آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

چگونگی ترمیم پوست

تغییرات بدشکل و ناهنجاریهای پوسـتی  ناشـی  از عوامـل ارثـی، بیمـاری، تـصادف، سـوختگی، جراحـی، حـوادث و ماننـد آن هـا بازتـاب هـای روانـی و رفتـاری ناخوشایندی در افراد مبتلا ایجاد می کنند که صرف نظر از مــشکل درمــان و هزینــه ی آن، ممکن است بــه ناهنجاری های رفتار فردی و اجتماعی از جملـه  ایجـاد انزواطلبی، قطــع رابطه های خانوادگی، فامیلی و اجتماعی یا حتی افسردگی منجر شوند.

کمک بـه  ایـن  قبیل افراد که البته علاوه بر رفع مشکل ظاهری و حفظ آراستگی از موضع علمـی  و درمـانی  نیـز  بـسیار  حـایز  اهمیــت اســت از وظــایف دانــشمندان و پزشکان علاقمند به حل مـسایل  علمـی، کـشف دلایـل  بـروز  و درمان این نوع ناهنجاری ها است.

نقش ترمیمی سلول های فیبروبلاسـت  در ضـایعات  پوستی علاوه بر ماهیت خود سلول تا اندازه ی زیادی به بازسازی محیط خارج سلولی نیز وابسته است. به گونه ای که برخی مطالعات نشان داده اند تزریق مـواد  پرکننده همانند کلاژن می توانند بستر مناسبی را برای رشـد  و تکثیـر ایـن سـلول هـا  فـراهم نماینـد. یکـی از سلول های درگیر در مسیر ترمیم پوست به خصوص بعد از آسیبهای گستردهی سلولهای بنیـادی  مزانـشیمی  است که با ترشح مواد خارج سلولی و فاکتورهای رشـد  و هم چنـین  تمـاس  سـلولی  نقـش  مهمـی  در تکثیـر  و عملکرد مناسب سلول های فیبروبلاستی دارند.

هرچنـد  در مطالعاتی این نقش به واسطه ی تغییـر  در ترشـحات  سلول های فیبروبلاست نشان داده شده انـد  ولـی   تـأثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی جداشده از منابع گوناگون هنوز   مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

پوست بزرگ ترین بافت بدن مهـره داران اسـت  کـه  عملکردهـای زیـادی شـامل تنظـیم حـرارت، هـدایت حس های فیزیکی و عمل به عنوان سد مکانیکی (بـرای  حفاظـت بـدن در مقابـل هجـوم میکروارگانیـسم هـا و عوامل مضر محیطی از قبیل تابش اشـعه ، آسـیب هـای  مکانیکی و سـوختگی هـای گرمـایی و شـیمیایی ) دارد.

پوست از جمله بزرگ ترین بافت های بدن است کـه  دایم در طول زندگی در حال گسترش و نوسازی است.

پوسـت از لحـاظ مورفولـوژی و عملکـردی، از دو لایـه تشکیل شده است که عبارتند از روپوسـت  یـا  اپـی درم (epidermis) که مـانع  ازدست رفتن رطوبت بدن می شود و فعالانـه  بـدن  را در مقابل خطرات محیطی مثل عفونت ها، مواد شیمیایی و اشعه ی فرا بنفش حفظ می کنـد . میـان پوسـت  یـا  درم (dermis) کـه  نقـش  آن  تـأمین و تغذیـه روپوست می باشد و مسئول انعطـاف پـذیری  و انـسجام  مکانیکی پوست است. پوست ممکن است پوشیده از مو باشد، که اهمیت و نقش اثبات شـده ای بـرای  بازسـازی  خود و تمایز، و فرآیند ترمیم زخم دارد repair 1

آسیب به پوست و نیاز به پوشـانیدن  پوسـت  بـرای  حفظ زندگی، استفاده و توسعه  جایگزین های کاشـت  پوست را گـسترش  داده اسـت  کـه  شـامل  محـصولات  موقت و دائمـی ای هـستند  کـه  دارای بنیـان  زیـستی ، سلول های کشت داده شده (سلولی)، ساخته شـده ، غیـر  سلولی و جایگزین های پوستی پیچیده  مـی باشـند  کـه  بیشتر آن ها به صورت تجـاری  در دسـترس  هـستند  یـا  به وسیله  آزمایشگاه های بانک پوست تهیه مـیشـوند .

سلول های فیبروبلاست  

فیبروبلاســت  هــا تــشکیل دهنــده  اصــلی تــرین سلولهای مستقر در بافـت  همبنـد  هـستند  و سـنتز  و ترشح ترکیب های بافت همبند و مولکول های پیش ساز انواع مختلـف  کـلاژن  و فیبرهـای  الاسـتین  را برعهـده  دارند.

مراحل ترمیم جراحت

ترمیم یـک  جراحـت  پوسـتی  را مـی تـوان  بـه  سـه  مرحله تقسیم کرد. این مراحل عبارتند از: جلوگیری از  خونریزی، آماس (التهاب) و تـرمیم  سـاختاری هر مرحله با هم پوشانی مرحله ی دیگر آغـاز  مـی شـود.

مرحله ترمیم ساختاری را میتـوان  بـه  شـکل گیـری  بافــت گرانولاســیون جدیــد و تغییــر وضــعیت بافــت گرانولاسیون به شکل گیری جای زخم تقسیم کرد کـه  ممکن است بین ۶ ماه تا دو سال طول بکشد

سلولهای متفاوتی  در فرآیند ترمیم درم و اپـی درم نقش اساسی ایفا  مـی کننـد. پلاکـتهـا، نوتروفیـلهـا،  ماکروفاژها، سلول هـای  Mast Cells ،T و سلول های عصبی آسیب دیده حـسی  در توقـف  خونریزی و التهاب نقش دارنـد . سـلول هـای  اپـی درم، فیبروبلاستهای درم و سـلولهـای  انـدوتلیال  شـرایط  لازم برای ترمیم ساختاری را فراهم میکنند.

مراحل تـرمیم  عبارتنـد  از: repair 3

تـشکیل لختـه . لختـه فیبرینی پلاکتها را به دام می اندازد و سلولهای قرمـز  خون لخته در سطح پوست خشک شده یا جای زخم را پدید می آورد

التهاب. لخته به وسیله ماکروفاژها و نوتروفیل ها مورد هجوم قرار گرفتـه  اسـت . سـلول هـای پایه اپی درم در حال مهاجرت به داخـل  لختـه و زیـر زخم هستند. فیبروبلاسـت زخـم راپر میکند

ترمیم ساختاری

ترمیم ساختاری شامل چند مرحله میشود: پوشش مجدد با بافت اپی تلیال، تشکیل بافـت  گرانولاسـیون  و تغییر بافت گرانولاسـیون  منبـع جوشـگاه(scar) . ایـن  مرحله ها به شرح زیر هستند:

الف) پوشش مجدد با بافت اپی تلیالی

سلولهای لایـه  پایـه  اپـی درم در خـلال       چنـد ساعت بعد از آسیب اتصالات خود را در لبه جراحـت به یکدیگر سست کرده و ماننـد  یـک  ورقـه  شـروع  بـه  مهاجرت از میان تـوده ی فیبرینـی مـیکننـد   تـا روی سطح جراحت را بپوشانند.

ب) گسترش بافت گرانولاسیون

مرحله ی تـرمیم  زخـم  بـا  جـایگزین شـدن  تـوده فیبرینی با بافت فیبروبلاستی مملو از مویرگ مـشخص  می شود. در طی دو روز بعد از جراحت، قبل از ایـن کـه مرحله التهاب به اتمام برسد، فیبروبلاست هـا  شـروع  به مهاجرت از اطراف غشای میـانی پوسـت بـه  داخـل  توده میکنند. همزمان، مـویرگ هـای  جدیـد  در بافـت فیبروبلاستی جوان بازسازی می شوند که بافت گرانولاسیون نامیده میشود زیرا مـویرگهـا  بـه  آنهـا ظاهری قرمز رنگ و  دانه دار (گرانول) می دهند

مهاجرت و رشد فیبروبلاست ها

به نظر می رسد منبع فیبروبلاسـت هـا  بـرای  تـرمیم  ساختاری دو جانبه باشد، یکی فیبروبلاست های مستقر در محل و دیگری فیبروبلاست های متمایز شده از سلول هـای بنیـادی  مزانـشیمی  در حـال گـردش  مغـز استخوان، که از طریق مجاری رگی و عروقی وارد محل جراحت میشوند

فیبروبلاستهـایی  کـه منـشأ مغـز استخوان دارند، هر دو کلاژن نوع I  و نوع III رامی سـازند ، درحـالی کـه  فیبروبلاسـت هـای مـستقر  درمحیط فقط کلاژن نوع  I را می سازند. فیبروبلاست هـای مستقر هم از لایه هـای  رتیکـولر  درم و بافـت  هیپـودرم  (زیرجلدی) سرچشمه می گیرند

در صورتی که مبتلا به  قرمزی یا ضایعات مشکوک روی بدن  هستید:

 1. اکیدا از خود درمانی یا اقدامات غیر علمی اجتناب کنید 
 2.  به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان نکنید
 3.  حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 4. حتما برای بررسی عامل زمینه ساز به پزشک مراجعه کنید
 5. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد 
 6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید
 7. در صورتیکه مایل به مراجعه به مطب هستید یا سوالی در این مورد دارید با کلیک روی دکمه مربوطه از همینجا اقدام فرمائید

برچسب ها :
پرسیدن سوال از دکتر

در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک بر روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید

دریافت نوبت اینترنتی

برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، با کلیک روی دکمه “نوبت دهی اینترنتی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید

مشاوره آنلاین و از راه دور

اگر امکان مراجعه حضوری به مطب را ندارید و مایل به مشاوره از راه دور به صورت تصویری با گوشی موبایل خودبا دکتر انتظاری هستید، می توانید زمان مورد نظر خود را هم اکنون تائید فرمائید

متاسفانه چیزی پیدا نشد
دکتر عباس انتظاری

دکتر عباس انتظاری پس از قریب 20 سال طبابت خدمات علمی و آموزشی و پژوهشی متعددی در سطح ملی و بین المللی انجام داده است

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر مژگان پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر
  زنی 25 ساله هستم به تازگی در دهانه واژنم رشته هایی دیدم که حالت دندانه دار کنار هم دارند و این موضوع را بگم واژنم هم به تازگی بوی نامطبوع میده و من به شدت نگران هستم اگه لطف کنید کمک کنید ممنون میشم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   بوی بد معمولا نشن دهنده عفونت های بی هوازی نظیر تریکومونا واژینالیس یا گاردنلا است که باید هرچه سریعتر درمان گردند و ممکن است با عوارض ناخوشایندی نیز همراه باشد
   برجستگیها که ذکر کردی ممکنه یک حالت طبیعی به نام وستیبولار پاپولوزیس باشد که معمولا نیازی به درمان ندارد یا ممکن است زگیل تناسلی مطرح باشد که باید هرچه سریعتر درمان شود
   علی الحساب روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن و ناحیه را خشک نگه دار
   بهتره هرچه سریعتر برای معاینه دقیقتر و نمونه برداری احتمالی به پزشک مراجعه شود
   موفق
 • تصویر کاربر ms شنبه ۷ مرداد ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام.خیلی ممنون.این برجستگی ها نام علمی و عامیانه اش چیست؟این فرد ایران نیست.میخواستم اگر لطف کنید مختصری راجع به این ضایعه توضیح بدین.بیماری است؟چه غذایی بدتر یا خوبتر میکند؟چه نوع دارویی خوب است؟البته با اطلاعاتی که شما دکتر محترم بفرمایید.در خارج از ایران با دید بهتر درمان را شروع کند.انجا لیزر co2 را پیشنهاد کردند؟با یک جلسه است یا چند جلسه؟خیلی خیلی ممنونم.اقای دکتر.لطف میفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۷ مرداد ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی ممکنه سیرنگوما یا تریکواپیتلیوما مطرح باشد
   معمولا لیزر CO2 کمک کننده است اما در گروهی از افراد باید از اقدامات دارویی نیز استفاده نمود
   مقاله زیر را با دقت مطالعه کن امیدوارم کمک کننده باشد
   https://drentezari.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA/
   موفق
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند