آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

لک و کاهش کیفیت زندگی

کاهش کیفیت زندگی در ملاسما یا لک پوستی

ملاسما یا لک پوستی،  افزایش اکتسابی رنگدانه هـای پوستی ناحیه صورت است که اغلب در خانم ها دیده می شود و ممکن است یک تغییر فیزیولوژیک دوره حاملگی باشد. در ایجاد ملاسما مکانیسم های آندوکرین دخیل می باشند، به نحوی که ۵۰ تا ۷۰ درصد خانم های حامله در دوران بارداری این مشکل را تجربه می کنند .

ضایعه به شکل لک ها و پچ های نامنظم قهوهای روشـن تـاتیره و  به شکل قرینه در نواحی در معرض نور خورشـید بدن رخ  می دهد. لک ها معمولاً در پیشانی، شقیقه ها، لب فوقانی و گونه ها دیده مـی شـوند.

لک پوستی درخانم ها و در سن باروری شـایع می باشد، اگرچه ممکن  است در سنین نوجـوانی و خـانمهـای  مـسن تـر کـه ازداروهای خاص استفاده مـی کننـد و بعـضی اوقـات درمردان نیز دیده شود اگرچه علت اصـلی ملاسـما هنـوز شـناخته نـشده است، اما به نظر میرسد عوامل ژنتیکی و محیطـی در ایجاد این اختلال نقـش داشـته باشـند

 از عوامـل متعددی که با ایجاد ملاسما یا لک مرتبط  می باشـند، تمـاس با نور خورشید، بیشترین ارتباط را دارد. از جمله سایرعوامل: اشعه فرابنفش، هورمونهای دوره  بارداری ، قرص های پیشگیری از بارداری، اختلالات غـدد نظیـر اختلال در غده تیروئید ، سابقه خانوادگی لک ، محصولات آرایشی ، داروهای ضـد صـرع و فتوتوکـسیک  می باشند

مصرف قرص های ضد بارداری ترکیبی نیز از علل مهم ایجـــاد ملاسما می باشـد به طوری که در ۸ تا ۹۲  درصد از این افراد طرحی از هیپرپیگمانتاسیون صورت ،گــزارش شده است

همانگون که اشاره شد لک پوستی  با قـرار گـرفتن در معـرض نورخورشــید، حاملگی، مصرف قرص های ضدبارداری، داروهای ضد تشنج مشخص، تشدید می شود هم چنین دیـده شده که ملاسما و لک در اختلال عملکرد اندوکرین، تـأثیر فاکتورهـای ژنتیکی، کمبودهای تغذیه ای و اختلال عملکرد کبدی افـزایش  می یابد. مواردی از  بیمـاری گـزارش شـده اسـت کـه در آن اعضا خانواده بیمار نیز به ملاسما مبتلا بودند.لک صورت و ملاسما

پروژسترون و استروژن، ملانوژنز را تحریک می کنند و به همین دلیل حاملگی و همچنین مصرف قرص های ضـد بارداری، عامـل اصلی پیگمانتاسیون و لک تلقی می شوند. با این وجود ماهیت دقیـــق ملاسمـــا و لک تاکنــون نـاشناختــه مانـــده است و بــه نظـــر   میرسد عواملی دیگری چون: تماس با اشعه UV، داروهای ضد تشنج، استفاده از مواد آرایشی، کمبود های تغذیه ای ،اختلال عملکرد کبد و ژنتیک نیز در ایجاد ملاسما موثر باشند

در مردان این بیماری را ۵ تا ۱۰ درصد گزارش کردند. ملاسما یا لک در مردان، همان هیستولوژی و علایم بالینی ملاسما در زنان را دارد، با این وجود هنوز مشخص نیست که عوامل هورمونی نقشی در ملاسمای مردان داشته باشند

ملاسما و لک در مردان نیز دیده می شود

ملاسما در مردان نیز دیده می شود

لک در تمام نژادها بویژه در نژاد لاتین و آسیایی دیده میشود و بیشتر در مناطق گرمسیری که تماس با اشعه آفتاب نیز بیشتر است بروز میکند به طوزی که در طی زمستان این مشکل کمتر گزارش میشود

هیپرپیـگمانتاسیون و لک  اغلـب در لب فـوقانی، گونـه ها ،پیشانی، پـل بینی و چـانـه دیـده میشود. لک به رنگ قهوه ای، دو طرفه، اغلب قرینه و در مقابل نور آفتاب، واضح تر می شود.  این اختلال در سنین ۰۳ تا ۵۵ سالگی شایع است

ملاسما و لک  از آنجایی که در نواحی باز بدن و به ویژه در صورت رخ می دهد به وضوح بـر ظـاهر مبتلایـان تـأثیر   میگذارد. اگرچه ضایعات پوستی در صورت به ندرت بـر سلامت جسمی بیمار تأثیر می گذارند منتهی جنبه های روانی و اجتماعی بیماری تقریباً همیشه سلامت عمـومی بیمـاران را تحـت تـأثیر  قـرار  مـی دهـد و اثـر آشکاری بر کیفیت زندگی مبتلایان داشته و همچنـین  خود پنداری فرد و اعتماد به نفس بیمار را تحـت تـأثیر قرار می دهد.

ملاسما و لک نیز به علت آسیبهـا یی کـه بـه ظاهر و زیبـایی افـراد وارد مـی نمایـد اغلـب مـشکلات روحی روانی آشکاری در بیماران ایجاد  میکند

اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماریهـا ی پوسـت اهمیت  زیادی دارد زیرا ایـن بیمـاری هـا  اگرچـه  خطـرمستقیم بر زندگی ندارنـدولـی از راه هـای گونـاگونی مانند ایجاد علائم (خارش و درد)، فشار روانی (کمبـوداعتماد به نفس و دستپاچگی)، تأثیر در روابط اجتمـاعی و خانوادگی و مشکلات درمانی (بار مالی و اتلاف وقت) میتوانند زندگی را تحـت تـأثیر  قـرار دهنـد

 بیمـاری ملاسما و لک نیز  از ایـن قاعـده مـستثنی  نمـیباشـد ، نتـایج مطالعات به عمل آمده حاکی از آن است که لک اثـرمخرب بر کیفیت زندگی مبتلایـان داشـته و بیـشترین تأثیر منفی را در حیطه های زندگی اجتماعی، تفـریح وسرگرمی، و سلامت روحـی بیمـاران  مـی گـذارد

مطالعات نشان داده اند کـه ظاهر پوست ، ناامیـدی ، عـصبی شـدن و دسـت پاچگی وتأثیر بیماری بر روابط بین فردی بیشترین تأثیر منفـی را بر کیفیت زندگی بیماران داشته اند همچنین مطالعات بین فرهنگ های مخنلف نیز مؤید این نکته است کـه ملاسـما و لک در فرهنگهای مختلـف تـأثیر  تقریبـاً مـشابهی دارد وموجب افت کیفیت زندگی مبتلایان می شود.

مطالعات نشان داده است که کیفیت زندگی در افراد شاغل و تحصیل کرده بیشتر افت پیدا می کند که ممکن است ناشی از جایگاه اجتماعی این افراد باشـد کـه بیشتر درتمـاس با سـایرین مـی باشـند

همچنین مطالعات نشان داده است کـه کیفیت زندگی بیمـاران مبـتلا بـه ملاسـما و لک پوستی بـه وضـوح  تحت تأثیر وضعیت ظاهری ناشی از بیماری می باشـد وتوجه به نیازهـای روحـی و روانـی بیمـاران همـراه بـا درمانهای دارویی میتواند در بهبـود کیفیـت زنـدگی آنان مؤثر باشد، بنابراین علاوه بـر درمـانهـا ی دارویـی توجه به مشکلات روحی و روانی ناشی از بیماری نیز ازجانب پزشکان ضروری به نظر می رسد.

با توجه به شیوع تغییرات پوستی در بارداری لـزوم آموزش مراقبـتهـای لازم در مـورد تغییـرات پوسـتی احساس میشود. در ایـن راسـتا مـسئولین و کارکنـان مراکز بهداشـتی درمـانی مـی تواننـد مطالـب آموزشـی مرتبط را در کلاسهـای آموزشـی دوران بـارداری کـه توسط این مراکز ارائه می شود بگنجانند.

اقدامات درمانی ملاسما و لک  عبارتند از: گفتگو با بیمار مبنی بر طولانی بودن درمان، ارزیابی شدت و عمق ملاسما و تجویز دارو میباشد.

در حال حاضر کرمهای روشن کننده گوناگونی برای درمان ملاسما در دسترس می باشد که حتما باید با نظر پزشک و با رعایت نکات احتیاطات لازم مصرف نمود. مهمترین آن کرم هیدروکینون با غلظت های متفاوت و با توجه بـه شدت و عمق ملاسما می باشد، این دارو متداول ترین و موثرترین ماده لک بر موضعی و یک استاندارد طلایی در درمان ملاسما محسوب میگردد.  یکی از کرمهای روشن کننده و ضد لک شگفت انگیز و منحصر به فرد در درمان ملاسما کرم کوژیک اسید   می باشد این ماده اولین بار در سال ۱۹۰۷ در ژاپن توسط سائیتو از تخمیر قند توسط نوعی قارچ کشف شد

هیچکدام از روش های درمانی لک صورت دائمی نیست و در یک جلسه نیز انجام نمی گیرد و نیاز به تجـدید درمان دارد ؛ زیرا استـعداد افراد برای ایجاد لک با این روش های درمانـی برطرف نمی گردد. به هر حال مصرف ضدآفتاب در افراد مستعد یک نیاز حیاتی در درمان و پیشگیری از لک می باشد.

در صورتی که مایل به درمان لک صورت   هستید:

 1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 2.  به هیچ عنوان امکان اصلاح ۱۰۰ درصد ضایعه وجود ندارد لذا باید انتظارات خود را واقعی تر نمائید
 3. ممکن است نیاز به اقدامات متعددی نظیر لیزر، میکرودرم یا سایر روش ها باشد
 4. درمان ممکن است نیاز به چندین مرحله اقدام داشته باشد لذا صبر و پیگیری لازمه اجتناب ناپذیر موفقیت درمانی است
 5. در صورتیکه مایل به مراجعه به مطب هستید یا سوالی در این مورد دارید با کلیک روی دکمه مربوطه از همینجا اقدام فرمائید

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر امیرمحمدزاده یکشنبه ۶ خرداد ۹۷( 10 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با عرض سلام و خسته نباشید
  دراطراف چشم های مادر بنده جوش های برجسته ای وجود دارد که متاسفانه آزاددهنده میباشد از جنابعالی سوالاتی دارم که بنده را در این مهم راهنمایی کنید
  1_جوش برجسته در اطراف چشم چه نام دارد؟
  2_چه عواملی باعث به وجود آمدن این جوش ها میباشد؟
  3_آیا درمان دارد و اینکه چگونه میتوان این جوش های برجسته در اطراف چشم را درمان کرد؟
  از جنابعالی خواهشمندم که اینجانب را برای درمان این جوش ها راهنمایی نمایید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۶ خرداد ۹۷( 10 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی ممکنه فیبروم یا سیرنگوما یا اتریکواپیتلیوما مطرح باشه.
   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند
   توصیه می کنم مقاله زیر را با دقت در این مورد مطالعه کنی
   http://yon.ir/r9ANc
   بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد
   معمولا لیزر بهترین و موثرترین روش درمانی در اینگونه موارد است
   موفق
 • تصویر کاربر مهدي چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشيد
  من يكي دو ساله پاپول دارم و همونجور مونده ايا امكان داره كه خود ب خود درمان شود
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   چنانچه پاپول مرواریدی آلت مطرح باشد معمولا نیاز به درمان ندارد
   امکان از بین بردن این حالت با دارو وجود ندارد.
   ولی در صورتی که از نظر ظاهری آزار دهنده باشد لیزر بهترین روش درمانی است.
   مقاله زیر را با دقت مطالعه کن
   https://goo.gl/vPPm2B

   موفق
 • تصویر کاربر ماریا دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر ببخشید من میخواستم میکرودرم انجام بدم بعضیا میگن که بعد از دوماه که میکرودرم انجام بشه اون شفافیتی که بعد میکرودرم ایجاد میشه روی پوست باز از بین میره درسته؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   این موضوع کاملا درست است و نیاز به تکرار میکرودرم خواهد بود
   موفق
 • تصویر کاربر زهرا چهارشنبه ۲ فروردین ۹۶( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  جوش صورت وبدن
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۲ فروردین ۹۶( 2 سال پیش)
   علیک سلام
   ازمایش ارسالی یک اشکال هورمونی را نشان می دهد
   بهتره برای ارزیابی دقیق تر به پزشک مراجعه کنی
 • تصویر کاربر علی یکشنبه ۱ اسفند ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  زدن دونه های خیلی ریز. زیر پوستی سفید رویه التم حتی سره التم بیشتره تعدادش زیاد بعد خالهای گوشتی صفت روی بیضه هام تقریبا سفید کمی بزرگ
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱ اسفند ۹۵( 2 سال پیش)
   علیک سلام
   احتمالا مولوسکوم مطرح باشد
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود
 • تصویر کاربر قاسم پنجشنبه ۲۸ بهمن ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  آزمایش من میکروب سوزاک را نشان میدهد و تقریبآ علامت سوزاک را ندارم دو روز قبل آنتی بیوتیک تزریقی از طریق سرم را زده و سه ساعت بعد دو اریترومایسین 200 را همزمان خورده ام و همسرم هم قرص افلو ساکساین را هر 12 ساعت گفته ام مصرف کند امروز از طریق مقعد بدون کاندوم آمیزش داشته ایم آیا مشکلی نداشته ؟ و اگر مشکلی داشته باید چکار کنیم ؟
  با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۸ بهمن ۹۵( 2 سال پیش)
   علیک سلام
   بهتره در اولین فرصت به اتفاق همسرت برای معاینه دقیقتر به پزشک معالجت مراجعه کنی
   داروهایی که تجویز شده مناسب است و باید ادامه یابد
 • تصویر کاربر اکرم سه شنبه ۵ بهمن ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و تشکر
  کناره ی بینی م (در واقع ار جای شروع گونه) یک جوش زیرپوستی تقریبا بزرگ اندازه یک عدس دیده می شود که بصورت یک برامدگی ست و بروز بیرونی ندارد. چطور این جوش تخلیه می شود؟ چه کاری می توانم بکنم؟ عین یک حالت چربی گلوله شده زیر پوستم است
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۵ بهمن ۹۵( 2 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی ممکنه کیست های زیر جلدی یا فیستول مطرح باشد
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی
   ممکنه نیاز به نمونه برداری باشد
   لیزر بهترین روش درمانی است
   موفق
 • تصویر کاربر تانا دوشنبه ۸ آذر ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دکتر عزیز .
  من تانا کوثری 11 ساله از بندرعباس 1 سال است که دچار آکنه شدم . مادرم می گوید مال سن بلوغ است . این جوش ها باعث از دست دادن اعتماد به نفسم شده. این جوش ها اوایل در قسمت پیشانی من بوجود امده و کم کم زیاد شدند . تا حدی که کل صورتم را جوش فرا بگیرد اقای دکتر ایا شما می توانید راه حلی را برای حل این مشکل به من بیشنهاد بدهید؟
  .
  با تشکر.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۸ آذر ۹۵( 2 سال پیش)
   سلام دختر گلم
   سعی کن میوه زیاد بخوری
   غذاهای چرب و فست فود و نوشابه های گازدار را کمتر بخور
   از صابون کلیندا برای شستشوی صورتت استفاده کن
   اگر تشدید شد بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی
   سعی کن از مواد آرایشی استفاده نکنی
   موفق
 • تصویر کاربر سیمین شنبه ۶ آذر ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر جان ببخشید مزاحم وقتتون میشم من یه بچه لب مرز هستم اینجا جز یه درمانگاه چیز دیگه ای نیست خواهش میکنم لااقل بگید چه صابون یا کرمی استفاده کنم فقط میخوام جوش برطرف شه تروخدا اینجا اینترنت نیست از دوستم خواهش کردم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۶ آذر ۹۵( 2 سال پیش)
   سلام جانم
   صابون کلیندا روزی 2 بار بزن
   محلول اریترومایسین هم کمک کننده است
   موفق
 • تصویر کاربر م شنبه ۱۸ بهمن ۹۳( 4 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر وقتتون بخیر
  من مدتیه رو لبم زگیل زده، به دکتر مراجعه کردم و گفتند باید بسوزونیم، اما من چون به خاطر بیماری های پوستی دیگری چندین بار دکتر رفتم دیگه دوباره به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتونم برم. حالا من سؤالم اینه که آیا روشی خانگی برای درمان این زگیل روی لب وجود داره؟ یا دارویی که خودتون تجویز کنید؟
  چون نگرانم به جاهای دیگه منتشر نشه. ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۸ بهمن ۹۳( 4 سال پیش)
   سلام مهسا جان
   گرچه بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد اما معمولا زگیل ها توسط سیستم دفاعی بدن مهار می گردند.
   سعی کن 5 وعده میوه در رژیم غذایی استفاده کنی
   از مصرف غذاهای چرب پرهیز کن
   البته بهتره زیر نظر پزشک درمان های دیگر را نیز پیگیری کنی
   موفق
  2. تصویر کاربر م شنبه ۱۸ بهمن ۹۳( 4 سال پیش)
   مرسی. آقای دکتر فقط علاوه بر این روش های پرهیز غذایی، یه دارویی که فکر می کنید خوبه و دیگر نیازی به سوزوندن نباشه بهم معرفی می کنید؟ و چون جای بدی هم هست عوارض. زیاد نداشته باشه.
  3. تصویر کاربر م شنبه ۱۸ بهمن ۹۳( 4 سال پیش)
   ببخشید آقای دکتر من خیلی سؤال پرسیدم، و یک چیز دیگه هم هست اینکه من که به متخصص پوست مراجعه کرده بودم، واسه ریزش موهام دکتر به دلیل مشکلات هورمونی واسم قرص دروسپیرنون /اتینیل استرادیول تجویز کرده بود و از فردا باید شروع به مصرفش کنم، میخواستم بدونم مگه این قرص رو فقط خانم های متأهل برای پیشگیری از حاملگی استفاده نمی کنند؟ و در صورت مصرف مشکلی واسه دختران مجرد پیش نمیاد؟
  4. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۸ بهمن ۹۳( 4 سال پیش)
   سلام جانم
   بهترین اقدام با توجه به ناحیه ضایعه به نظر من استفاده از لیزر هست
   می تونی از کرم آسیکلوویر استفاده کنی البته ممکنه خیلی کمک کننده نباشد اما عوارضی ندارد
   موفق
  5. نمایش سایر 3 پاسخ
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند