آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

چگونگی ترمیم پوست

  • دکتر عباس انتظاری
  • آخرین ویرایش : ۰۵ دی ۹۶

تغییرات بدشکل و ناهنجاریهای پوسـتی  ناشـی  از عوامـل ارثـی، بیمـاری، تـصادف، سـوختگی، جراحـی، حـوادث و ماننـد آن هـا بازتـاب هـای روانـی و رفتـاری ناخوشایندی در افراد مبتلا ایجاد می کنند که صرف نظر از مــشکل درمــان و هزینــه ی آن، ممکن است بــه ناهنجاری های رفتار فردی و اجتماعی از جملـه  ایجـاد انزواطلبی، قطــع رابطه های خانوادگی، فامیلی و اجتماعی یا حتی افسردگی منجر شوند.

کمک بـه  ایـن  قبیل افراد که البته علاوه بر رفع مشکل ظاهری و حفظ آراستگی از موضع علمـی  و درمـانی  نیـز  بـسیار  حـایز  اهمیــت اســت از وظــایف دانــشمندان و پزشکان علاقمند به حل مـسایل  علمـی، کـشف دلایـل  بـروز  و درمان این نوع ناهنجاری ها است.

نقش ترمیمی سلول های فیبروبلاسـت  در ضـایعات  پوستی علاوه بر ماهیت خود سلول تا اندازه ی زیادی به بازسازی محیط خارج سلولی نیز وابسته است. به گونه ای که برخی مطالعات نشان داده اند تزریق مـواد  پرکننده همانند کلاژن می توانند بستر مناسبی را برای رشـد  و تکثیـر ایـن سـلول هـا  فـراهم نماینـد. یکـی از سلول های درگیر در مسیر ترمیم پوست به خصوص بعد از آسیبهای گستردهی سلولهای بنیـادی  مزانـشیمی  است که با ترشح مواد خارج سلولی و فاکتورهای رشـد  و هم چنـین  تمـاس  سـلولی  نقـش  مهمـی  در تکثیـر  و عملکرد مناسب سلول های فیبروبلاستی دارند.

هرچنـد  در مطالعاتی این نقش به واسطه ی تغییـر  در ترشـحات  سلول های فیبروبلاست نشان داده شده انـد  ولـی   تـأثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی جداشده از منابع گوناگون هنوز   مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

پوست بزرگ ترین بافت بدن مهـره داران اسـت  کـه  عملکردهـای زیـادی شـامل تنظـیم حـرارت، هـدایت حس های فیزیکی و عمل به عنوان سد مکانیکی (بـرای  حفاظـت بـدن در مقابـل هجـوم میکروارگانیـسم هـا و عوامل مضر محیطی از قبیل تابش اشـعه ، آسـیب هـای  مکانیکی و سـوختگی هـای گرمـایی و شـیمیایی ) دارد.

پوست از جمله بزرگ ترین بافت های بدن است کـه  دایم در طول زندگی در حال گسترش و نوسازی است.

پوسـت از لحـاظ مورفولـوژی و عملکـردی، از دو لایـه تشکیل شده است که عبارتند از روپوسـت  یـا  اپـی درم (epidermis) که مـانع  ازدست رفتن رطوبت بدن می شود و فعالانـه  بـدن  را در مقابل خطرات محیطی مثل عفونت ها، مواد شیمیایی و اشعه ی فرا بنفش حفظ می کنـد . میـان پوسـت  یـا  درم (dermis) کـه  نقـش  آن  تـأمین و تغذیـه روپوست می باشد و مسئول انعطـاف پـذیری  و انـسجام  مکانیکی پوست است. پوست ممکن است پوشیده از مو باشد، که اهمیت و نقش اثبات شـده ای بـرای  بازسـازی  خود و تمایز، و فرآیند ترمیم زخم دارد repair 1

آسیب به پوست و نیاز به پوشـانیدن  پوسـت  بـرای  حفظ زندگی، استفاده و توسعه  جایگزین های کاشـت  پوست را گـسترش  داده اسـت  کـه  شـامل  محـصولات  موقت و دائمـی ای هـستند  کـه  دارای بنیـان  زیـستی ، سلول های کشت داده شده (سلولی)، ساخته شـده ، غیـر  سلولی و جایگزین های پوستی پیچیده  مـی باشـند  کـه  بیشتر آن ها به صورت تجـاری  در دسـترس  هـستند  یـا  به وسیله  آزمایشگاه های بانک پوست تهیه مـیشـوند .

سلول های فیبروبلاست  

فیبروبلاســت  هــا تــشکیل دهنــده  اصــلی تــرین سلولهای مستقر در بافـت  همبنـد  هـستند  و سـنتز  و ترشح ترکیب های بافت همبند و مولکول های پیش ساز انواع مختلـف  کـلاژن  و فیبرهـای  الاسـتین  را برعهـده  دارند.

مراحل ترمیم جراحت

ترمیم یـک  جراحـت  پوسـتی  را مـی تـوان  بـه  سـه  مرحله تقسیم کرد. این مراحل عبارتند از: جلوگیری از  خونریزی، آماس (التهاب) و تـرمیم  سـاختاری هر مرحله با هم پوشانی مرحله ی دیگر آغـاز  مـی شـود.

مرحله ترمیم ساختاری را میتـوان  بـه  شـکل گیـری  بافــت گرانولاســیون جدیــد و تغییــر وضــعیت بافــت گرانولاسیون به شکل گیری جای زخم تقسیم کرد کـه  ممکن است بین ۶ ماه تا دو سال طول بکشد

سلولهای متفاوتی  در فرآیند ترمیم درم و اپـی درم نقش اساسی ایفا  مـی کننـد. پلاکـتهـا، نوتروفیـلهـا،  ماکروفاژها، سلول هـای  Mast Cells ،T و سلول های عصبی آسیب دیده حـسی  در توقـف  خونریزی و التهاب نقش دارنـد . سـلول هـای  اپـی درم، فیبروبلاستهای درم و سـلولهـای  انـدوتلیال  شـرایط  لازم برای ترمیم ساختاری را فراهم میکنند.

مراحل تـرمیم  عبارتنـد  از: repair 3

تـشکیل لختـه . لختـه فیبرینی پلاکتها را به دام می اندازد و سلولهای قرمـز  خون لخته در سطح پوست خشک شده یا جای زخم را پدید می آورد

التهاب. لخته به وسیله ماکروفاژها و نوتروفیل ها مورد هجوم قرار گرفتـه  اسـت . سـلول هـای پایه اپی درم در حال مهاجرت به داخـل  لختـه و زیـر زخم هستند. فیبروبلاسـت زخـم راپر میکند

ترمیم ساختاری

ترمیم ساختاری شامل چند مرحله میشود: پوشش مجدد با بافت اپی تلیال، تشکیل بافـت  گرانولاسـیون  و تغییر بافت گرانولاسـیون  منبـع جوشـگاه(scar) . ایـن  مرحله ها به شرح زیر هستند:

الف) پوشش مجدد با بافت اپی تلیالی

سلولهای لایـه  پایـه  اپـی درم در خـلال       چنـد ساعت بعد از آسیب اتصالات خود را در لبه جراحـت به یکدیگر سست کرده و ماننـد  یـک  ورقـه  شـروع  بـه  مهاجرت از میان تـوده ی فیبرینـی مـیکننـد   تـا روی سطح جراحت را بپوشانند.

ب) گسترش بافت گرانولاسیون

مرحله ی تـرمیم  زخـم  بـا  جـایگزین شـدن  تـوده فیبرینی با بافت فیبروبلاستی مملو از مویرگ مـشخص  می شود. در طی دو روز بعد از جراحت، قبل از ایـن کـه مرحله التهاب به اتمام برسد، فیبروبلاست هـا  شـروع  به مهاجرت از اطراف غشای میـانی پوسـت بـه  داخـل  توده میکنند. همزمان، مـویرگ هـای  جدیـد  در بافـت فیبروبلاستی جوان بازسازی می شوند که بافت گرانولاسیون نامیده میشود زیرا مـویرگهـا  بـه  آنهـا ظاهری قرمز رنگ و  دانه دار (گرانول) می دهند

مهاجرت و رشد فیبروبلاست ها

به نظر می رسد منبع فیبروبلاسـت هـا  بـرای  تـرمیم  ساختاری دو جانبه باشد، یکی فیبروبلاست های مستقر در محل و دیگری فیبروبلاست های متمایز شده از سلول هـای بنیـادی  مزانـشیمی  در حـال گـردش  مغـز استخوان، که از طریق مجاری رگی و عروقی وارد محل جراحت میشوند

فیبروبلاستهـایی  کـه منـشأ مغـز استخوان دارند، هر دو کلاژن نوع I  و نوع III رامی سـازند ، درحـالی کـه  فیبروبلاسـت هـای مـستقر  درمحیط فقط کلاژن نوع  I را می سازند. فیبروبلاست هـای مستقر هم از لایه هـای  رتیکـولر  درم و بافـت  هیپـودرم  (زیرجلدی) سرچشمه می گیرند

در صورتی که مبتلا به  قرمزی یا ضایعات مشکوک روی بدن  هستید:

  1. اکیدا از خود درمانی یا اقدامات غیر علمی اجتناب کنید 
  2.  به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان نکنید
  3.  حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
  4. حتما برای بررسی عامل زمینه ساز به پزشک مراجعه کنید
  5. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد 
  6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید
  7. در صورتیکه مایل به مراجعه به مطب هستید یا سوالی در این مورد دارید با کلیک روی دکمه مربوطه از همینجا اقدام فرمائید

برچسب ها :
پرسیدن سوال از دکتر

در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک بر روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید

دریافت نوبت اینترنتی

برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، با کلیک روی دکمه “نوبت دهی اینترنتی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید

مشاوره آنلاین و از راه دور

اگر امکان مراجعه حضوری به مطب را ندارید و مایل به مشاوره از راه دور به صورت تصویری با گوشی موبایل خودبا دکتر انتظاری هستید، می توانید زمان مورد نظر خود را هم اکنون تائید فرمائید

متاسفانه چیزی پیدا نشد
دکتر عباس انتظاری

دکتر عباس انتظاری پس از قریب 20 سال طبابت خدمات علمی و آموزشی و پژوهشی متعددی در سطح ملی و بین المللی انجام داده است

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید

پیگیری سوال قبل

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

ثبت سوال جدید

امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیار سیستم

1
خال
مهم

سلام آقای دکتر .
من دختری 18 ساله هستم و در طرف راست بدنم متمایل به کمر و نزدیک کلیه ها ولی در سمت پشت بدنم یک خال بیضی شکل قهوه ای رنگ بدون مو و برجسته دارم که نوک این خال کمی کم رنگه و اندازه شم به اندازه ی نوک انگشت کوچیکم میشه البته کمی کوچکتر از اون و این تنها خال برجسته ای که دارم و اینکه سفید پوستم و نمیدونم این خال مادر زادی بوده یا اکتسابی ولی یادم مییاد در که این خال تازه به وجود نیومده و بوده این خال نیازی به جراحی دارد ؟؟ من دانشجوی پزشکی هستم ولی اصلا نمی تونم تشخیص بدم لطفا کمکم کنید ! با تشکر فراوان
مشاهده پاسخ دکتر
2
Pcos
مهم

Hello doctor
Sorry I'm not good at Farsi ,before 4 month the doctor told me that I have pcos from that day I lost half of my hair,Also I have lack of vitamin d3 and iron , also my hdl is high ,by the way I'm 24 years old single ,the doctor just gave me loestrin20!! But I'm afraid to take these tablets ! he told me you can use (tranexamic acid500)with(medenamic acid) im confused
I had very long strong hair ?But until now I lost half of my hair I really need ur advice
I will be thankful if u could tell me what is the best Solution for my hair I need my hair back!
مشاهده پاسخ دکتر
3
زگیل
مهم

سلام،من مبتلا به زگیل های زیادی روی دستم هستم که به درمان خیلی مقاوم هستن،جواب آزمایشم هم سالم بود و 27 سال هم سن دارم،سوال من اینه که داروی خوراکی برای زگیل هست که استفاده کنم،با تشکر مشاهده پاسخ دکتر
4
عوارض لیرز برای دختران مجرد
مهم

سلام وقت بخیر من یه دختر ۲۲ ساله و مجرد هستم میخواستم بدونم انجام لیزر برای من عوارضی نداره مثل نازایی و این مسائل؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید مشاهده پاسخ دکتر
5
پاپول مروارید
مهم

سلام بنده پیش دکتر ارولوژی و پوست رفتم معاینه شدم تشخصی پاپول بود و گفتن مشکلی نداره دست نرن هیچ راهی به من نگفتن من شریک زندگیم راضی نیست بعد دور التم جاهایی که پاپول هست خشکه حالا لیزر هزینش چنده و دردش زیاد با پماد یا کرم قابل درمان نیست؟ مشاهده پاسخ دکتر
6
مو زائد
مهم

سلام آقای دکتر ممنونم از پاسخ و توجهتون.
من عکس آزمایش هورمونی ام رو براتون فرستادم.
من تو منطقه محروم هستم.
متاسفانه دکترمتخصص نداریم ک برم برام دارو تجویزکنن.فقط 1دکتر هست لیزر میکنه.قبلا3جلسه لیزر انجام دادم اما باز برگشتن.مشکل اصلیم حل نمیشه.اگرممکنه با توجه به شرایطم برام دارو تجویز کنید که لیزرم جواب بده.
فقط بخاطر کیستم قر ال دی میخورم 3روزه هست .قبلش دارویی مصرف نمیکردم مجددا آزمایشمو میفرستم.
مشاهده پاسخ دکتر
7
خال گوشتی
مهم

سلام خسته نباشید ...مادرمن یه خال گوشتی داشت ک چندروزه این حالت متورم شدنو سوزش داره میخواستم ببینم علتش چیه؟؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید مشاهده پاسخ دکتر
8
پوست چرب .جای جوش .
مهم

با سلام خدمت دکتر عزیز.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید منو.من پسر بیست ساله ای هستم که از سن پونزده سالگی پوستم هیچ مشکلی نداشت .اما به خاطر داروهای هورمونی بدنسازی از همون سن صورتم شروع کرد به جوش زدن زیاد طوری که دو گونه ام مثل ابکش شده .فرورفته های زیادی هستش که عذابم میده .الان جای جوش هام مونده.صورتم فقط جوش زیر پوستی میزنه .پوستم بدنم به خصوص صورتم به حدی چربه که با دستمال کاغذی پاک میکنم دستمال خیس میشه به حدی که چربی از پوستم میره تو چشمم.کلافه شدم.موها هم همینطوره .موهامو با شامپو مخصوص موهای چرب میشورم اما یک روز بعد تمام سرم چربه.دکتر های زیادی رفتم اما گفتن ما با هورمون هات که باعث شده این جوری شه کاری نمیتونیم بکنیم فقط میتونیم شامپو و صابون بدیم همش باید یه دستمال بگیرم صورتمو پاک کنم.تو رو خدا شما بگید چی کارکنم. دارم عذاب میکشم..در ضمن جای جوش هام زیاده ولی نسبتا سطحی لیزر بهتره یا میکرودرم.در ضمن لطف بفرمایید هرینه شو بفرمایید .با تشکر فراوان مشاهده پاسخ دکتر
9
چین و چروک زیر چشم
مهم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.ازتون یک سوالی داشتم. من 23 سالمه ولی زیر چشمام خیلی چین و چروک شده از چه روش های درمانی به جز بتاکس و روشهای تزریقی میتونم استفاده کنم؟ مشاهده پاسخ دکتر
10
خال غیر عادی

سلام و عرض ادب
دختر19ماهه ای دارم که از بدو تولد یک خال مادرزادی در انتهای باسن داشت که صاف و سیاه بود اما حدود یک ماه هست که برجسته شده و خارش پیدا کرده...
خواااهش میکنم بفرمایید آیا خطرناک هست یا نه
مشاهده پاسخ دکتر
« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 690 بعدی »
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند