جدیدترین توصيه ها براي تشخيص و درمان هيرسوتيسم

موی زائد زنان (هیرسوتیسم) جدیدترین توصیه ها برای تشخیص و درمان

موی زائد زنان – جدیدترین توصیه ها برای تشخیص و درمان هیرسوتیسم

هیرسوتیسم ( موی زائد زنان) یا پرموئی زنان یک بیماری شایعی است که در دختـران و زنـان درسنین باروری مشکلات عدیـده تشخیـصی و درمـانی را ایجـاد می کند. عدم تشخیص و درمان صحیح ایـن تظـاهر بـالینی ازطرفی سبب ناشناخته ماندن تومورها شده و  خطرات شـدیدی برای بیمار به دنبال دارد و از طرف دیگر سبب تالمات روحی ومشکلات جسمی فراوان می شود.

تجربه فرناز از لیزر موهای زائد بدن

حدود سه سال پیش بود که یکی از دوستام گفت که میشه با لیزر تمام موها رو از بین برد.منم با ترس و لرز از دکتر وقت گرفتم و رفتم.اما یه چیزای بدی هم شنیده بودم، مثل سرطان و ناباروری واین چیزا،ولی وقتی دکتر بهم توضیح داد لیزر چیه و چطور کار میکنه کمی خیالم راحت تر شد که از این خبرا نیست. بعدش هم یک تست لیزر روی دستم انجام داد. ۲ هفته بعدش جلسات را شروع کردم. جلسات اول و دوم مثل معجزه بود،هیچ خبری از رشد موها نبود.ولی جلسات سوم و چهارم یکم نا امید کننده بود. اما در کل اون ۶-۷ جلسه ای که لیزر کردم تقریباً به اون چیزی که تو ذهنم بود رسیدم. نمیگم همه موها ناپدید شد، اما خیلی ها دیگه رشد نکردن،اون هایی هم که رشد داشتن خیلی نازک هستن.خدارو شکر نه سوختم نه پوستم تغییر رنگ داد.البته بگم یکم درد داشت،به اندازه سوزن نازک،اما میدونید می ارزید به نداشتن و ندیدن اون همه موی سیاه و ضخیم. الان هم تقریبا سالی یک بار دارم لیزر را تکرار می کنم.

تستوسترون هورمون مهـم آنـدروژن اسـت کـه از تخمـدان وآدرنــال ترشــح مـی شــود و از تبــدیل آندروســتندیون و دی هیدرواپی آندروسترون در سایر  بافتها مانند چربی و پوست تشکیل میشود. غلظت های تستوسترون در زنـان در میانـه فاز فولیکولی حدود ۲۵ درصد از میـانگین غلظـت ماهیانـه آن تغییر میکند و بیشترین غلظت در ساعات صبح است . در زنان بارور غلظت آن در روزهای اطراف پریود کمی کاسـته شـده ودر وسط سیکل ماهانه کمی افزایش مییابد.

معیار اندازه گیری شدت پرمویی و موی زائد زنان (Freeman Galloway)

معیار اندازه گیری شدت پرمویی و موی زائد زنان (Freeman Galloway)

شـکل فعـال آن تـستوسترون آزاد اسـت کـه در برخـی مـوارد کـه غلظـت تستوسترون طبیعی است، میتواند افزایش داشته باشـد. زنـان هیرسوت مقادیر کمتری گلوبولین متصل کننده هورمـونهـای جنسی (Sex hormone binding globulin=SHBG) را دارند، لـذا اندازه گیـری تـستوسترون آزاد ممکـن اسـت حـساسیت بیشتری به تولید آنـدروژن زیـادی در زنـان هیرسـوت داشـتهباشد. SHBG توسط استروژن افزایش و در کم کـاری تیروئیـد،هیپرانسولینمی، مقاومت به انسولین و توسط آندوژنها کاهشمی یابد.

اندازه گیری تستوسترون بیشتر در دسترس است روشهای قابل اعتمادی وجود دارند که تستوسترون آزاد را در حین اندازه گیری تستوسترون محاسبه  میکنند.  اندازه گیری سایر آنـدروژنهـا در بررسـی هیرسوتیـسم و موی زائد زنان کمـک چندانی نمیکنـد   غلظـت  DHEAS در حـدود ۱۶ درصـدزنان طبیعی بالا است و فقط در مواردی کمک کننده است که غلظتهای بسیار بالا (بیشتر از µg/dL 700) داشته باشد که تشخیص تومور را مطرح میکنـد.

در موی زائد زنان و افرادی که هیرسوتیسم خفیف دارنـد، انـدازه گیـری هورمونهـای آنـدروژن توصـیه نمی شـود 

هیرسوتیسم در ادبیات کهن

هیرسوتیسم در ادبیات کهن

اندازه گیری این هورمونها در مواردی که هیرسوتیسم متوسط یا موی زائد زنان شدید است و نیز در مواردی که موی زائد زنان همراه با تغییـرات عـادت ماهیانـه، چـاقی یـابزرگ شدن کلیتوریس توصیه  میشود.

هیرسوتیسم و موی زائد زنان ممکن است به شکل پرمویی یا رویش موهای ترمینال (سیاه و شبیه ریش و سبیل مردان) در نواحی پشت لب، چانه، سینه و شکم، گردن و اندام ها باشد.

ممکن است  آنقدر موی زائد زنان شدید باشد که یک چهره کاملا مردانه با ریش و سبیل ایجاد کند

درمان هیرسوتیسم و موی زائد زنان

برای درمان موی زائد زنان باید به دنبال تشخیص صحیح و با مهـارت انجام شود . برحسب نوع تشخیص، درمانهای خاص برای علـت بیمــاری ماننــد هیپــرپلازی مــادرزادی آدرنــال، تومورهــا، هیپرپلازی تکـا و… ضـروری اسـت. عـلاوه بـر درمـان علتـی،اکثریت بیماران مبتلا به هیرسوتیسم نیاز به درمانهای علامتی برای پرمویی دارند. انتخاب نوع درمان بـستگی بـه حـساسیت فرد بـه پرمویی دارد. تحمـل زنـان در مـورد پرمویی بـسیار متفاوت است .

در افرادی که موی زائد زنان برایشان بـسیار مهـم است، حتی در موارد خفیف و متوسط نیز درمانهای دارویـی و زیبایی ضروری است. انتخاب نوع درمان بستگی بـه انتخـاب وترجیح خود بیمار، محل هیرسوتیـسم و محل موی زائد زنان کـه تـا چـه حـد بـرای درمانهای زیبایی مناسب است و نیز در دسترس بودن و قیمت روشهای مختلف درمان دارد.

برای درمان دارویی بهترین درمان قرصهای ضدبارداری با و یـا بدون آنتی آندروژنها است  بنابراین سـیپروترون کامپانـد، اسپیرونولاکتون و سیپروترون برحـسب شـدت هیرسوتیـسم واین که آیا فرد نیاز به جلوگیری از بـاروری نیـز دارد، انتخـاب میشوند

در مواردی که فقط درمان موی زائد زنان درنظر است، درمان با داروهای کاهنده مقاومـت انـسولین ماننـد متفـــورمین توصـــیه نمـــی شـــود. مـــصرف فلوتامیـــد وگلوکوکورتیکوئیدها نیز برای درمان موی زائد زنان مناسب نیست  گلوکوکورتیکوئیدها در زنـان مبـتلا بـه هیپـرپلازی مادرزادی آدرنال غیرکلاسیک که مایـل بـه تخمـک گـذاری و باروری هستند، تجویز میشود.

لیزر موهای زائد در صورت در یک خانم با هیرسوتیم (قبل و بعد از درمان)لیزر موهای زائد در صورت در یک خانم با هیرسوتیم (قبل و بعد از درمان)

در سایر موارد در این بیمـاران نیز برای درمان موی زائد زنان ، درمانهایی که در بالا توصیه شد،تجویز میگردد. آگونیستهایGnRH  حتی در مـوارد شـدید مانند هیپرتکوز تخمدان توصیه نمی شود.

در همه موارد بهتر است ابتدا با یک دارو درمان را آغاز کـرد ودر صورتی که پس از ۶ ماه اثـر مناسـبی حاصـل نـشد دارویدیگر اصافه شود.

موهای زائد در صورت و بدن زن

موهای زائد در صورت و بدن زن

در مواردی کـه موی زائد زنان محـدود اسـت، الکترولیز و لیزرتراپی توصیه  میشود و در همه مـوارد بیمـار ازروشهای دیگر زیبایی و اپیلاسیون استفاده  میکند. در بین درمان های زیبایی برای از بین بردن موهای زائد، لیزر از همه روش های دیگر ارجح تر است. در موارد خفیف معمولا نیاز به درمان دارویی نیست و با تغییرات الگوی زندگی  و چندین جلسه لیزر موها تا حدود زیادی کاهش خواهند یافت. اما در موارد شدید باید حتما در کنار لیزر موهای نا خواسته از درمان های دارویی نیز بهره برد

تشخیص و درمان موی زائد زنان نیاز بـه همکـاری گروه های مختلف پزشکی و مشاوره روانشناسی دارد. مشاوره بـا همکـاران مختلـف گـروه پزشـکی، اتخاذ درمان مناسب سبب جلوگیری از بسیاری تالمات روحـی توجه به تشخیص صحیح، توجـه خـاص بـه روحیـات بیمـار و جسمی  در مبتلایان به این بیماری خواهد شد.

توصیه های من:

در صورتی که مبتلا به موهای زائد بدن و هیرسوتیسم می باشید و مایل به انجام لیزر موهای زائد با سیستم (E-Light (IPL+RF نزد ما هستید:

 1. حتما قبل از آغاز درمان یک تست شات لیزر انجام دهید
 2. از حمام آفتاب یا برنزه شدن پرهیز کنید.
 3. ممکن است نیاز به ارزیابی های آزمایشگاهی به منظور شناسایی عامل زمینه ساز موهای زائد بدن باشد
 4. کلیه مراحل توسط خانم های تکنسین ورزیده و زیر نظر پزشک متخصص انجام خواهد شد

  • مشاوره آنلاین

   در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید  • نوبت دهی

   نوبت دهی

   برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، همین الان با کلیک روی دکمه “نوبت دهی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید  • درخواست نوبت فوری

  • برای نوبت دهی از طریق تلگرام جهت مراجعه حضوری، اینجا را کلیک کنید یا ابتدا شماره ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۰۷ را در دفتر تلفن گوشی خود Save نموده و سپس نام و نام خانوادگی خود و عبارت “نوبت” را به همین شماره از طریق تلگرام ارسال نمائید تا در اولین فرصت نوبت ویزیت شما تعیین گردد

   هزینه لیزر موهای زائد


  سیستم پرسش و پاسخ

  پیگیری سوال قبل

  برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل یا SMSبرای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید

  پیگیری سوال قبل

  ثبت سوال جدید

  سوال خود را در اینجا ثبت کنید و حتما کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل و SMS به شما اطلاع داده خواهد شد.

  ثبت سوال جدید

  امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
  © همیار سیستم

  1
  زگیل
  مهم

  سلام،من مبتلا به زگیل های زیادی روی دستم هستم که به درمان خیلی مقاوم هستن،جواب آزمایشم هم سالم بود و 27 سال هم سن دارم،سوال من اینه که داروی خوراکی برای زگیل هست که استفاده کنم،با تشکر مشاهده پاسخ دکتر
  2
  عوارض لیرز برای دختران مجرد
  مهم

  سلام وقت بخیر من یه دختر ۲۲ ساله و مجرد هستم میخواستم بدونم انجام لیزر برای من عوارضی نداره مثل نازایی و این مسائل؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید مشاهده پاسخ دکتر
  3
  پاپول مروارید
  مهم

  سلام بنده پیش دکتر ارولوژی و پوست رفتم معاینه شدم تشخصی پاپول بود و گفتن مشکلی نداره دست نرن هیچ راهی به من نگفتن من شریک زندگیم راضی نیست بعد دور التم جاهایی که پاپول هست خشکه حالا لیزر هزینش چنده و دردش زیاد با پماد یا کرم قابل درمان نیست؟ مشاهده پاسخ دکتر
  4
  مو زائد
  مهم

  سلام آقای دکتر ممنونم از پاسخ و توجهتون.
  من عکس آزمایش هورمونی ام رو براتون فرستادم.
  من تو منطقه محروم هستم.
  متاسفانه دکترمتخصص نداریم ک برم برام دارو تجویزکنن.فقط 1دکتر هست لیزر میکنه.قبلا3جلسه لیزر انجام دادم اما باز برگشتن.مشکل اصلیم حل نمیشه.اگرممکنه با توجه به شرایطم برام دارو تجویز کنید که لیزرم جواب بده.
  فقط بخاطر کیستم قر ال دی میخورم 3روزه هست .قبلش دارویی مصرف نمیکردم مجددا آزمایشمو میفرستم.
  مشاهده پاسخ دکتر
  5
  خال گوشتی
  مهم

  سلام خسته نباشید ...مادرمن یه خال گوشتی داشت ک چندروزه این حالت متورم شدنو سوزش داره میخواستم ببینم علتش چیه؟؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید مشاهده پاسخ دکتر
  6
  پوست چرب .جای جوش .
  مهم

  با سلام خدمت دکتر عزیز.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید منو.من پسر بیست ساله ای هستم که از سن پونزده سالگی پوستم هیچ مشکلی نداشت .اما به خاطر داروهای هورمونی بدنسازی از همون سن صورتم شروع کرد به جوش زدن زیاد طوری که دو گونه ام مثل ابکش شده .فرورفته های زیادی هستش که عذابم میده .الان جای جوش هام مونده.صورتم فقط جوش زیر پوستی میزنه .پوستم بدنم به خصوص صورتم به حدی چربه که با دستمال کاغذی پاک میکنم دستمال خیس میشه به حدی که چربی از پوستم میره تو چشمم.کلافه شدم.موها هم همینطوره .موهامو با شامپو مخصوص موهای چرب میشورم اما یک روز بعد تمام سرم چربه.دکتر های زیادی رفتم اما گفتن ما با هورمون هات که باعث شده این جوری شه کاری نمیتونیم بکنیم فقط میتونیم شامپو و صابون بدیم همش باید یه دستمال بگیرم صورتمو پاک کنم.تو رو خدا شما بگید چی کارکنم. دارم عذاب میکشم..در ضمن جای جوش هام زیاده ولی نسبتا سطحی لیزر بهتره یا میکرودرم.در ضمن لطف بفرمایید هرینه شو بفرمایید .با تشکر فراوان مشاهده پاسخ دکتر
  7
  اچ پي وي ٦٦

  ببخشيد من دوباره مي پرسم من ديروزم پرسيدم همونيم كه اچ پي وي ٦٦ دارم فقط مي خوام بدونم كه ممكنه كه كلا ديگه اين ويروس از بدنم بره و اينكه سرطان هاي ديگه مرتبط به اين هست يا خير و اينكه ممكنه خيلي زودتر علايم نشون داده بشه يعني حتي تو اين مدت ٦ ماه اخه شنيدم ميگن چند سال طول ميكشه و احتياج به چكاپ كلي هست اخه چون نگران هستم و مي خوام اگه چيزي هست بدونم مشاهده پاسخ دکتر
  8
  برآمدگی به شکل رگ روی آلت تناسلی

  سلام
  برآمدگی روی قسمت بالای آلت تناسلی بین خط ختنه و سر آلت تناسلی به صورت یک رگ نشانه چیست؟
  مشاهده پاسخ دکتر
  9
  بیماری جنسی

  با سلام واحترام
  اگر دختر و پسری که هیچگونه فعالیت جنسی نداشته اند باهم ازدواج کنند ایا در صورت داشتن رابطه جنسی ( مقعدی، واژینال و اورال) امکان ابتلا به بیماری های مقاربتی وجود دارد یا خیر؟
  لطفا در صورت مثبت بودن جواب احتمال کدام بیماریها بیشتر است؟
  مشاهده پاسخ دکتر
  10
  روش درمان مولوسکوم دختر 4 ساله

  به نام خدا
  جناب آقای دکتر انتظاری
  سلام و احترام
  پیش از این با ارسال تصاویر جوش هایی که روی بازو و سینه دختر 4 ساله ام ایجاد شده بود تشخیص مولوسکوم دادید و امر فرمودید در صورت نگرانی (همسرم خیلی نگران است) به پزشک کودک یا پزشک پوست مراجعه کنیم هم اکنون 11 ماه از بروز اولین جوش گذشته و این طور است که جوش ها رشد کرده قرمز می شوند و بعد از چند روز خارش معمولا در حمام سر باز می کنند و ماده پنیری شکلی از آن خارج و کمی هم خون می آید ولی باز جای دیگر یا کنار جوش قبلی موارد جدید ایجاد می شود ؛ پزشک متخصص پوست در اصفهان به ما توصیه کرد با فشار جوش ها را ترکانده و خارج کنیم و بتادین بزنیم و یا از رینوتویید یک درصد استفاده کنیم لذا سوال ما این است این دو روشی که اشاره کرده اند را به کار ببریم؟ با این زمینه که حضرتعالی در توضیحاتی که درج فرموده اید دستور داده اید که جوش ها دست کاری نشوند! و شما چه روشی را پیشنهاد می فرمایید؟
  و در آخر خواهشمندم چنان چه توصیه ای برای سیستم ایمنی دختر من (4ساله) نیاز است (مثلا تغذیه خاص یا دارو و ...) اشاره فرمایید تا اقدام کنیم چون چند جا اشاره فرموده اید ممکن است سیستم ایمنی بدن ضعیف شده باشد.
  پزشک گودکان برای او زینک پلاس تجویز کرده که بک شب در میان 5 میلی می خورد.
  خیلی خیلی سپاس گذار و ممنونم .
  روزگارتان شاد و سلامت باشید.
  مشاهده پاسخ دکتر
  « قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 559 بعدی » همه