برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه

برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه

فهرست مطالب

ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد برطرف کردن جوش صورت و درمان ‫ﻣﻨﺎﺳب آکنه ، ﯾﮏ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺒﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎری، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل، و ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ‫ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺷﺪت جوش صورت و بدن (آﮐﻨﻪ) ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.راههای از بین بردن جوش صورت و برطرف کردن جوش صورت

جوش صورت در زنان و بدن (آﮐﻨﻪ) ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ. ﺷﯿﻮع جوش های صورت و بدن ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد آﻧﺮا ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﻠﻮغ‫ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ممکن است اکثر نوجوانان روش های مختلفی را برای برطرف کردن جوش صورت و بدن آزمایش کنند ولی بهتر این است که اقدامات درمانی برای برطرف کردن جوش صورت و بدن با نظر پزشک و پس از بررسی های کامل انجام شود.

گاهی مواقع به علت ترسح بیش از حد غدد سباسه و اکسیده شدن آنها در سطح پوست ضایعاتی به شکل دانه های سر سیاه یا کومدون سر سیاه در سطح پوست دیده می شوند.

درمان سیستماتیک جوش صورت

اصولا درمان داروﯾﯽ و روش های متعددی برای برطرف کردن جوش صورت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺮای ﻣﺜﺎل داروهایی ﯾﮏ ﺑﻨﺰوﯾﻞ ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ و ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ‫ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن روش درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب می گردد گاهی مواقع برای تسریع روند درمانی از روش هایی همچون پرتوهای نوری و لیزر نیز استفاده می گردد.

برای برطرف کردن جوش صورت و بیماری آکنه بسته به شدت آن باید متفاوت باشد. درموارد خفیف از داروهای موضعی مثل آنتی بیوتیکهای موضعی ویا ترتینویین ویا بنزوییل پراکساید می توان استفاده نمود و درموارد متوسط از آنتی بیوتیکهای خوراکی مختلف مثل تتراسیکلین، داکسی سیکلین، اریترومایسین می توان بهره برد و درموارد شدید بهتراست از داروی ایزوترتینویین استفاده شود.

برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه باید تحت نظر پزشک انجام شود و همکاری بیمار و پزشک در درمان این بیماری مانند بسیاری از بیماریهای مزمن دیگر کلید حل مشکل بیمار می باشد.

# پماد جوش صورت

تتراسیکلین با کاهش رشد باکتری هایی که باعث ایجاد آکنه میشوند عمل میکند. همچنین این دارو به عنوان یک ضد التهاب عمل میکند، پس باعث کاهش قرمزی و تورم جوش ها میشود. تتراسیکلین برای درمان جوش های متوسط تا شدید استفاده میشود، گرچه بعضی اوقات نیز برای آکنه های التهابی خفیف که مقاوم هستند نیز استفاده می گردد.

رعایت نکات بهداشتی و درمان آکنه صورت

1-جوشها را فشار ندهید و نترکانید زیرا در غیر این صورت باکتریهای درون جوشها به بافتهای مجاور رانده می شوند و در نتیجه جوش صورت به اطراف پراکنده می گردد و تعداد جوشها زیاد می شود.

2-جوشهایی که روی بینی و اطراف لب بالایی هستند خطرناکتر از جوشهای سایر نقاط هستند زیرا اعصاب این نواحی مستقیماً به مغز می روند پس هرگز جوشهای این قسمت از صورت را فشار ندهید زیرا امکان دارد به مغز صدمه وارد شود.

3-صورت را مرتب با آب و صابون طبی بشوئید شستشو باید به نرمی انجام شود هنگام شستشو کمی هم پوست را ماساژ دهید تا جریان خون در پوست شما بهتر انجام شود پس از آب کشیدن پوست آن را با حوله آبگیری کنید و هرگز حوله را روی پوست نکشید.

4-بهتر است که نقاطی که دارای جوش می باشد از تحریکات پارچه های پشمی زبر یا پارچه هایی که مواد ترکیبی خشن دارند دور نگه داشته شوند و اگر کسی مستعد جوش صورت باشد باید از پوشیدن لباسهای تنگ و همچنین دارای یقه های تنگ و تحریک کننده اجتناب نماید.

5- به اندازه کافی استراحت کنید. ورزش را فراموش نکنید بکوشید تا از آرامش کافی برخوردار باشید و حتی الامکان از نگرانی و اضطراب پرهیز نمایید.

6- گرما و فضای روغنی و بخار دار جوش  را بدتر می کند لذا باید تا جایی که ممکن است از کار کردن در چنین محیط هایی اجتناب ورزید.

7-اگر جوش ها ترکید اطراف آن را با آب گرم و صابون بشوئید و به خوبی خشک کنید سپس با الکل محل مزبور را ضد عفونی کنید.

8- مصرف حداقل 7 واحد میوه در روز بسیار کمک کننده است.

درمان جای جوش صورت

9- تراشیدن ریش مخصوصاً در نواحی چانه جوش ها را بدتر و پوست صورت حساس تر می کند هر گاه جوشهای جوانی بسیار شدید، زیاد باشند باید از تراشیدن ریش جداً خودداری کرد تا وقتی جوشها بهبود یابند در تراشیدن ریش تفاوت چندانی بین خودتراش معمولی و ماشین برقی وجود ندارد.

10- لوازم آرایش جوش صورت را شدیدتر می کند به خصوص اگر پوست با کرمهای چرب و سنگینی پوشانده شود حتی الامکان سعی کنید از این مواد کمتر استفاده کنید ولی حتما از ضد آفتاب های فاقد چربی به صورت منظم باید استفاده گردد.

 

در صورتی که خود یا یکی از بستگانتان مبتلا به آکنه یا جوش های زیر پوستی یا جای جوش روی صورت و بدن هستید:

 • حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید.
 • به هیچ عنوان جوش ها فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.  
 • بهداشت پوست خود را رعایت کنید.
 • الزما شستشوی مداوم با صابون کمک کننده نیست.
 • از میوه و سبزیجات تازه به صورت منظم در رژیم غذایی استفاده کنید.
 • به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید. 
 • حتما برای تشخیص و شناسایی عامل زمینه ساز جوش ها و آکنه به پزشک مراجعه کنید.
 • ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد. 
 • در صورتی که مایل به طرح سوال و مشاوره با دکتر و یا مراجعه به مطب هستید از طریق زیر اقدام فرمائید 

درخواست نوبت

از دکتر بپرسید درخواست نوبت با واتساپ

درخواست نوبت با تلگرام

دکتر عباس انتظاری


دکتر جوش صورت در تهران

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر امیر شنبه ۳ مهر ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 30 مشاهده پرسش
  باسلام .چندسال است که پشت گردنم جوشهای زیادی داره که بعضی وقتهادردناک هم هستندباورکنیداینقدردکترمتخصص پوست وزیبایی رفتم دیگه خسته شدم مدتیه وبازهم بی فایدس نمیدونم چه کنم لطفاراهنمایی کنید.ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۳ مهر ۰( 4 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است. برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد

   موفق

 • تصویر کاربر پارسا دوشنبه ۲۲ شهریور ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 37 مشاهده پرسش
  سلام دکتر من ۱۵ سالمه و از ۱۳ سالگی جوش میزنم چ روش درمانی برای این هستش
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۲ شهریور ۰( 4 ماه پیش)

   سلام جانم

   صابون کلیندا بزن

   ژل موضعی مترونیدازول کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر محدثه دوشنبه ۴ مرداد ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 48 مشاهده پرسش
  اگه جوش ها برای سال های قبل باش
  ه والان جاش سوراخ سوراخ مونده رو ورت چیکار باید کرد؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۴ مرداد ۰( 6 ماه پیش)

   علیک سلام

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است. برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد 

 • تصویر کاربر مهدی دوشنبه ۲۱ تیر ۰( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 51 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر دخترم ده سالشه ،صورتش جوشهای ریز زیاد میزنه ،اگه میشه راهنماییم کنین چیکار باید کنیم ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۱ تیر ۰( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   صابون کلیندا روزانه یک بار بزن

   روزانه 2 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر النا چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۰( 8 ماه پیش) تعداد بازدید: 84 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر. صورت من قبلا زیاد جوش نمیزد ولی از وقتی ک اصلاح میکنم صورتم به شدت جوش میزنه میشه یه راهنمایی کنید..؟؟
  ممنونم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۰( 8 ماه پیش)

   سلام جانم

   محلول کلیندامایسین یک درصد بعد از اصلاح کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر محمد جمعه ۱۴ آذر ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 112 مشاهده پرسش
  سلام دکتر، حدود ۷۰روزه قرصهای راکتونو استفاده میکنم.ولی به دلیل کرونا فقط اول بار توسط دکتر ویزیت شدم، الان نظر شما راجب به ادامه استفاده و تکمیل دوره ۶ماهه چیه؟و اینکه من حدودا ۲۱ساله ام و تا الان هیچ عوارض سنگینو متحمل نشدم. و اینکه بهبودی نسبی پیدا شده ولی جوشهای اصلی هنوز مشاهده میشن.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۴ آذر ۹۹( 1 سال پیش)

   سلام جانم

   حتما با پزشک معالجت در این خصوص مشورت کن

   راکوتان داروی پرعارضه ای است و باید با احتیاط مصرف شود

   موفق

 • تصویر کاربر ستاره یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶( 4 سال پیش) تعداد بازدید: 150 مشاهده پرسش
  باسلام با مصرف قرص pure skin supplimentدكتر مورد ، منعي براي بارداري وجود دارد؟ در صورت استفاده ، عوارضي مانند راكوتان براي جنين دارد?متشكرم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶( 4 سال پیش)
   سلام جانم
   این قرص حاوی چندین نوع ویتامین است و معمولا مشکلات شبیه راکوتان ایجاد نخواهد نمود
   ولی بهتره قبل از بارداری قطع شود
   موفق
 • تصویر کاربر حسن یکشنبه ۸ آذر ۹۴( 6 سال پیش) تعداد بازدید: 145 مشاهده پرسش
  با سلام الت تناسلی من مثل اون عکس جوش دورش ایجاد شده چیکارکنم.ک درست بشه.رنگ.پوست التم.سیاه شده رنگ اسپرمش زرد شده.کمکم.کنید خواهشا
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۸ آذر ۹۴( 6 سال پیش)
   سلام حسن جان
   راستش من اصلا متوجه نشدم که ضایعه تو چیست و شبیه کدم عکسه
   توصیه می کنم به پزشک مراجعه کنی
   موفق
 • تصویر کاربر محدثه سه شنبه ۲۱ مهر ۹۴( 6 سال پیش) تعداد بازدید: 114 مشاهده پرسش
  باسلام و خسته نباشید خدمت اقای دکتر عزیز
  ببخشید من تقریبا دو سالی هست که صورتم دچار اگزما شده دوبار رفتم دکتر داروهای شیمیایی صورتم را بدتر کرده بود که رفتم به مغازه های داروهای گیاهی و بهم کرم شترمرغ داد اونو که یه مدت میزدم خوب شده بود واثار ان هم تمام شده بود اما دوباره مدتی است بدترشده و کرم شترمرغ هم هیچ تاثیری نمیذاره دیگه.
  نمیدونم باید چیکارکنم دچار افسردگی شدید شدم چون تازه ازدواج کردم و همه هم همیشه ازم میپرسن چرا صورتت اینجوریه؟
  خاهش میکنم مشگل منو حل کنید.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۱ مهر ۹۴( 6 سال پیش)
   سلام محدثه جان
   مهمترین اقدام شناسایی نوع بیماری و عامل زمینه ساز آن است
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بیماری های متعددی ممکن است به این شکل تظاهر یابند که بعضا از نظر روند درمانی کاملا با هم متفاوت هستند
   اکیدا توصیه می کنم از اقدامات غیر پزشکی و یا خودسرانه پرهیز کنی. در اولین فرصت برای ارزیابی دقیقتر و نمونه برداری احتمالی به پزشک مراجعه کن
   سعی کن از استرس پرهیز کنی.
   موفق
 • تصویر کاربر کیمیا جمعه ۴ خرداد ۹۷( 3 سال پیش) تعداد بازدید: 367 مشاهده پرسش
  سلام دکتر.دختر 19 ساله ای هستم.برای درمان جوش صورت ب دکتر پوست مراجعه کردم و بهم قرص minocyclin hexal 50 mgب تعداد 40 عدد داده ک روزی یدونه بعداز ناهار میخورم.الان ی هفته شروع ب مصرفش کردم منتها ببخشید بعد از خوردنش دچار اسهال میشم.میخام بدونم این طبیعیه واز عوارض قرصه یا بدنم قرصو جذب نمیکنه ک این مشکل پیش میاد؟همینطور بهم یک کرم مرطوب کننده ضدآکنه و ضدآفتاب مای دادن ک صبح و ظهر بزنم.و یک کرم کنترل کننده چربی ضدآکنه ک شبا بزنم.تو این یک هفته جوشم بهتر ک نشده حتی بنظرم کمی بیشتر شده و صورتم التهاب پیدا کرده.جوشام،همه ریز و زیرپوستی وملتهب هستند.بنظرتون مصرف کرم هارو ادامه بدم یا بااین شرایط قطع کنمشون؟باتشکر از شما دکتر عزیز
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۳ مهر ۹۴( 6 سال پیش)
   سلام کیمیا جان
   مهمترین اقدام شناسایی عامل زمینه ساز جوش ها است در غیر اینصورت اکثر درمان ها نتایج کوتاه مدتی به همراه خواهند داشت
   در ابتدای درمان ممکن است ضایعات حتی تشدید شوند و معمولا جای نگرانی نیست
   اکیدا توصیه می کنم از هرگونه تغییر دارو یا قطع دارو بدون نظر پزشک معالجت خود داری کنی
   در صورتی که ضایعات تشدید شده حتما با پزشک معالجت بیشتر مشورت کن
   موفق
  2. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۴ خرداد ۹۷( 3 سال پیش)
   همچنین توصیه می کنم مقاله زیر را با دقت در مورد روش های درمانی جوش صورت با دقت مطالعه کنی
   http://yon.ir/nMNq7
   امیدوارم کمک کننده باشد
   موفق
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر