهای آلرژیک در فرد واکسینه شده باشیم.

واکسن گارداسیل از کجا بخریم؟

در حال حاضر واکسن گارداسیل به سختی پیدا می شود. با این حال برای خرید واکسن گارداسیل میتوانید با مطب برخی پزشکان و یا داروخانه هلال احمر تماس بگیرید.

واکسن سرواریکس یا معادل ایرانی آن پاپیلوگارد

فرم دوگانه واکسن زگیل تناسلی یا (Cervarix) حاوی ذرات ویروس زگیل تناسلی بوده و حاوی تایپ 16 و 18 ویروس زگیل تناسلی می باشد.  ادجوانت آن آلومینیوم و حاوی یک عامل لیپیدی است. با استفاده از این واکسن، روی 27000 زن و دختـر 55-11 سـاله بررسی هـایی انجام شده است. این واکسن هنـوز در مردهـا آزمـایش نـشده اسـت.

واکسن سرواریکس برای پیشگیری از سرطان های تناسلی موثر است
واکسن سرواریکس برای پیشگیری از سرطان های تناسلی موثر است

هدف نهایی در این  بررسیها عفونـتهـای وابـسته بـه انواع مشخص زگیل تناسلی  است. این واکسن حاوی پروتئین بـوده و پوشش DNA ندارد، زنده نیست ولی تزریق آن سبب تولیدآنتی بادی های وابسته به انواع مشخص زگیل تناسلی  خواهد شد. بررسی هـاییکه طی سال های 2004 تا 2006 انجام شد نـشـان داد کــه در زنـان 25-15 ساله واکسیناسیون فرم دوگانه در کاهش عفونتهـای وابـسته به زگیل تناسلی  موثر بوده است.

بررسی های انجام شده، کاهش مـشخص در میزان موارد مثبت 16 ویروس HPV و 18 HPV را نشان داده است.

ایـن مطالعـات اثربخشی واکسن زگیل تناسلی  Cervarix  را تا 95% بر علیه عفونـت هـای پایـدار سرویکس که بازگیل تناسلی  ارتبا ط دارنـد نـشان داد. حتـی در یـک آنـالیز، اثربخشی واکسن تا 100% برای ضـایعات پیش سرطانی وابـسته به HPV  گـزارش شد. همچنین این نوع واکسن سبب کاهش عفونـت هـای وابـسته بـه تایپ 45 و 31 ویروس زگیل تناسلی  می شود.

عوارض تزریق واکسن زگیل تناسلی از نوع سرواریکس شامل خستگی، عوارض گوارشی، تب خفیف و سردرد اسـت. مـدت اثربخشی و حفاظت واکسن دوگانه مشخص نشده اسـت و هنـوز بـه مدت ایده آل (از زمان شروع فعالیت جنسی تا اتمام آن که چند دهـه به طول  می انجامد) نرسیده است.

 پس از دوره سـوم واکـسیناسیون،طی یک ماه بعد اثر حفاظتی آن شروع شده و حداقل 18 مـاه پـس ازشروع به حد پایدار می رسد.

به طور کلی افزایش 13 برابری در میـانگین سـطح آنتـی بـادی HPV تایپ 16 و 18 در پایـان مدت 4.5 سال پس از واکـسیناسیون فـرم دوگانـه رخ خواهـد داد.

واکسن زگیل تناسلی چهارگانه طی 36 ماه سـبب افـزایش سـطح آنتـی بـادی ضـد ویروس زگیل تناسلی  می شود که این سطح حتی از افزایش موجود در سـطح خونی فـرد مبـتلا بـه عفونـت زگیل تناسلی  نیـز بیـشتر مـی باشـد.

واکسن گارداسیل 9 

اخیرا واکسن گارداسیل 9 نیز تولید شده است که حاوی سروتیپ های 6 و 11 و 16 و 18 و 31 و 33و 45 و 52 و 58 می باشد و تا حدود 99 درصد از بیماری زگیل تناسلی و سرطان های وابسته به HPV جلوگیری می کند. این واکسن در حال حاضر فقط در کشور کانادا در دسترس بوده و قابل استفاده می باشد و پیش بینی می گردد تا پاپان سال 2017 در آمریکا برخی از کشورهای اروپایی نیز در دسترس باشد.

توصیه می‌شود تمام مردان و زنانی که از نظر جنسی فعال هستند، این واکسن را تزریق کنند.

ما 47 عکس مختلف از انواع زگیل تناسلی را برای شما گردآوری کرده ایم تا شکل زگیل را از نزدیک ببینید. برای مشاهده عکس های زگیل بر روی زگیل تناسلی مردان کلیک کنید.

واکسن hpv برای مردان

از آنجا که زگیل تناسلی یک بیماری منتقله از راه جنسی است و هم توسط مردان و هم زنان انتشار می یابد، لذا باید تزریق واکسن زگیل تناسلی در مردان و زنان انجـام گیـرد. در اکتبر سال 2018،سازمان FDA استفاده از  Gardasil9 را برای زنان و مردان 27 تا 45 ساله تصویب کرد.

واکسن های HPV در جلوگیری از عفونت ایجاد شده توسط انواع HPV بسیار مؤثر هستند. دریافت واکسن HPV خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم و رشد سرطانی را به میزان قابل توجهی در خانمها کاهش می دهد. مردان نمی توانند سرطان دهانه رحم داته باشند؛ اما واکسن HPV ممکن است از زگیل تناسلی، سرطان آلت، سرطان مقعد و شیوع HPV به شرکای جنسی جلوگیری کند. Gardasil 9 برای مردان در سنین 9 تا 26 سال تأیید شده است.

آیا واکسیناسیون در مبتلایـان HIV  (ویـروس نقـص ایمنـی انسان) نیـز در جلـوگیری از عفونـت هـای ناحیـه تناسـلی و مقعـدی (آنوژنیتال) موثر است؟

تـأثیر واکسن زگیل تناسلی در مبتلایـان HIV  ناشـناخته اسـت و کلید اصلی موفقیت واکسیناسیون، آمـوزش مناسب جامعـه، خانواده ها و بیماران است.

نتیجه گیری نهایی

پیـشگیری از عفونـت زگیل تناسلی ناحیه تناسلی تحتانی اساس بررسی های اخیر را تشکیل  میدهد. با واکسیناسیون  میتوان 70% سرطان های سرویکس مرتبط بـا زگیل تناسلی  را کاهش و حتی از ضایعات پیش بدخیم و دیگـر بـدخیمی هـای ناحیـه تناسلی زنان جلـوگیری کـرد.

برنامـه چکاپ و غربالگری بـرای جلـوگیری ازسرطان سرویکس یک امر مهم است ولی بررسی هـای بیـشتر در ایـن زمینه و انجـام واکـسیناسیون بـر علیـه زگیل تناسلی  در حـال انجـام اسـت وآموزش و آگاهی افراد جامعه نقش به سزایی در موفقیـت غربـالگری جمعی جامعه خواهد داشت.

در صورتی که خود یا شریک جنسی شما مبتلا به زگیل تناسلی یا ضایعه مشکوک روی آلت تناسلی بوده یا مشکوک به آلودگی با HPV هستید:

 1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید.
 2.  به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن خال گوشتی روی آلت نکنید.
 3. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 4. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 5. حتما برای تشخیص نوع ضایعه و بررسی ریسک سرطان زائی بیماری به پزشک مراجعه کنید.
 6. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد.
 7. ممکن است نیاز به تزریق واکسن باشد.

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و کد رهگیری دریافت فرمائید.  سوالات طی 3 تا 7 روز آینده پاسخ داده خواهند شد

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر وحید سه شنبه ۲۷ دی ۱( 2 هفته پیش) تعداد بازدید: 11 مشاهده پرسش
  سلام و خسته نباشید ،من پسرم ۲۶ ساله و مبتلا به hpv هست دو دز واکسن گارداسیل در موعد مقرر دریافت کرده ولی دز سوم متاسفانه به شرایط سخت و بحرانیه کرونا برخورد کرد و بعداز آن به فراموشی سپرده شد ،الان باید هر سه دز رو دوباره تزریق کنه ؟اردیبهشت عازم کاناداست ،ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۷ دی ۱( 2 هفته پیش)

   سلام جانم

   فقط دوز سوم تزریق شود

   موفق

 • تصویر کاربر شهاب پنجشنبه ۱۵ دی ۱( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 12 مشاهده پرسش
  سلام وقتبخیر
  من دز اول واکسن گارداسیل زدم اما الان که باید دز دوم رو بزنم دیر تر از وقتش دارم میزنم یک ماه مشکلی پیش نمیاد؟
  یا تاثیر داره ؟
  دز سوم باید اسفند بزنم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۱۵ دی ۱( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   واکسن سوم باید 4 ماه از دوم فاصله داشته باشد

   کمی تاخیر در واکسن دوم اشکالی ندارد

   در ویدئو زیر سعی کردم این موضوع را برات بیان کنم

    

   موفق

 • تصویر کاربر علی دوشنبه ۵ دی ۱( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 19 مشاهده پرسش
  سلام آقا دکتر
  من قبلا بیضه خودم رو برسی نکردم امروز ۲تا لکه دیدم در کنار بیضه خودم
  آیا زگیل هست ؟
  اگر هست نوع خطرناکه ؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۵ دی ۱( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی احتمال زگیل تناسلی بسیار ناچیز است

   در موارد مشکوک تست HPV PCR کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر سوفيا دوشنبه ۲۸ آذر ۱( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 15 مشاهده پرسش
  سلام
  دكتر اچ پي ىي من مثبت شده
  تو حواب زده بغير از ٦ و ١١
  يعني من همه تايپ هارو دارم؟؟
  شوهرم هم ميتونه واكسن تزريق كنه؟؟؟
  اگر رابطه جنسي داشته باشم قبل از ليزر و واكسن مشكلي پيش مياد؟؟؟ يعني ليزر بي اثر ميشه؟
  يا كلا رابطه رو قطع كنم تا سه دوز واكسنم تموم بشه؟
  خيلي نگران اين بيماري هستم
  چه دارويي بخورم براي تقويت سيستم ايمني بدن؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۸ آذر ۱( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   در صورتیکه علائم بالینی ندارید رابطه جنسی با کاندوم اشکالی ندارد در غیر اینصورت بهتره علائم کنترل شود

   نگران نباش ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر اصغریی دوشنبه ۲۸ آذر ۱( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 22 مشاهده پرسش
  سلام من دوتا دوز واکسن گارداسیل و زدم دوز سوم و تهیه کردم گذاشتم تو یخچال متاسفانه یخچال خراب شد سه روز واکسن تو یخچال خاموش بود فراموش کردم بردارم.میخواستم بدونم واکسنم خراب شده.و الان متاسفانه واکسن خارجی پیدا نمیکنم ک بخوام دوز سوم و بزنم.با چند روز فاصله میتونم دوز سوم و بزنم.ممنون میشم اگه جوابمو بدین.ی سری از دکتر ها میگن خراب شده ی سری ها میگن ن مشکلی نیس
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۸ آذر ۱( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   بهتره واکسن جدید تهیه شود

   موفق

 • تصویر کاربر ساره دوشنبه ۲۱ آذر ۱( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 23 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر. وقت شما بخیر. میخواستم بدونم آیا واکسن گارداسیل از ایجاد سرطان حنجره (رابطه اورال) بدنبال تماس
  با HighRisk HPV هم جلوگیری میکنه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۱ آذر ۱( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   شایعترین عامل ایجاد سرطان سروتیپ 16 و 18 ویروس HPV است که در واکسن گارداسیل وجود دارد

   اما سایر  عوامل نیز می تواند این مشکل را ایجاد کند که هنوز واکسن ندارد

   موفق

 • تصویر کاربر زهرا چهارشنبه ۱۶ آذر ۱( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 25 مشاهده پرسش
  سلام .دوز دوم واکسن hpv رو باید شهریور ماه میزدم و الان اذر ماه هست ایا ایرادی داره واسه تزریق دوز دوم الان بزنم یا از اول باید شروع کنم؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۱۶ آذر ۱( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   اشکالی ندارد ادامه بده

 • تصویر کاربر M یکشنبه ۲۲ آبان ۱( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 28 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر من الان 4 ماهه از تزریق دوز دوم واکسنم که تزریق کردم گذشته و دوز سوم نزدم چون واکسن نبوده آیا باید دوباره از اول تزریق کنم یا مشکلی نداره
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۲ آبان ۱( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   اشکالی نداره بهتره در اولین فرصت تزریق شود

   موفق

 • تصویر کاربر بیتا یکشنبه ۲۲ آبان ۱( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 29 مشاهده پرسش
  با سلام و عرض ادب به علت ارسال نشدن تصاویر دوباره سوال را ارسال کردم با تصویر جدید
  جناب دکتر گرامی
  ■من خانمی ۳۰ساله هستم
  حدود ۳ماه هست که در ناحیه تناسلی. همچون جوش یا زخم روبرو شدم سوزش.تب و خارش داشتم
  اما نه در هیچ جای دیگر از بدن .
  با مراجعه به متخصص زنان همچنین متخصص بیماریهای عفونی بعد از معاینه
  ■تست پاپ اسمیر و بیوبسی از موضع برای دی ان ای اچ پی وی و تستهای غربالگری منتقله stdانجام شد ...
  جواب آزمایشات خون نگاتیو در آمد .عفونت.میکروب یا قارچ هم مشاهده نشد ...تست پاپسمیر سالم در امد
  اما تست اچ پی وی من ۵۰ گزارش شد خودم هم مفهومش را نمیدانم
  ■دکتر نگفت تایپ چند مبتلا شدم چه شماره ای از اچ پی وی را گرفتم ایا در گهرداسی ۹گانه وجود دارد؟!
  تنها گفت هرپس داری
  ■■■هیچ علائمی از زگیل در بدن من وجود ندارد.

  برایم واگسن گارداسیل ۹گانه اص تجویز کرد تهیه کردیم.

  ■دوز اول را در آبان زدم دوز دوم را
  ۲ماه بعد بزنم یا ۱ماه بعد؟؟؟؟؟
  همچنون گفته شده ۵سال بعد باید بوستر ان دوباره تکرا شود!!!!!!!!!!!!
  ■آیا با وجود مبتلا شدن. اثری بر ادامه سلامتی. روند بهبود درمان بیماری یا. مبتلاشدن به گونهای دیگر دارد پیشگیری میشود منتقل نمیشود به شریک اینده....
  و همچنین دکتر
  داروهای والاسیکلیور ۱۰۰۰.پماد موپسیرین.پماد اساکیلویر.قرص پافرفیت.قرص دابل بول .قرص جولبک دریایی.قرص پریمین اویل . خوردم بهتر شدم خوب بود
  ■ اما ۲ ماه پشت سر هم است یک هفته قبل از پریود دوباره زخمها. رو میشود البته بسیار مراعات میکنم در رابطه هم نیستم
  اما باز اذیت بدجور میشوم سوزش دارم قرمزی پوست تنها در ناحیه تناسلی ....
  ■چرا بعد از دریافت واگسن گارداسیل.
  باز هم علائم در ناحیه تناسلی میشود
  ■ یعنی واکسن هیچ تاثیری در بهبودی ویروس ندارد ؟؟؟

  لطفا راهنمایی بفرمایید با نهایت تشکر از وقتتان
  انشاالله به مطب مراجعه میکنم ساکن شهرستان هستم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۲ آبان ۱( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   بر اساس عکس ارسالی زگیل تناسلی مطرح نیست

   واکسن دوز دوم باید دو ماه بعد از دوز اول تزریق شود

   هرپس تناسلی هیچ ارتباطی با واکسن ندارد و همواره احتمال عود بیماری دارد

   مطابق فرمایش پزشک معالج اقدام شود

   موفق

 • تصویر کاربر نازنین دوشنبه ۱۶ آبان ۱( 2 ماه پیش) تعداد بازدید: 28 مشاهده پرسش
  سلام خدمت شما و سپاس از توصیحات بسیار مفید جنابعالی

  همسر من مبتلا به زگیل تناسلی بوده و درمان کرایو ۸ جلسه و واکسیناسیون ۳ دوز را انجام داده
  و حدود ۴ ماه است که ضایعه قابل رویت ندارد
  خود من هم واکسیناسیون را شروع کردم و ۱۵ روز از تزریق دوز اول گذشته
  تماس دست من با آلت تناسلی ایشان و ترشحات، امکان ابتلا برای من را دارد؟

  جناب دکتر تا پایان تزریق ۳ دوز واکسن برای خودم، از هرنوع تماس پوستی حتی تماس دستم با ناحیه ژنیتال ایشان باید خودداری کنم؟

  ممنون از وقتی که برای پاسخگویی میگذارید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۱۶ آبان ۱( 2 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به شرایطی که ذکر کردی رابطه جنسی با کاندوم منعی ندارد

   پس از تزریق واکسن سوم رابطه جنسی آزاد است

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر