آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

درمان سریع جوش صورت – آیا واقعیت دارد؟

درمان سریع جوش صورت امکان دارد؟

همواره درمان سریع جوش صورت مورد تقاضای مبتلایان می باشد. درمان سریع جوش صورت موفقیت آمیز بودن آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎر دارد.

ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﮑﺴﺖ در درمان سریع جوش صورت اﺳﺖ. ﻋﺪم ‫رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮرات ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ درﻣﺎن اﺳﺖ.درمان سریع جوش صورت با دارو و لیزر

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻤﮑﻦ و درمان سریع جوش صورت، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد‫درﻣﺎن، اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اراﯾﻪ ﺷﻮد.

آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﯿﻤﺎران، ﭘﯿﮕﯿﺮی، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اداﻣﻪ درﻣﺎن‫و ﺣﻔﻆ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖبرای درمان سریع جوش صورت ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ,ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودرس و درمان سریع جوش صورت ﺑﺎ ﯾﮏ پروتوکل ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮐﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

یکی از اجزاء ﺿﺮوری در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آﮐﻨﻪ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮدر ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ. بسیاری از بیماران مبتلا به جوش صورت تمایل دارند یک درمان سریع جوش صورت انجام شود و خیلی زود شاهد نتایج درمانی و بهبود جوش های صورت و بدن باشند. اما در اکثر موارد سرعت درمان آن چنان که مورد نظر بیماران باشد نخواهد بود.

در گروهی از بیماران ممکن است طی یک تا ۲ هفته پس از آغاز درمان دارویی نتایج به صورت معجزه آسایی رضایت بخش باشد در این گروه درمان سریع جوش صورت با اقداماتی نظیر داروی موضعی، داروی خوراکی و در برخی از موارد استفاده از لیزر باعث تسریع بهبودی می گردد.

در اینجا برخی از باورهای نادرست و واقعیت ها را در مورد درمان سریع جوش صورت مطرح می کنیم.

باور نادرست:ﻫﻤﻪ داروﻫﺎی آﮐﻨﻪ ﻓﻮری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درمان سریع جوش صورت طی چند ساعت یا نهایتا چند روز انجام می شود.

واﻗﻌﯿﺖ: ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮدی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﮐﻨﻪ ‫ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد و درمان سریع جوش صورت عملا زودتر از چند هفته امکان پذیر نیست.

مکانیسم ایجاد آکنه

مکانیسم ایجاد آکنه

باور نادرست: آﮐﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و با رعایت بهداشت و شستشوی مکرر به درمان سریع جوش صورت کمک می شود

واﻗﻌﯿﺖ: در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻤﯿﺰ‫ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن آﮐﻨﻪ ﺷﻮد .ﺻﻮرت ﺧﻮد را دو ﺑﺎر در روز ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ , ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪو از داروی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺜﯿﻒ و ﭼﺮب ﺑﻮدن ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﮐﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. بنابراین شستشوی مداوم صورت نه تنها باعث درمان سریع جوش صورت نمی گردد بلکه ممکن است آنرا تشدید نماید.

درمان جوش صورت: پاسخ درمانی به لیزر و کرم های موضعی و داروی خوراکی در یک درختر 24 ساله با آکنه مقاوم (قبل و 6 هفته پس از آغاز درمان)

درمان جوش صورت: پاسخ درمانی به لیزر و کرم های موضعی و داروی خوراکی در یک درختر ۲۴ ساله با آکنه مقاوم (قبل و ۶ هفته پس از آغاز درمان)

باور نادرست: زﯾﺎد ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ در ﻫﺮ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ باعث درمان سریع جوش صورت گردد

‫واﻗﻌﯿﺖ: در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ دﭼﺎر  جوش های چرکی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﺎر در روز و ﺑﺎ آب وﻟﺮم)ﻧﻪ ﺑﺎ آب ﺳﺮد، ﻧﻪ ﺑﺎ آب ﮔﺮم( ﻧﺸﻮﯾﯿﺪ. و در ﺷﺴﺘﻦ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺎﺑﯿﺪ. ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻧﺮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ.

باور نادرست: دﺳﺘﮑﺎری و ﮐﻨﺪن آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و منجر به درمان سریع جوش صورت گردد

واﻗﻌﯿﺖ: دستکاری و کندن جوش صورت باعث ایجاد اﺳﮑﺎر و جای جوش می شود لذا ﺿﺎﯾﻌﺎت آﮐﻨﻪ را دﺳﺘﮑﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ

برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه

باور نادرست: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﮐﻨﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

واﻗﻌﯿﺖ: اﮔﺮ درﻣﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ، جوش صورت و بدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد. جوش صورت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ. دوره درﻣﺎن را ﮐﺎﻣﻞ‫ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻗﻄﻊ داروﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ. درمان سریع جوش صورت به معنای بهبودی کامل ضایعه نیست و امکان عود مجدد وجود دارد

باور نادرست: اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

 ‫واﻗﻌﯿﺖ: اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﮐﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن واﮐﻨﺸﻬﺎی رواﻧﯽ ﺑﻪ آﮐﻨﻪ ﺷﻮد

نکات مهمی که باید در درمان سریع جوش صورت در  بیماران مورد توجه قرار داد عبارتند از:

 1. جوش  صورت در افراد یک شبه ایجاد نمی شود و طبیعتا یک شبه نیز درمان نخواهد شد

 2. نباید جوش صورت را زیاد و یا شدید شستشو داد بلکه باید به آرامی و حداکثر ۳ بار در روز با صابون مناسب شستشو داده شود

 3. جوش ها را نباید فشار داد و یا ترکاند چون باعث ایجاد تشدید و یا ایجاد اسکار می گردد

 4. رژیم غذایی را باید اصلاح نمود

 5. همکاری پزشک و بیمار و آموزش چهره به چهره ، در کاهش شدت ضایعات و اصلاح کیفیت زندگی بسیار موثر است

 • در صورتی که خود یا یکی از بستگانتان مبتلا به آکنه یا جوش های زیر پوستی یا جای جوش روی صورت و بدن هستید:
 • حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 • به هیچ عنوان جوش ها فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد  
 • بهداشت پوست خود را رعایت کنید
 • الزما شستشوی مداوم با صابون کمک کننده نیست
 • از میوه و سبزیجات تازه به صورت منظم در رژیم غذایی استفاده کنید
 • به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید 
 • حتما برای تشخیص و شناسایی عامل زمینه ساز جوش ها و آکنه به پزشک مراجعه کنید
 • ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد 
 • در صورتی که مایل به طرح سوال و مشاوره با دکتر و یا مراجعه به مطب هستید از طریق زیر اقدام فرمائید

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر حامد سه شنبه ۳ اسفند ۹۵( 2 سال پیش) مشاهده پرسش
  من دوماه است که عقد کردم.متوجه رابطه همسرم با شخص دیگر شدم..الانم حدود بیست روز است بر اول در دونوبت از ناحیه دهان تبخال شدید زدم.و حدود ده روز است متوجه دانه هایی بر روی آلت خودم شدم.اگر نیاز به فرستادن عکس باشد.میتوانم انجام دهم.باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۳ اسفند ۹۵( 2 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی در صورتی که تبخال تناسلی مطرح باشد معمولا با یک دوره درمان دارویی خوراکی و موضعی طی ۳ تا ۱۰ روز بهبود خواهد یافت
   در عکس ارسالی ضایعات مشکوکی دیده می شود که نیاز به ارزیابی دقیقتر دارد
   توصیه می کنم برای معاینه دقیقتر و نمونه برداری احتمالی به اتفاق همسرت به پزشک مراجعه کنید
   موفق
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند