آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

لک و کاهش کیفیت زندگی

کاهش کیفیت زندگی در ملاسما یا لک پوستی

ملاسما یا لک پوستی،  افزایش اکتسابی رنگدانه هـای پوستی ناحیه صورت است که اغلب در خانم ها دیده می شود و ممکن است یک تغییر فیزیولوژیک دوره حاملگی باشد. در ایجاد ملاسما مکانیسم های آندوکرین دخیل می باشند، به نحوی که ۵۰ تا ۷۰ درصد خانم های حامله در دوران بارداری این مشکل را تجربه می کنند .

ضایعه به شکل لک ها و پچ های نامنظم قهوهای روشـن تـاتیره و  به شکل قرینه در نواحی در معرض نور خورشـید بدن رخ  می دهد. لک ها معمولاً در پیشانی، شقیقه ها، لب فوقانی و گونه ها دیده مـی شـوند.

لک پوستی درخانم ها و در سن باروری شـایع می باشد، اگرچه ممکن  است در سنین نوجـوانی و خـانمهـای  مـسن تـر کـه ازداروهای خاص استفاده مـی کننـد و بعـضی اوقـات درمردان نیز دیده شود اگرچه علت اصـلی ملاسـما هنـوز شـناخته نـشده است، اما به نظر میرسد عوامل ژنتیکی و محیطـی در ایجاد این اختلال نقـش داشـته باشـند

 از عوامـل متعددی که با ایجاد ملاسما یا لک مرتبط  می باشـند، تمـاس با نور خورشید، بیشترین ارتباط را دارد. از جمله سایرعوامل: اشعه فرابنفش، هورمونهای دوره  بارداری ، قرص های پیشگیری از بارداری، اختلالات غـدد نظیـر اختلال در غده تیروئید ، سابقه خانوادگی لک ، محصولات آرایشی ، داروهای ضـد صـرع و فتوتوکـسیک  می باشند

مصرف قرص های ضد بارداری ترکیبی نیز از علل مهم ایجـــاد ملاسما می باشـد به طوری که در ۸ تا ۹۲  درصد از این افراد طرحی از هیپرپیگمانتاسیون صورت ،گــزارش شده است

همانگون که اشاره شد لک پوستی  با قـرار گـرفتن در معـرض نورخورشــید، حاملگی، مصرف قرص های ضدبارداری، داروهای ضد تشنج مشخص، تشدید می شود هم چنین دیـده شده که ملاسما و لک در اختلال عملکرد اندوکرین، تـأثیر فاکتورهـای ژنتیکی، کمبودهای تغذیه ای و اختلال عملکرد کبدی افـزایش  می یابد. مواردی از  بیمـاری گـزارش شـده اسـت کـه در آن اعضا خانواده بیمار نیز به ملاسما مبتلا بودند.لک صورت و ملاسما

پروژسترون و استروژن، ملانوژنز را تحریک می کنند و به همین دلیل حاملگی و همچنین مصرف قرص های ضـد بارداری، عامـل اصلی پیگمانتاسیون و لک تلقی می شوند. با این وجود ماهیت دقیـــق ملاسمـــا و لک تاکنــون نـاشناختــه مانـــده است و بــه نظـــر   میرسد عواملی دیگری چون: تماس با اشعه UV، داروهای ضد تشنج، استفاده از مواد آرایشی، کمبود های تغذیه ای ،اختلال عملکرد کبد و ژنتیک نیز در ایجاد ملاسما موثر باشند

در مردان این بیماری را ۵ تا ۱۰ درصد گزارش کردند. ملاسما یا لک در مردان، همان هیستولوژی و علایم بالینی ملاسما در زنان را دارد، با این وجود هنوز مشخص نیست که عوامل هورمونی نقشی در ملاسمای مردان داشته باشند

ملاسما و لک در مردان نیز دیده می شود

ملاسما در مردان نیز دیده می شود

لک در تمام نژادها بویژه در نژاد لاتین و آسیایی دیده میشود و بیشتر در مناطق گرمسیری که تماس با اشعه آفتاب نیز بیشتر است بروز میکند به طوزی که در طی زمستان این مشکل کمتر گزارش میشود

هیپرپیـگمانتاسیون و لک  اغلـب در لب فـوقانی، گونـه ها ،پیشانی، پـل بینی و چـانـه دیـده میشود. لک به رنگ قهوه ای، دو طرفه، اغلب قرینه و در مقابل نور آفتاب، واضح تر می شود.  این اختلال در سنین ۰۳ تا ۵۵ سالگی شایع است

ملاسما و لک  از آنجایی که در نواحی باز بدن و به ویژه در صورت رخ می دهد به وضوح بـر ظـاهر مبتلایـان تـأثیر   میگذارد. اگرچه ضایعات پوستی در صورت به ندرت بـر سلامت جسمی بیمار تأثیر می گذارند منتهی جنبه های روانی و اجتماعی بیماری تقریباً همیشه سلامت عمـومی بیمـاران را تحـت تـأثیر  قـرار  مـی دهـد و اثـر آشکاری بر کیفیت زندگی مبتلایان داشته و همچنـین  خود پنداری فرد و اعتماد به نفس بیمار را تحـت تـأثیر قرار می دهد.

ملاسما و لک نیز به علت آسیبهـا یی کـه بـه ظاهر و زیبـایی افـراد وارد مـی نمایـد اغلـب مـشکلات روحی روانی آشکاری در بیماران ایجاد  میکند

اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماریهـا ی پوسـت اهمیت  زیادی دارد زیرا ایـن بیمـاری هـا  اگرچـه  خطـرمستقیم بر زندگی ندارنـدولـی از راه هـای گونـاگونی مانند ایجاد علائم (خارش و درد)، فشار روانی (کمبـوداعتماد به نفس و دستپاچگی)، تأثیر در روابط اجتمـاعی و خانوادگی و مشکلات درمانی (بار مالی و اتلاف وقت) میتوانند زندگی را تحـت تـأثیر  قـرار دهنـد

 بیمـاری ملاسما و لک نیز  از ایـن قاعـده مـستثنی  نمـیباشـد ، نتـایج مطالعات به عمل آمده حاکی از آن است که لک اثـرمخرب بر کیفیت زندگی مبتلایـان داشـته و بیـشترین تأثیر منفی را در حیطه های زندگی اجتماعی، تفـریح وسرگرمی، و سلامت روحـی بیمـاران  مـی گـذارد

مطالعات نشان داده اند کـه ظاهر پوست ، ناامیـدی ، عـصبی شـدن و دسـت پاچگی وتأثیر بیماری بر روابط بین فردی بیشترین تأثیر منفـی را بر کیفیت زندگی بیماران داشته اند همچنین مطالعات بین فرهنگ های مخنلف نیز مؤید این نکته است کـه ملاسـما و لک در فرهنگهای مختلـف تـأثیر  تقریبـاً مـشابهی دارد وموجب افت کیفیت زندگی مبتلایان می شود.

مطالعات نشان داده است که کیفیت زندگی در افراد شاغل و تحصیل کرده بیشتر افت پیدا می کند که ممکن است ناشی از جایگاه اجتماعی این افراد باشـد کـه بیشتر درتمـاس با سـایرین مـی باشـند

همچنین مطالعات نشان داده است کـه کیفیت زندگی بیمـاران مبـتلا بـه ملاسـما و لک پوستی بـه وضـوح  تحت تأثیر وضعیت ظاهری ناشی از بیماری می باشـد وتوجه به نیازهـای روحـی و روانـی بیمـاران همـراه بـا درمانهای دارویی میتواند در بهبـود کیفیـت زنـدگی آنان مؤثر باشد، بنابراین علاوه بـر درمـانهـا ی دارویـی توجه به مشکلات روحی و روانی ناشی از بیماری نیز ازجانب پزشکان ضروری به نظر می رسد.

با توجه به شیوع تغییرات پوستی در بارداری لـزوم آموزش مراقبـتهـای لازم در مـورد تغییـرات پوسـتی احساس میشود. در ایـن راسـتا مـسئولین و کارکنـان مراکز بهداشـتی درمـانی مـی تواننـد مطالـب آموزشـی مرتبط را در کلاسهـای آموزشـی دوران بـارداری کـه توسط این مراکز ارائه می شود بگنجانند.

اقدامات درمانی ملاسما و لک  عبارتند از: گفتگو با بیمار مبنی بر طولانی بودن درمان، ارزیابی شدت و عمق ملاسما و تجویز دارو میباشد.

در حال حاضر کرمهای روشن کننده گوناگونی برای درمان ملاسما در دسترس می باشد که حتما باید با نظر پزشک و با رعایت نکات احتیاطات لازم مصرف نمود. مهمترین آن کرم هیدروکینون با غلظت های متفاوت و با توجه بـه شدت و عمق ملاسما می باشد، این دارو متداول ترین و موثرترین ماده لک بر موضعی و یک استاندارد طلایی در درمان ملاسما محسوب میگردد.  یکی از کرمهای روشن کننده و ضد لک شگفت انگیز و منحصر به فرد در درمان ملاسما کرم کوژیک اسید   می باشد این ماده اولین بار در سال ۱۹۰۷ در ژاپن توسط سائیتو از تخمیر قند توسط نوعی قارچ کشف شد

هیچکدام از روش های درمانی لک صورت دائمی نیست و در یک جلسه نیز انجام نمی گیرد و نیاز به تجـدید درمان دارد ؛ زیرا استـعداد افراد برای ایجاد لک با این روش های درمانـی برطرف نمی گردد. به هر حال مصرف ضدآفتاب در افراد مستعد یک نیاز حیاتی در درمان و پیشگیری از لک می باشد.

در صورتی که مایل به درمان لک صورت   هستید:

  1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
  2.  به هیچ عنوان امکان اصلاح ۱۰۰ درصد ضایعه وجود ندارد لذا باید انتظارات خود را واقعی تر نمائید
  3. ممکن است نیاز به اقدامات متعددی نظیر لیزر، میکرودرم یا سایر روش ها باشد
  4. درمان ممکن است نیاز به چندین مرحله اقدام داشته باشد لذا صبر و پیگیری لازمه اجتناب ناپذیر موفقیت درمانی است
  5. در صورتیکه مایل به مراجعه به مطب هستید یا سوالی در این مورد دارید با کلیک روی دکمه مربوطه از همینجا اقدام فرمائید

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید

پیگیری سوال قبل

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

ثبت سوال جدید

امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیار سیستم

1
خال
مهم

سلام آقای دکتر .
من دختری 18 ساله هستم و در طرف راست بدنم متمایل به کمر و نزدیک کلیه ها ولی در سمت پشت بدنم یک خال بیضی شکل قهوه ای رنگ بدون مو و برجسته دارم که نوک این خال کمی کم رنگه و اندازه شم به اندازه ی نوک انگشت کوچیکم میشه البته کمی کوچکتر از اون و این تنها خال برجسته ای که دارم و اینکه سفید پوستم و نمیدونم این خال مادر زادی بوده یا اکتسابی ولی یادم مییاد در که این خال تازه به وجود نیومده و بوده این خال نیازی به جراحی دارد ؟؟ من دانشجوی پزشکی هستم ولی اصلا نمی تونم تشخیص بدم لطفا کمکم کنید ! با تشکر فراوان
مشاهده پاسخ دکتر
2
Pcos
مهم

Hello doctor
Sorry I'm not good at Farsi ,before 4 month the doctor told me that I have pcos from that day I lost half of my hair,Also I have lack of vitamin d3 and iron , also my hdl is high ,by the way I'm 24 years old single ,the doctor just gave me loestrin20!! But I'm afraid to take these tablets ! he told me you can use (tranexamic acid500)with(medenamic acid) im confused
I had very long strong hair ?But until now I lost half of my hair I really need ur advice
I will be thankful if u could tell me what is the best Solution for my hair I need my hair back!
مشاهده پاسخ دکتر
3
زگیل
مهم

سلام،من مبتلا به زگیل های زیادی روی دستم هستم که به درمان خیلی مقاوم هستن،جواب آزمایشم هم سالم بود و 27 سال هم سن دارم،سوال من اینه که داروی خوراکی برای زگیل هست که استفاده کنم،با تشکر مشاهده پاسخ دکتر
4
عوارض لیرز برای دختران مجرد
مهم

سلام وقت بخیر من یه دختر ۲۲ ساله و مجرد هستم میخواستم بدونم انجام لیزر برای من عوارضی نداره مثل نازایی و این مسائل؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید مشاهده پاسخ دکتر
5
پاپول مروارید
مهم

سلام بنده پیش دکتر ارولوژی و پوست رفتم معاینه شدم تشخصی پاپول بود و گفتن مشکلی نداره دست نرن هیچ راهی به من نگفتن من شریک زندگیم راضی نیست بعد دور التم جاهایی که پاپول هست خشکه حالا لیزر هزینش چنده و دردش زیاد با پماد یا کرم قابل درمان نیست؟ مشاهده پاسخ دکتر
6
مو زائد
مهم

سلام آقای دکتر ممنونم از پاسخ و توجهتون.
من عکس آزمایش هورمونی ام رو براتون فرستادم.
من تو منطقه محروم هستم.
متاسفانه دکترمتخصص نداریم ک برم برام دارو تجویزکنن.فقط 1دکتر هست لیزر میکنه.قبلا3جلسه لیزر انجام دادم اما باز برگشتن.مشکل اصلیم حل نمیشه.اگرممکنه با توجه به شرایطم برام دارو تجویز کنید که لیزرم جواب بده.
فقط بخاطر کیستم قر ال دی میخورم 3روزه هست .قبلش دارویی مصرف نمیکردم مجددا آزمایشمو میفرستم.
مشاهده پاسخ دکتر
7
خال گوشتی
مهم

سلام خسته نباشید ...مادرمن یه خال گوشتی داشت ک چندروزه این حالت متورم شدنو سوزش داره میخواستم ببینم علتش چیه؟؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید مشاهده پاسخ دکتر
8
پوست چرب .جای جوش .
مهم

با سلام خدمت دکتر عزیز.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید منو.من پسر بیست ساله ای هستم که از سن پونزده سالگی پوستم هیچ مشکلی نداشت .اما به خاطر داروهای هورمونی بدنسازی از همون سن صورتم شروع کرد به جوش زدن زیاد طوری که دو گونه ام مثل ابکش شده .فرورفته های زیادی هستش که عذابم میده .الان جای جوش هام مونده.صورتم فقط جوش زیر پوستی میزنه .پوستم بدنم به خصوص صورتم به حدی چربه که با دستمال کاغذی پاک میکنم دستمال خیس میشه به حدی که چربی از پوستم میره تو چشمم.کلافه شدم.موها هم همینطوره .موهامو با شامپو مخصوص موهای چرب میشورم اما یک روز بعد تمام سرم چربه.دکتر های زیادی رفتم اما گفتن ما با هورمون هات که باعث شده این جوری شه کاری نمیتونیم بکنیم فقط میتونیم شامپو و صابون بدیم همش باید یه دستمال بگیرم صورتمو پاک کنم.تو رو خدا شما بگید چی کارکنم. دارم عذاب میکشم..در ضمن جای جوش هام زیاده ولی نسبتا سطحی لیزر بهتره یا میکرودرم.در ضمن لطف بفرمایید هرینه شو بفرمایید .با تشکر فراوان مشاهده پاسخ دکتر
9
چین و چروک زیر چشم
مهم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.ازتون یک سوالی داشتم. من 23 سالمه ولی زیر چشمام خیلی چین و چروک شده از چه روش های درمانی به جز بتاکس و روشهای تزریقی میتونم استفاده کنم؟ مشاهده پاسخ دکتر
10
زگیل تناسلی

با سلام دکتر اگر با دستی که زخم باز دارد پوست پشت کسی را پوست ناحیه سر شانه تا کمر بیشتر پوست نزدیک سر شانه ها رو بخارونیم در واقع اصطکاک وتماس پوست دست به پوست بالاتراز کمروباسن نزدیک شانه ها بیشتر و ان شخصی که پشتش را خاروندیم مبتلا به زگیل تناسلی است ایا از این طریق مبتلا به زگیل تناسلی می شویم چون بعد ش همون دست رو به ناحیه تناسلی خودم یا مخاط دهانم زده ام ایا مبتلا می شم در واقع ویروس زگیل تناسلی در پوست کمر هم یافت می شود و یه سوال دیگه در پاسخ هاتون گفتین شستشوی دست ایا یک بار شستشو ی دست ها کافی است یا چند بار شرمنده طولانی شد با تشکر مشاهده پاسخ دکتر
« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 690 بعدی »
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند