آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

موی زائد زنان (هیرسوتیسم) جدیدترین توصیه ها برای تشخیص و درمان

موی زائد زنان – جدیدترین توصیه ها برای تشخیص و درمان هیرسوتیسم

هیرسوتیسم ( موی زائد زنان) یا پرموئی زنان یک بیماری شایعی است که در دختـران و زنـان درسنین باروری مشکلات عدیـده تشخیـصی و درمـانی را ایجـاد می کند. عدم تشخیص و درمان صحیح ایـن تظـاهر بـالینی ازطرفی سبب ناشناخته ماندن تومورها شده و  خطرات شـدیدی برای بیمار به دنبال دارد و از طرف دیگر سبب تالمات روحی ومشکلات جسمی فراوان می شود.

???تجربه فرناز از لیزر موهای زائد بدن : حدود سه سال پیش بود که یکی از دوستام گفت که میشه با لیزر تمام موها رو از بین برد.منم با ترس و لرز از دکتر وقت گرفتم و رفتم.اما یه چیزای بدی هم شنیده بودم، مثل سرطان و ناباروری واین چیزا،ولی وقتی دکتر بهم توضیح داد لیزر چیه و چطور کار میکنه کمی خیالم راحت تر شد که از این خبرا نیست. بعدش هم یک تست لیزر روی دستم انجام داد. ۲ هفته بعدش جلسات را شروع کردم. جلسات اول و دوم مثل معجزه بود،هیچ خبری از رشد موها نبود.ولی جلسات سوم و چهارم یکم نا امید کننده بود. اما در کل اون ۶-۷ جلسه ای که لیزر کردم تقریباً به اون چیزی که تو ذهنم بود رسیدم. نمیگم همه موها ناپدید شد، اما خیلی ها دیگه رشد نکردن،اون هایی هم که رشد داشتن خیلی نازک هستن.خدارو شکر نه سوختم نه پوستم تغییر رنگ داد.البته بگم یکم درد داشت،به اندازه سوزن نازک،اما میدونید می ارزید به نداشتن و ندیدن اون همه موی سیاه و ضخیم. الان هم تقریبا سالی یک بار دارم لیزر را تکرار می کنم.???

 

تستوسترون هورمون مهـم آنـدروژن اسـت کـه از تخمـدان وآدرنــال ترشــح مـی شــود و از تبــدیل آندروســتندیون و دی هیدرواپی آندروسترون در سایر  بافتها مانند چربی و پوست تشکیل میشود. غلظت های تستوسترون در زنـان در میانـه فاز فولیکولی حدود ۲۵ درصد از میـانگین غلظـت ماهیانـه آن تغییر میکند و بیشترین غلظت در ساعات صبح است . در زنان بارور غلظت آن در روزهای اطراف پریود کمی کاسـته شـده ودر وسط سیکل ماهانه کمی افزایش مییابد.

معیار اندازه گیری شدت پرمویی و موی زائد زنان (Freeman Galloway)

معیار اندازه گیری شدت پرمویی و موی زائد زنان (Freeman Galloway)

شـکل فعـال آن تـستوسترون آزاد اسـت کـه در برخـی مـوارد کـه غلظـت تستوسترون طبیعی است، میتواند افزایش داشته باشـد. زنـان هیرسوت مقادیر کمتری گلوبولین متصل کننده هورمـونهـای جنسی (Sex hormone binding globulin=SHBG) را دارند، لـذا اندازه گیـری تـستوسترون آزاد ممکـن اسـت حـساسیت بیشتری به تولید آنـدروژن زیـادی در زنـان هیرسـوت داشـتهباشد. SHBG توسط استروژن افزایش و در کم کـاری تیروئیـد،هیپرانسولینمی، مقاومت به انسولین و توسط آندوژنها کاهشمی یابد.

اندازه گیری تستوسترون بیشتر در دسترس است روشهای قابل اعتمادی وجود دارند که تستوسترون آزاد را در حین اندازه گیری تستوسترون محاسبه  میکنند.  اندازه گیری سایر آنـدروژنهـا در بررسـی هیرسوتیـسم و موی زائد زنان کمـک چندانی نمیکنـد   غلظـت  DHEAS در حـدود ۱۶ درصـدزنان طبیعی بالا است و فقط در مواردی کمک کننده است که غلظتهای بسیار بالا (بیشتر از µg/dL 700) داشته باشد که تشخیص تومور را مطرح میکنـد.

در موی زائد زنان و افرادی که هیرسوتیسم خفیف دارنـد، انـدازه گیـری هورمونهـای آنـدروژن توصـیه نمی شـود 

هیرسوتیسم در ادبیات کهن

هیرسوتیسم در ادبیات کهن

اندازه گیری این هورمونها در مواردی که هیرسوتیسم متوسط یا موی زائد زنان شدید است و نیز در مواردی که موی زائد زنان همراه با تغییـرات عـادت ماهیانـه، چـاقی یـابزرگ شدن کلیتوریس توصیه  میشود.

هیرسوتیسم و موی زائد زنان ممکن است به شکل پرمویی یا رویش موهای ترمینال (سیاه و شبیه ریش و سبیل مردان) در نواحی پشت لب، چانه، سینه و شکم، گردن و اندام ها باشد.

ممکن است  آنقدر موی زائد زنان شدید باشد که یک چهره کاملا مردانه با ریش و سبیل ایجاد کند

درمان هیرسوتیسم و موی زائد زنان

برای درمان موی زائد زنان باید به دنبال تشخیص صحیح و با مهـارت انجام شود . برحسب نوع تشخیص، درمانهای خاص برای علـت بیمــاری ماننــد هیپــرپلازی مــادرزادی آدرنــال، تومورهــا، هیپرپلازی تکـا و… ضـروری اسـت. عـلاوه بـر درمـان علتـی،اکثریت بیماران مبتلا به هیرسوتیسم نیاز به درمانهای علامتی برای پرمویی دارند. انتخاب نوع درمان بـستگی بـه حـساسیت فرد بـه پرمویی دارد. تحمـل زنـان در مـورد پرمویی بـسیار متفاوت است .

در افرادی که موی زائد زنان برایشان بـسیار مهـم است، حتی در موارد خفیف و متوسط نیز درمانهای دارویـی و زیبایی ضروری است. انتخاب نوع درمان بستگی بـه انتخـاب وترجیح خود بیمار، محل هیرسوتیـسم و محل موی زائد زنان کـه تـا چـه حـد بـرای درمانهای زیبایی مناسب است و نیز در دسترس بودن و قیمت روشهای مختلف درمان دارد.

برای درمان دارویی بهترین درمان قرصهای ضدبارداری با و یـا بدون آنتی آندروژنها است  بنابراین سـیپروترون کامپانـد، اسپیرونولاکتون و سیپروترون برحـسب شـدت هیرسوتیـسم واین که آیا فرد نیاز به جلوگیری از بـاروری نیـز دارد، انتخـاب میشوند

در مواردی که فقط درمان موی زائد زنان درنظر است، درمان با داروهای کاهنده مقاومـت انـسولین ماننـد متفـــورمین توصـــیه نمـــی شـــود. مـــصرف فلوتامیـــد وگلوکوکورتیکوئیدها نیز برای درمان موی زائد زنان مناسب نیست  گلوکوکورتیکوئیدها در زنـان مبـتلا بـه هیپـرپلازی مادرزادی آدرنال غیرکلاسیک که مایـل بـه تخمـک گـذاری و باروری هستند، تجویز میشود.

لیزر موهای زائد در صورت در یک خانم با هیرسوتیم (قبل و بعد از درمان)لیزر موهای زائد در صورت در یک خانم با هیرسوتیم (قبل و بعد از درمان)

در سایر موارد در این بیمـاران نیز برای درمان موی زائد زنان ، درمانهایی که در بالا توصیه شد،تجویز میگردد. آگونیستهایGnRH  حتی در مـوارد شـدید مانند هیپرتکوز تخمدان توصیه نمی شود.

در همه موارد بهتر است ابتدا با یک دارو درمان را آغاز کـرد ودر صورتی که پس از ۶ ماه اثـر مناسـبی حاصـل نـشد دارویدیگر اصافه شود.

در مواردی کـه موی زائد زنان محـدود اسـت، الکترولیز و لیزرتراپی توصیه  میشود و در همه مـوارد بیمـار ازروشهای دیگر زیبایی و اپیلاسیون استفاده  میکند. در بین درمان های زیبایی برای از بین بردن موهای زائد، لیزر از همه روش های دیگر ارجح تر است. در موارد خفیف معمولا نیاز به درمان دارویی نیست و با تغییرات الگوی زندگی  و چندین جلسه لیزر موها تا حدود زیادی کاهش خواهند یافت. اما در موارد شدید باید حتما در کنار لیزر موهای نا خواسته از درمان های دارویی نیز بهره برد

تشخیص و درمان موی زائد زنان نیاز بـه همکـاری گروه های مختلف پزشکی و مشاوره روانشناسی دارد. مشاوره بـا همکـاران مختلـف گـروه پزشـکی، اتخاذ درمان مناسب سبب جلوگیری از بسیاری تالمات روحـی توجه به تشخیص صحیح، توجـه خـاص بـه روحیـات بیمـار و جسمی  در مبتلایان به این بیماری خواهد شد.

در صورتی که مبتلا به موهای زائد بدن و هیرسوتیسم می باشید و مایل به انجام لیزر موهای زائد هستید:

  1. حتما قبل از آغاز درمان یک تست شات لیزر انجام دهید
  2. از حمام آفتاب یا برنزه شدن پرهیز کنید.
  3. ممکن است نیاز به ارزیابی های آزمایشگاهی به منظور شناسایی عامل زمینه ساز موهای زائد بدن باشد
  4. امکان انجام لیزر موهای زائد در مطب دکتر انتظاری وجود ندارد

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید

پیگیری سوال قبل

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

ثبت سوال جدید

امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیار سیستم

1
خال
مهم

سلام آقای دکتر .
من دختری 18 ساله هستم و در طرف راست بدنم متمایل به کمر و نزدیک کلیه ها ولی در سمت پشت بدنم یک خال بیضی شکل قهوه ای رنگ بدون مو و برجسته دارم که نوک این خال کمی کم رنگه و اندازه شم به اندازه ی نوک انگشت کوچیکم میشه البته کمی کوچکتر از اون و این تنها خال برجسته ای که دارم و اینکه سفید پوستم و نمیدونم این خال مادر زادی بوده یا اکتسابی ولی یادم مییاد در که این خال تازه به وجود نیومده و بوده این خال نیازی به جراحی دارد ؟؟ من دانشجوی پزشکی هستم ولی اصلا نمی تونم تشخیص بدم لطفا کمکم کنید ! با تشکر فراوان
مشاهده پاسخ دکتر
2
Pcos
مهم

Hello doctor
Sorry I'm not good at Farsi ,before 4 month the doctor told me that I have pcos from that day I lost half of my hair,Also I have lack of vitamin d3 and iron , also my hdl is high ,by the way I'm 24 years old single ,the doctor just gave me loestrin20!! But I'm afraid to take these tablets ! he told me you can use (tranexamic acid500)with(medenamic acid) im confused
I had very long strong hair ?But until now I lost half of my hair I really need ur advice
I will be thankful if u could tell me what is the best Solution for my hair I need my hair back!
مشاهده پاسخ دکتر
3
زگیل
مهم

سلام،من مبتلا به زگیل های زیادی روی دستم هستم که به درمان خیلی مقاوم هستن،جواب آزمایشم هم سالم بود و 27 سال هم سن دارم،سوال من اینه که داروی خوراکی برای زگیل هست که استفاده کنم،با تشکر مشاهده پاسخ دکتر
4
عوارض لیرز برای دختران مجرد
مهم

سلام وقت بخیر من یه دختر ۲۲ ساله و مجرد هستم میخواستم بدونم انجام لیزر برای من عوارضی نداره مثل نازایی و این مسائل؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید مشاهده پاسخ دکتر
5
پاپول مروارید
مهم

سلام بنده پیش دکتر ارولوژی و پوست رفتم معاینه شدم تشخصی پاپول بود و گفتن مشکلی نداره دست نرن هیچ راهی به من نگفتن من شریک زندگیم راضی نیست بعد دور التم جاهایی که پاپول هست خشکه حالا لیزر هزینش چنده و دردش زیاد با پماد یا کرم قابل درمان نیست؟ مشاهده پاسخ دکتر
6
مو زائد
مهم

سلام آقای دکتر ممنونم از پاسخ و توجهتون.
من عکس آزمایش هورمونی ام رو براتون فرستادم.
من تو منطقه محروم هستم.
متاسفانه دکترمتخصص نداریم ک برم برام دارو تجویزکنن.فقط 1دکتر هست لیزر میکنه.قبلا3جلسه لیزر انجام دادم اما باز برگشتن.مشکل اصلیم حل نمیشه.اگرممکنه با توجه به شرایطم برام دارو تجویز کنید که لیزرم جواب بده.
فقط بخاطر کیستم قر ال دی میخورم 3روزه هست .قبلش دارویی مصرف نمیکردم مجددا آزمایشمو میفرستم.
مشاهده پاسخ دکتر
7
خال گوشتی
مهم

سلام خسته نباشید ...مادرمن یه خال گوشتی داشت ک چندروزه این حالت متورم شدنو سوزش داره میخواستم ببینم علتش چیه؟؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید مشاهده پاسخ دکتر
8
پوست چرب .جای جوش .
مهم

با سلام خدمت دکتر عزیز.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید منو.من پسر بیست ساله ای هستم که از سن پونزده سالگی پوستم هیچ مشکلی نداشت .اما به خاطر داروهای هورمونی بدنسازی از همون سن صورتم شروع کرد به جوش زدن زیاد طوری که دو گونه ام مثل ابکش شده .فرورفته های زیادی هستش که عذابم میده .الان جای جوش هام مونده.صورتم فقط جوش زیر پوستی میزنه .پوستم بدنم به خصوص صورتم به حدی چربه که با دستمال کاغذی پاک میکنم دستمال خیس میشه به حدی که چربی از پوستم میره تو چشمم.کلافه شدم.موها هم همینطوره .موهامو با شامپو مخصوص موهای چرب میشورم اما یک روز بعد تمام سرم چربه.دکتر های زیادی رفتم اما گفتن ما با هورمون هات که باعث شده این جوری شه کاری نمیتونیم بکنیم فقط میتونیم شامپو و صابون بدیم همش باید یه دستمال بگیرم صورتمو پاک کنم.تو رو خدا شما بگید چی کارکنم. دارم عذاب میکشم..در ضمن جای جوش هام زیاده ولی نسبتا سطحی لیزر بهتره یا میکرودرم.در ضمن لطف بفرمایید هرینه شو بفرمایید .با تشکر فراوان مشاهده پاسخ دکتر
9
چین و چروک زیر چشم
مهم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.ازتون یک سوالی داشتم. من 23 سالمه ولی زیر چشمام خیلی چین و چروک شده از چه روش های درمانی به جز بتاکس و روشهای تزریقی میتونم استفاده کنم؟ مشاهده پاسخ دکتر
10
زگیل تناسلی

با سلام دکتر اگر با دستی که زخم باز دارد پوست پشت کسی را پوست ناحیه سر شانه تا کمر بیشتر پوست نزدیک سر شانه ها رو بخارونیم در واقع اصطکاک وتماس پوست دست به پوست بالاتراز کمروباسن نزدیک شانه ها بیشتر و ان شخصی که پشتش را خاروندیم مبتلا به زگیل تناسلی است ایا از این طریق مبتلا به زگیل تناسلی می شویم چون بعد ش همون دست رو به ناحیه تناسلی خودم یا مخاط دهانم زده ام ایا مبتلا می شم در واقع ویروس زگیل تناسلی در پوست کمر هم یافت می شود و یه سوال دیگه در پاسخ هاتون گفتین شستشوی دست ایا یک بار شستشو ی دست ها کافی است یا چند بار شرمنده طولانی شد با تشکر مشاهده پاسخ دکتر
« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 690 بعدی »
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند