عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر رامین شنبه ۴ اردیبهشت ۰( 8 ماه پیش) تعداد بازدید: 83 مشاهده پرسش
  با سلام و عرض احترام. آقای دکتر بنده مدتی هست زگیل در ناحیه تناسلی داشتم که متاسفانه با تیغ زدن کمی منتشر شد، اما کرایو کردم و الان از بین رفتند. همچنین خانمم hpv 16 شدند. با توجه به اینکه پزشک، زگیل بنده را برداشت و به ازمایشگاه بردم و تست hpv منفی شد، آیا تست pcr همسرم هم ممکنه اشتباها زده مثبت؟ البته پاپ اسمیر و کولیوسکوپی هم بابت اطمینان دادیم که هر دو نرمال و بدون مشکل بودند. با تشکر فراوان.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۴ اردیبهشت ۰( 8 ماه پیش)

   سلام جانم

   نگران نباش ولی آزمایشات ادواری را تکرار کن

   مطابق فرمایش پزشک معالجت اقدام کن

   موفق

 • تصویر کاربر نیلو چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹( 10 ماه پیش) تعداد بازدید: 89 مشاهده پرسش
  سلام ممنون از وقتی که میزارید میخواستم ببینم این تبخال تناسلی هست یا خیر ؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹( 10 ماه پیش)

   سلام جانم

   بر اساس عکس ارسالی احتمال تبخال زیاد نیست 

   تست Anti HSV IgG - IgM ضروری است

   موفق

 • تصویر کاربر نجفی یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹( 10 ماه پیش) تعداد بازدید: 97 مشاهده پرسش
  سلام وقتتون بخیر، چند وقت پیش روی آلتم یک زخم تاول مانند ایجاد شد و بعد چند روز از بین رفت، میشه لطفاً بفرمایید چه بیماری میتونه باشه؟ آیا لازمه آزمایش بدم؟ با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۹ اسفند ۹۹( 10 ماه پیش)

   سلام جانم

   احتمال هرپس تناسلی مطرح است 

   تست Anti HSV  IgG - IgM ضروری است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

  2. تصویر کاربر نجفی شنبه ۹ اسفند ۹۹( 10 ماه پیش)
   ممنون بابت پاسخگویی
   چه مدت باید از آلوده شدن بگذره تا آنتی بادی تولید بشه و آزمایش مورد قبول باشه؟ با تشکر
  3. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹( 10 ماه پیش)

   2 تا 4 هفته

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر زهرا سه شنبه ۵ اسفند ۹۹( 10 ماه پیش) تعداد بازدید: 80 مشاهده پرسش
  سلام دکتر خسته نباشید.من دوسال قبل زایمان سزارین کردم بعد سه روز ک مرخص شدم جوشهای ریز چرکی در ناحیه تناسلی و بیشتر کشاله رانم پیدا شد.بد دوسه روز خودبخود ازبین رفتن انگار ک کنده شده باشن.من فک کردم قارچه بد که عکسشو در اینترنت دیدم حس کردم تبخاله.الان دو سال ک میگذره هیچ علائمی ندارم فقط همون یکبار بروز کرده.بنظرتون چی بوده باید چیکار کنم خاهشا جواب بدید دارم سکته میکنم.اگه سرطان بگیرم دخترم چی میشه توروخدا بگید چیکار کنم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۵ اسفند ۹۹( 10 ماه پیش)

   سلام جانم

   تبخال تناسلی به هیچ عنوان زمینه ساز سرطان نیست

   نگران نباش و برای اطمینان بیشتر می توان تست Anti HSV انجام داد

   موفق

 • تصویر کاربر سويل یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 72 مشاهده پرسش
  سلام اقاي دكتر من تقريبا سه روزه تبخال تناسلي زدم ك البته لب ودهنمم تبخال زده و خيلي درد دارم چه دارويي مصرف كنم زودتر خوب بشن؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش)

   سلام جانم

   معمولا قرص و پماد آسیکلوویر کمک کننده است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر الی جمعه ۲۴ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 91 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر وقت بخیر من رفتم دکتر حدودا دوهفته ی دانه ای مثل تاول نزدیک مقعدم زده رفتم دکتر گفتن تاول بهم قرص و پماد دادن اما علاوه بر پماد و قرص از جوش شیرین و محلول ضدعفونی کننده استفاده میکنم بعداز سه روزه الان سیاه شده ایا دوره نقاهتشه یا نه??
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۴ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش)

   سلام جانم

   تبخال تناسلی معمولا دوره های عود دارد

   در فاز حاد بیماری قرص آسیکلوویر کمک کننده است

   نگران نباش

 • تصویر کاربر حنانه جمعه ۱۷ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 93 مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر.
  من اولین باره که به تبخال تناسلی مبتلا شدم‌. با خارش در کشاله ران شروع شد. بعد از مصرف دارو زخم ها بهبود پیدا کرده ولی کشاله ران و رانم همچنان خارش داره. علتش چیه؟
  با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۷ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش)

   سلام جانم

   ممکنه برخی آلودگی های قارچی نیز مطرح باشد

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر مانیا جمعه ۱۷ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 114 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر من 15هفته باردارم و متوجه این جوش شدم،میخاستم بدونم این تبخال تناسلی هست؟اگر هست ممکن ب جنین آسیب برسونه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۷ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش)

   سلام جانم

   با توجه به عکس ارسالی تبخال تناسلی مطرح نیست

   احتمال زگیل تناسلی وجود دارد

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر حسن دوشنبه ۶ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 100 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر ایا این تبخال تناسلی هست
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۶ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش)

   سلام جانم

   خیر

 • تصویر کاربر حسن دوشنبه ۶ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش) تعداد بازدید: 111 مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر ایا این تبخال تناسلی هست
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۶ بهمن ۹۹( 11 ماه پیش)

   سلام جانم

   خیر

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر