آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

درمان سریع جوش صورت – آیا واقعیت دارد؟

درمان سریع جوش صورت امکان دارد؟

همواره درمان سریع جوش صورت مورد تقاضای مبتلایان می باشد. درمان سریع جوش صورت موفقیت آمیز بودن آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎر دارد.

ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﮑﺴﺖ در درمان سریع جوش صورت اﺳﺖ. ﻋﺪم ‫رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮرات ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ درﻣﺎن اﺳﺖ.درمان سریع جوش صورت با دارو و لیزر

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻤﮑﻦ و درمان سریع جوش صورت، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد‫درﻣﺎن، اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اراﯾﻪ ﺷﻮد.

آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﯿﻤﺎران، ﭘﯿﮕﯿﺮی، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اداﻣﻪ درﻣﺎن‫و ﺣﻔﻆ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖبرای درمان سریع جوش صورت ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ,ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودرس و درمان سریع جوش صورت ﺑﺎ ﯾﮏ پروتوکل ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮐﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

یکی از اجزاء ﺿﺮوری در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آﮐﻨﻪ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮدر ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ. بسیاری از بیماران مبتلا به جوش صورت تمایل دارند یک درمان سریع جوش صورت انجام شود و خیلی زود شاهد نتایج درمانی و بهبود جوش های صورت و بدن باشند. اما در اکثر موارد سرعت درمان آن چنان که مورد نظر بیماران باشد نخواهد بود.

در گروهی از بیماران ممکن است طی یک تا ۲ هفته پس از آغاز درمان دارویی نتایج به صورت معجزه آسایی رضایت بخش باشد در این گروه درمان سریع جوش صورت با اقداماتی نظیر داروی موضعی، داروی خوراکی و در برخی از موارد استفاده از لیزر باعث تسریع بهبودی می گردد.

در اینجا برخی از باورهای نادرست و واقعیت ها را در مورد درمان سریع جوش صورت مطرح می کنیم.

باور نادرست:ﻫﻤﻪ داروﻫﺎی آﮐﻨﻪ ﻓﻮری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درمان سریع جوش صورت طی چند ساعت یا نهایتا چند روز انجام می شود.

واﻗﻌﯿﺖ: ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮدی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﮐﻨﻪ ‫ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد و درمان سریع جوش صورت عملا زودتر از چند هفته امکان پذیر نیست.

مکانیسم ایجاد آکنه

مکانیسم ایجاد آکنه

باور نادرست: آﮐﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و با رعایت بهداشت و شستشوی مکرر به درمان سریع جوش صورت کمک می شود

واﻗﻌﯿﺖ: در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻤﯿﺰ‫ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن آﮐﻨﻪ ﺷﻮد .ﺻﻮرت ﺧﻮد را دو ﺑﺎر در روز ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ , ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪو از داروی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺜﯿﻒ و ﭼﺮب ﺑﻮدن ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﮐﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. بنابراین شستشوی مداوم صورت نه تنها باعث درمان سریع جوش صورت نمی گردد بلکه ممکن است آنرا تشدید نماید.

درمان جوش صورت: پاسخ درمانی به لیزر و کرم های موضعی و داروی خوراکی در یک درختر 24 ساله با آکنه مقاوم (قبل و 6 هفته پس از آغاز درمان)

درمان جوش صورت: پاسخ درمانی به لیزر و کرم های موضعی و داروی خوراکی در یک درختر ۲۴ ساله با آکنه مقاوم (قبل و ۶ هفته پس از آغاز درمان)

باور نادرست: زﯾﺎد ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ در ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ باعث درمان سریع جوش صورت گردد

‫واﻗﻌﯿﺖ: در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ دﭼﺎر  جوش های چرکی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﺎر در روز و ﺑﺎ آب وﻟﺮم)ﻧﻪ ﺑﺎ آب ﺳﺮد، ﻧﻪ ﺑﺎ آب ﮔﺮم( ﻧﺸﻮﯾﯿﺪ. و در ﺷﺴﺘﻦ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺎﺑﯿﺪ. ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻧﺮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ.

باور نادرست: دﺳﺘﮑﺎری و ﮐﻨﺪن آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و منجر به درمان سریع جوش صورت گردد

واﻗﻌﯿﺖ: دستکاری و کندن جوش صورت باعث ایجاد اﺳﮑﺎر و جای جوش می شود لذا ﺿﺎﯾﻌﺎت آﮐﻨﻪ را دﺳﺘﮑﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ

برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه

باور نادرست: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﮐﻨﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

واﻗﻌﯿﺖ: اﮔﺮ درﻣﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ، جوش صورت و بدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد. جوش صورت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ. دوره درﻣﺎن را ﮐﺎﻣﻞ‫ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻗﻄﻊ داروﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ. درمان سریع جوش صورت به معنای بهبودی کامل ضایعه نیست و امکان عود مجدد وجود دارد

باور نادرست: اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

 ‫واﻗﻌﯿﺖ: اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﮐﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن واﮐﻨﺸﻬﺎی رواﻧﯽ ﺑﻪ آﮐﻨﻪ ﺷﻮد

نکات مهمی که باید در درمان سریع جوش صورت در  بیماران مورد توجه قرار داد عبارتند از:

 1. جوش  صورت در افراد یک شبه ایجاد نمی شود و طبیعتا یک شبه نیز درمان نخواهد شد

 2. نباید جوش صورت را زیاد و یا شدید شستشو داد بلکه باید به آرامی و حداکثر ۳ بار در روز با صابون مناسب شستشو داده شود

 3. جوش ها را نباید فشار داد و یا ترکاند چون باعث ایجاد تشدید و یا ایجاد اسکار می گردد

 4. رژیم غذایی را باید اصلاح نمود

 5. همکاری پزشک و بیمار و آموزش چهره به چهره ، در کاهش شدت ضایعات و اصلاح کیفیت زندگی بسیار موثر است

 • در صورتی که خود یا یکی از بستگانتان مبتلا به آکنه یا جوش های زیر پوستی یا جای جوش روی صورت و بدن هستید:
 • حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 • به هیچ عنوان جوش ها فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد  
 • بهداشت پوست خود را رعایت کنید
 • الزما شستشوی مداوم با صابون کمک کننده نیست
 • از میوه و سبزیجات تازه به صورت منظم در رژیم غذایی استفاده کنید
 • به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید 
 • حتما برای تشخیص و شناسایی عامل زمینه ساز جوش ها و آکنه به پزشک مراجعه کنید
 • ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد 
 • در صورتی که مایل به طرح سوال و مشاوره با دکتر و یا مراجعه به مطب هستید از طریق زیر اقدام فرمائید

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.
امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر سارا یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹( 1 روز پیش) مشاهده پرسش
  با سلام.بنده 23 ساله هستم و از13سالگی دارم جوش میزنم.پنج سالی هست که تحت نظر یه دکترم.حدود 300تا راکوتان خوردم،اسپیرونولاکتون هم می خورم اما هنوز جوش میزنم.دیگه هم نمی خوام این قرصارو بخورم خواهش میکنم راهنمایی کنید از دست این جوشا خلاص شم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۵۸( 1 روز پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است.

   برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد

   ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود

   نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد

   موفق

 • تصویر کاربر شادی جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۰:۱۳( 3 روز پیش) مشاهده پرسش
  دختری ۲۶ ساله هستم ک ب شدت جوش صورت دارم و توان خوردن داروی شیمیایی ندارم و کلیه ی آزمایش هارو دادم و موردی ندارم او در حال انجام زالو درمانی هم هستم ولی بی نتیجه!؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۹( 3 روز پیش)

   علیکم السلام

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است.

   برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد ممکن است دوره درمان طولانی باشد.

   در اینگونه موارد باید صبور بود نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد 

 • تصویر کاربر سیده چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۸( 5 روز پیش) مشاهده پرسش
  میخوام صورتم جوش نزنه یا اگر زد زود خوب بشه ب وسیله ماسک
  بعدش موهام خیل یریزش داشت کوتاه کردم الان میخوام برزگ بشه و ریزش موهام کم بشه
  ممنون میشم جوابمو بدین
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۴۶( 4 روز پیش)

   علیکم السلام

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است.

   برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد ممکن است دوره درمان طولانی باشد.

   در اینگونه موارد باید صبور بود نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد 

 • تصویر کاربر مانا چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۵:۲۳( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با عرض سلام
  اقای دکتر بنده ساکن امریکا هستم و ۲۵ سالم هست و متاهل.
  حدود یک سال و نیم میشه که روی صورتم جوش های چرکی و بزرگی هستش ،پزشک متخصص مراجعه کردم حدود ۸ ماه انتی بیوتیک خوراکی تجویز شد برام که از ماه ۴ به بعد جوش های صورتم کاملا از بین رفت ولی بدنم و از پشت کمر تا پشت گردن شروع به جوش زدن های چرکی کردن!!
  بعد از حدود ۳ ماه جوش های بدنم خوب شدن اما صورتم دوباره جوش های وحشتناک و چرکی و دردناکی در حال حاضر دارن ،متاسفانه به خاطره هزینه های بالای مراقبت پوستی خیلی برام سخته که به پزشک مراجعه کنم!
  سوالی که خدمتون عرض داشتم اینه که میتونم بدون تجویز پزشک از داروی راکوتان استفاده کنم؟( از ایران برام پست کنن خانواده)

  در حال حاضر خودم از داروی سیپروترون کامپاند استفاده میکنم که از ایران برام فرستادن) اما تاثیر زیادی نداشته
  یک سوال دیگه اینکه برای ویزیت شدن توسط شما ایا امکانش هست در خود امریکا ویزیت پرداخت بشه منظورم شماره حساب هست.
  با تشکر از شما و وقتتون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵( 3 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است.
   برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد
   ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود
   داروی راکوتان عوترض بسیار زیادی دارد و بهتره تا حد امکان مصرف نشود
   سیپروترون نیز معمولا خیلی کمک کننده نیست
   نگران نباش امکان ویزیت از را دور نیز وجود دارد فقط نیاز به برنامه واتساپ داری
   از طریق لینک زیر اقدام کن و شماره واتساپ خودت را درست وارد کن
   در سریعترین زمان ممکن از طریق واتساپ مشاوره و ویزیت از راه دور خواهی داشت
   سعی کن کلیه سوابق دارویی و آزمایشگاهی خودت را در دسترس داشته باشی
   لینک درخواست مشاوره از راه دور را برات می فرستم
   http://online.drentezari.com
   موفق
 • تصویر کاربر سمانه چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۳۴( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و احترام
  آقای دکتر در داروی آکوتان آیا عوارض ماندگاری هم وجود داره؟ مثلا ممکنه در آینده ناباروری بیاره پس از قطع دارو یا عوارضی برای جنین بعد از پایان مصرف دارو ایجاد کنه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۹( 3 ماه پیش)
   سلام جانم
   تا شش ماه پس از قطع راکوتان باید از بارداری پیشگیری شود
   راکوتان پس از این دوره برای جنین عارضه ای ایجاد نخواهد نمود
   موفق
 • تصویر کاربر امیرمحمدزاده شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۲۳:۳۲( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با عرض سلام و خسته نباشید
  دراطراف چشم های مادر بنده جوش های برجسته ای وجود دارد که متاسفانه آزاددهنده میباشد از جنابعالی سوالاتی دارم که بنده را در این مهم راهنمایی کنید
  1_جوش برجسته در اطراف چشم چه نام دارد؟
  2_چه عواملی باعث به وجود آمدن این جوش ها میباشد؟
  3_آیا درمان دارد و اینکه چگونه میتوان این جوش های برجسته در اطراف چشم را درمان کرد؟
  از جنابعالی خواهشمندم که اینجانب را برای درمان این جوش ها راهنمایی نمایید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷( 4 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی ممکنه فیبروم یا سیرنگوما یا اتریکواپیتلیوما مطرح باشه.
   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند
   توصیه می کنم مقاله زیر را با دقت در این مورد مطالعه کنی
   http://yon.ir/r9ANc
   بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد
   معمولا لیزر بهترین و موثرترین روش درمانی در اینگونه موارد است
   موفق
 • تصویر کاربر امید جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  soul:
  با سلام
  اقای دکتر من ی سرما خوردگی ساده داشتم ک رفتم دکتر عمومی و واسه ی من دارو های سفالکسین وstp.pharma را تجویز کرد
  بعداز یک روز استفاده بدن و صورتم شروع به تاول های ابکی ریز کرد ولی خیلی کم با بی توجهی روز دومم استفاد کردم ک بیشتر شد بعد از این که دیدم دارن بیشتر میشن دوباره ب دکتر مراجعه کردم و گفتن ک حساسیت داری ب این دارو ها و استفا ه نکن دارو جدید نوشت بنام سفکسیم و استامینفن ک باز خوب نشدم و دوباره ب دکتر مراجع کردم ک دو عدد امپول زد حساسیت زدم ک بهتر شدم ولی باز همون جوش ها هستشون ولی با رشد کمتر و یکمم خارشش پیدا کردن .
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۹:۳۴( 4 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نم یتوان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی احتمالا آبله مرغان مطرح باشد
   توصیه می کنم از هرگونه دستکاری ضایعه پرهیز کنی چون ممکنه اسکار ضایعات باقی بماند
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک عفونی مراجعه کنی
   موفق
 • تصویر کاربر نیلا پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۷:۰۴( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  ❤❤👧👧❤❤:
  باسلام وقت بخیر
  دکتر حدود1سال میشه که من در مقعدم جوش احساس کردم البته موقعی که به مناطق گرمسیر و مرطوب سفر کردیم بوجود اومدن بعد از مدتی خودبخود خوب شدن و مجددا بوجود اومدن به پزشک مراجعه کردم و گفتن که همورویید پماد و قرص بهم دادن ولی بخاطره مشغله کاری نمیتونم زیاد نشینم و پمادشونو درست مصرف کنم جوش ها سفید رنگ و خشک و ریز هستن به تازگی3جوش هم روی لبه واژینالم زده خواستم بدونم اینا چی هست خدایی نکرده مشکله جدی نباشه
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۹:۳۲( 4 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس شرح حالی که ذکر می کنی و نوع پراکندگی ضایعه بهتره یک ارزیابی دقیقتر از نظر زگیل مقعدی و زگیل تناسلی برات انجام شود
   مقاله زیر را با دقت در این زگیل مقعدی مطالعه کن
   http://yon.ir/DpfuE
   توصیه می کنم موضوع را به صورت دقیق پیگیری کنی و برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی
   ممکنه نیاز به نمونه برداری از ضایعات باشه
   علی الحساب روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن
   ناحیه را خوب خشک نگه دار و از رطوبت پرهیز کن
   لباس گشاد نخی بپوش
   موفق
 • تصویر کاربر مینا دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۹:۵۲( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  لک سفید روی دستگاه تناسلی
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۲۹( 5 ماه پیش)
   سلام جانم
   با توجه به ناقض بودن طرح سوال یا اشکال در ای میل سوال تو اسپم شناسایی شده است
   لذا توصیه می کنم صفحه زیر را که مربوط به سوالات و پاسح های مرتبط با آن در مورد زگیل تناسلی است را با دقت مطالعه کنی
   امیدورم مطالب زیر کمک کننده باشد
   http://yon.ir/nq2bl
   موفق
 • تصویر کاربر ژنیا پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۸:۲۲( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام مدت یک ماه بعد از رابطه احساس کردم جوش هایی در کنار واژن به وجود اماده است
  1. تصویر کاربر ژنیا پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۸:۳۹( 5 ماه پیش)
   به پیوست
  2. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۸:۲۱( 5 ماه پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی معمولا مهمترین اقدام در اینگونه موارد تقویت سیستم ایمنی بدن است
   واکسن گارداسیل ممکن است کمک کننده باشد
   سعی کن از سیگار و الکل و استرس پرهیز کنی
   از مصرف غذاهای چرب پرهیز کن
   میوه و سبزیجات تازه مصرف کن
   ویدئو زیر را با دقت ببین چون به صورت خلاصه روند بیماری و درمان را توضیح دادم

   معاینات ادواری و ارزیابی های مکرر سالانه بسیار کمک کننده است
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری باشد
   بهترین و سریعترین روش درمانی که کمترین میزان عود را دارد لیزر است که فیلم لیزر را هم برات گذاشتم تا ببینی
   موفق
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند