آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

درمان سریع جوش صورت – آیا واقعیت دارد؟

درمان سریع جوش صورت امکان دارد؟

همواره درمان سریع جوش صورت مورد تقاضای مبتلایان می باشد. درمان سریع جوش صورت موفقیت آمیز بودن آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎر دارد.

ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﮑﺴﺖ در درمان سریع جوش صورت اﺳﺖ. ﻋﺪم ‫رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮرات ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ درﻣﺎن اﺳﺖ.درمان سریع جوش صورت با دارو و لیزر

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻤﮑﻦ و درمان سریع جوش صورت، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد‫درﻣﺎن، اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اراﯾﻪ ﺷﻮد.

آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﯿﻤﺎران، ﭘﯿﮕﯿﺮی، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اداﻣﻪ درﻣﺎن‫و ﺣﻔﻆ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖبرای درمان سریع جوش صورت ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ,ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودرس و درمان سریع جوش صورت ﺑﺎ ﯾﮏ پروتوکل ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮐﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

یکی از اجزاء ﺿﺮوری در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آﮐﻨﻪ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮدر ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ. بسیاری از بیماران مبتلا به جوش صورت تمایل دارند یک درمان سریع جوش صورت انجام شود و خیلی زود شاهد نتایج درمانی و بهبود جوش های صورت و بدن باشند. اما در اکثر موارد سرعت درمان آن چنان که مورد نظر بیماران باشد نخواهد بود.

در گروهی از بیماران ممکن است طی یک تا ۲ هفته پس از آغاز درمان دارویی نتایج به صورت معجزه آسایی رضایت بخش باشد در این گروه درمان سریع جوش صورت با اقداماتی نظیر داروی موضعی، داروی خوراکی و در برخی از موارد استفاده از لیزر باعث تسریع بهبودی می گردد.

در اینجا برخی از باورهای نادرست و واقعیت ها را در مورد درمان سریع جوش صورت مطرح می کنیم.

باور نادرست:ﻫﻤﻪ داروﻫﺎی آﮐﻨﻪ ﻓﻮری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درمان سریع جوش صورت طی چند ساعت یا نهایتا چند روز انجام می شود.

واﻗﻌﯿﺖ: ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮدی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﮐﻨﻪ ‫ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد و درمان سریع جوش صورت عملا زودتر از چند هفته امکان پذیر نیست.

مکانیسم ایجاد آکنه

مکانیسم ایجاد آکنه

باور نادرست: آﮐﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و با رعایت بهداشت و شستشوی مکرر به درمان سریع جوش صورت کمک می شود

واﻗﻌﯿﺖ: در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻤﯿﺰ‫ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن آﮐﻨﻪ ﺷﻮد .ﺻﻮرت ﺧﻮد را دو ﺑﺎر در روز ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ , ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪو از داروی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺜﯿﻒ و ﭼﺮب ﺑﻮدن ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﮐﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. بنابراین شستشوی مداوم صورت نه تنها باعث درمان سریع جوش صورت نمی گردد بلکه ممکن است آنرا تشدید نماید.

درمان جوش صورت: پاسخ درمانی به لیزر و کرم های موضعی و داروی خوراکی در یک درختر 24 ساله با آکنه مقاوم (قبل و 6 هفته پس از آغاز درمان)

درمان جوش صورت: پاسخ درمانی به لیزر و کرم های موضعی و داروی خوراکی در یک درختر ۲۴ ساله با آکنه مقاوم (قبل و ۶ هفته پس از آغاز درمان)

باور نادرست: زﯾﺎد ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ در ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ باعث درمان سریع جوش صورت گردد

‫واﻗﻌﯿﺖ: در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ دﭼﺎر  جوش های چرکی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﺎر در روز و ﺑﺎ آب وﻟﺮم)ﻧﻪ ﺑﺎ آب ﺳﺮد، ﻧﻪ ﺑﺎ آب ﮔﺮم( ﻧﺸﻮﯾﯿﺪ. و در ﺷﺴﺘﻦ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺎﺑﯿﺪ. ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻧﺮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ.

باور نادرست: دﺳﺘﮑﺎری و ﮐﻨﺪن آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و منجر به درمان سریع جوش صورت گردد

واﻗﻌﯿﺖ: دستکاری و کندن جوش صورت باعث ایجاد اﺳﮑﺎر و جای جوش می شود لذا ﺿﺎﯾﻌﺎت آﮐﻨﻪ را دﺳﺘﮑﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ

برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه

باور نادرست: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﮐﻨﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

واﻗﻌﯿﺖ: اﮔﺮ درﻣﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ، جوش صورت و بدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد. جوش صورت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ. دوره درﻣﺎن را ﮐﺎﻣﻞ‫ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻗﻄﻊ داروﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ. درمان سریع جوش صورت به معنای بهبودی کامل ضایعه نیست و امکان عود مجدد وجود دارد

باور نادرست: اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

 ‫واﻗﻌﯿﺖ: اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﮐﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن واﮐﻨﺸﻬﺎی رواﻧﯽ ﺑﻪ آﮐﻨﻪ ﺷﻮد

نکات مهمی که باید در درمان سریع جوش صورت در  بیماران مورد توجه قرار داد عبارتند از:

 1. جوش  صورت در افراد یک شبه ایجاد نمی شود و طبیعتا یک شبه نیز درمان نخواهد شد

 2. نباید جوش صورت را زیاد و یا شدید شستشو داد بلکه باید به آرامی و حداکثر ۳ بار در روز با صابون مناسب شستشو داده شود

 3. جوش ها را نباید فشار داد و یا ترکاند چون باعث ایجاد تشدید و یا ایجاد اسکار می گردد

 4. رژیم غذایی را باید اصلاح نمود

 5. همکاری پزشک و بیمار و آموزش چهره به چهره ، در کاهش شدت ضایعات و اصلاح کیفیت زندگی بسیار موثر است

 • در صورتی که خود یا یکی از بستگانتان مبتلا به آکنه یا جوش های زیر پوستی یا جای جوش روی صورت و بدن هستید:
 • حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 • به هیچ عنوان جوش ها فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد  
 • بهداشت پوست خود را رعایت کنید
 • الزما شستشوی مداوم با صابون کمک کننده نیست
 • از میوه و سبزیجات تازه به صورت منظم در رژیم غذایی استفاده کنید
 • به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید 
 • حتما برای تشخیص و شناسایی عامل زمینه ساز جوش ها و آکنه به پزشک مراجعه کنید
 • ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد 
 • در صورتی که مایل به طرح سوال و مشاوره با دکتر و یا مراجعه به مطب هستید از طریق زیر اقدام فرمائید

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید

پیگیری سوال قبل

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

ثبت سوال جدید

امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیار سیستم

1
خال
مهم

سلام آقای دکتر .
من دختری 18 ساله هستم و در طرف راست بدنم متمایل به کمر و نزدیک کلیه ها ولی در سمت پشت بدنم یک خال بیضی شکل قهوه ای رنگ بدون مو و برجسته دارم که نوک این خال کمی کم رنگه و اندازه شم به اندازه ی نوک انگشت کوچیکم میشه البته کمی کوچکتر از اون و این تنها خال برجسته ای که دارم و اینکه سفید پوستم و نمیدونم این خال مادر زادی بوده یا اکتسابی ولی یادم مییاد در که این خال تازه به وجود نیومده و بوده این خال نیازی به جراحی دارد ؟؟ من دانشجوی پزشکی هستم ولی اصلا نمی تونم تشخیص بدم لطفا کمکم کنید ! با تشکر فراوان
مشاهده پاسخ دکتر
2
Pcos
مهم

Hello doctor
Sorry I'm not good at Farsi ,before 4 month the doctor told me that I have pcos from that day I lost half of my hair,Also I have lack of vitamin d3 and iron , also my hdl is high ,by the way I'm 24 years old single ,the doctor just gave me loestrin20!! But I'm afraid to take these tablets ! he told me you can use (tranexamic acid500)with(medenamic acid) im confused
I had very long strong hair ?But until now I lost half of my hair I really need ur advice
I will be thankful if u could tell me what is the best Solution for my hair I need my hair back!
مشاهده پاسخ دکتر
3
زگیل
مهم

سلام،من مبتلا به زگیل های زیادی روی دستم هستم که به درمان خیلی مقاوم هستن،جواب آزمایشم هم سالم بود و 27 سال هم سن دارم،سوال من اینه که داروی خوراکی برای زگیل هست که استفاده کنم،با تشکر مشاهده پاسخ دکتر
4
عوارض لیرز برای دختران مجرد
مهم

سلام وقت بخیر من یه دختر ۲۲ ساله و مجرد هستم میخواستم بدونم انجام لیزر برای من عوارضی نداره مثل نازایی و این مسائل؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید مشاهده پاسخ دکتر
5
پاپول مروارید
مهم

سلام بنده پیش دکتر ارولوژی و پوست رفتم معاینه شدم تشخصی پاپول بود و گفتن مشکلی نداره دست نرن هیچ راهی به من نگفتن من شریک زندگیم راضی نیست بعد دور التم جاهایی که پاپول هست خشکه حالا لیزر هزینش چنده و دردش زیاد با پماد یا کرم قابل درمان نیست؟ مشاهده پاسخ دکتر
6
مو زائد
مهم

سلام آقای دکتر ممنونم از پاسخ و توجهتون.
من عکس آزمایش هورمونی ام رو براتون فرستادم.
من تو منطقه محروم هستم.
متاسفانه دکترمتخصص نداریم ک برم برام دارو تجویزکنن.فقط 1دکتر هست لیزر میکنه.قبلا3جلسه لیزر انجام دادم اما باز برگشتن.مشکل اصلیم حل نمیشه.اگرممکنه با توجه به شرایطم برام دارو تجویز کنید که لیزرم جواب بده.
فقط بخاطر کیستم قر ال دی میخورم 3روزه هست .قبلش دارویی مصرف نمیکردم مجددا آزمایشمو میفرستم.
مشاهده پاسخ دکتر
7
خال گوشتی
مهم

سلام خسته نباشید ...مادرمن یه خال گوشتی داشت ک چندروزه این حالت متورم شدنو سوزش داره میخواستم ببینم علتش چیه؟؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید مشاهده پاسخ دکتر
8
پوست چرب .جای جوش .
مهم

با سلام خدمت دکتر عزیز.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید منو.من پسر بیست ساله ای هستم که از سن پونزده سالگی پوستم هیچ مشکلی نداشت .اما به خاطر داروهای هورمونی بدنسازی از همون سن صورتم شروع کرد به جوش زدن زیاد طوری که دو گونه ام مثل ابکش شده .فرورفته های زیادی هستش که عذابم میده .الان جای جوش هام مونده.صورتم فقط جوش زیر پوستی میزنه .پوستم بدنم به خصوص صورتم به حدی چربه که با دستمال کاغذی پاک میکنم دستمال خیس میشه به حدی که چربی از پوستم میره تو چشمم.کلافه شدم.موها هم همینطوره .موهامو با شامپو مخصوص موهای چرب میشورم اما یک روز بعد تمام سرم چربه.دکتر های زیادی رفتم اما گفتن ما با هورمون هات که باعث شده این جوری شه کاری نمیتونیم بکنیم فقط میتونیم شامپو و صابون بدیم همش باید یه دستمال بگیرم صورتمو پاک کنم.تو رو خدا شما بگید چی کارکنم. دارم عذاب میکشم..در ضمن جای جوش هام زیاده ولی نسبتا سطحی لیزر بهتره یا میکرودرم.در ضمن لطف بفرمایید هرینه شو بفرمایید .با تشکر فراوان مشاهده پاسخ دکتر
9
چین و چروک زیر چشم
مهم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.ازتون یک سوالی داشتم. من 23 سالمه ولی زیر چشمام خیلی چین و چروک شده از چه روش های درمانی به جز بتاکس و روشهای تزریقی میتونم استفاده کنم؟ مشاهده پاسخ دکتر
10
خال غیر عادی

سلام و عرض ادب
دختر19ماهه ای دارم که از بدو تولد یک خال مادرزادی در انتهای باسن داشت که صاف و سیاه بود اما حدود یک ماه هست که برجسته شده و خارش پیدا کرده...
خواااهش میکنم بفرمایید آیا خطرناک هست یا نه
مشاهده پاسخ دکتر
« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 690 بعدی »
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند