عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

عکس تبخال تناسلی زنانه و هرپس تناسلی

فهرست مطالب

تبخال تناسلی زنان و مردان بوسیله ویروس HSV II ایجاد مـی شـود. ویـروس تبخال، دهـان، نواحی تناسـلی، نـواحی اطـراف مقعـد و انگشـتان را تحـت تـاثیر قـرارمی دهد. در اولین شیوع و ابـتلا تبخال، ایـن ویـروس در رشـته عصـبی پنهان می شـود کـه در ایـن محـل هـیچ گونـه علائـم و نشـانه هـا بـروز نمی نماید. با این حال در برخی افراد در سطح پوست عود نمی کند.

در محل یا نزدیک محلی است که ابتدا درگیر شده بود. این حالت زمانی ایجاد می شود که شخص مریض یـا سـالخورده و پیـر یـا دارای ضـعف ایمنی داشته باشد. در برخی افراد هرگز شیوع دوم تبخال ندارند .این حالت زمانی که فـرد مـریض شـود یـا در سـالخوردگان یـا در ضـعف سیستم ایمنی ویروس تبخال در این افـراد عـود مـی کنـد و علائـم آن بروز می کند.

طول درمان تبخال تناسلی زنانه

طول دوره مصرف دارو حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ روز در دوره حاد بیماری است.

انواع ویروس تبخال تناسلی زنان

تبخال تناسلی
تبخال تناسلی

دو نوع تبخال (هرپس) وجود دارد هر دو نوع آن مسری و واگیر است اما

 • نوع  I   بیشتر دهان و بینی را درگیر می کند.
 • نـوع   II بیشـتر دسـتگاه تناسـلی و اطـراف مقعـد را درگیـر میکند.

عفونت های مقعدی و تناسلی معمولاً توسط نوع ویروس نوع 2 تبخال ایجاد می شود. تبخال تناسلی روی لب و دهان هم گاهی دیده می شود که علـت آن شیوع مقاربت دهانی در بین افراد است.

عکس تبخال تناسلی زنانه و مردانه

در تبخال تناسلی زنانه و مردانه یک یا چند علامت زیر ممکن است دیـده شـود کـه شامل:

 •   خارش یا سوزش در ناحیه مقعد یا دستگاه تناسلی
 •   تاول های کوچک حاوی مایعات
 •   این تاول ها می ترکد و زخم های کوچکی که می تواند خیلی دردنـاک باشد، ایجاد می نماید بعد از مدتی این زخم ها خشک می شود و دمل و جای  زخم از آنها باقی می ماند. در اولین ابتلا مدت زمان بین شروع تا ترمیم زخم 4 – 2 هفته طول می کشد.
 •   درد در زمـــان دفـــع ادرار در صـــورتی کـــه ادرار از رویزخم های باز عبور نماید.
 •   علائمی شبیه آنفولانزا کمر درد در زمان سردرد تورم غـدد و تب

در این مرحله بیماری شدیدا مسری و واگیر است. در عفونت مجدد معمولاً علائم خفیف تر اسـت. زخـم هـای کـوچکتر کمتر و دارای درد کمتر و ترمیم سریع تر است و همچنـین علائـم شـبه آنفولانزا ایجاد نمی کند.

شکل ظاهری تبخال تناسلی به صورت زیر است:

انتشار هرپس تناسلی در زنان

ویروس تبخال (هـرپس) از طریـق تمـاس بـا پوسـت فـرد آلـوده منتقـل آلـوده می شود. ویروس محل ورودش را به بدن تحت تأثیر قرار می دهـد کـه می تواند در اثر تماس های ذیل باشد:

هرپس تناسلی در نزدیکی چشم
هرپس یا تبخال تناسلی در نزدیکی چشم

•   بوسیدن دهان به دهان

•   مقاربت جنسی ( اعم از واژنی دهانی یا مقعدی )

•   مقاربت دهانی

•   در این مرحله ویروس شدیدا واگیر و مسری است.

از کجا بفهمیم تبخال تناسلی داریم؟

•   معاینه فیزیکی ناحیه تناسلی شما توسط پزشک

•   تهیه نمونه بوسیله سواپ از  زخمهای موجود

•   معاینه داخل لگنی برای خانم ها
•   نمونه ی ادرار

در صورتی که مشکوک به وجود عفونت های مقاربتی هستید ممکن است به طور همزمان بیش از یک نوع عفونت در یک زمان وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود که معاینه کامل صورت بگیرد.

شما می توانید به مجرد دیدن هرگونه علائم یـا نشـان های بـه پزشـک  مراجعــه کنیــد تــا  مــورد معاینــه قــرار گیرنــد. تســت هــای آزمایشگاهی نیز برای تایید بیماری و نظر پزشک باید انجام شود.

انجمن سلامت و بهداشت جنسی  NHS به طور معمول برای مقداری از عفونت هـای مقـاربتی آزمایشـاتی را انجـام مـی دهـد

درمان تبخال تناسلی مردان و زنان

نمونه های تهیه شده در حین معاینه شما به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و معمولاً تا دو هفته جواب آزمـایش را دریافـت خواهیـد کرد. درمـان ضروری نیست زیرا تبخال تناسلی به طور خودبخودی بهبود مـی یابـد. قرص هایی برای کاهش شدت عفونت هرپس تناسلی وجود دارد. ایـن قرص ها زمانی مؤثر هستند که در 72 ساعت اول پس از شروع علائـم استفاده شوند. عفونت های راجعه تبخال تناسلی نیازی به درمان ندارند.

اگر مبتلا به تبخال تناسلی هستید، پزشـک بـه سؤالات شـما دربـاره عفونـت جـواب خواهـد داد پزشـک همچنین در مورد شـریک یـا شـرکای جنسـی شـما  سـؤالاتی خواهـد پرسید.

در صورتی که به تبخال تناسلی مبتلا شده اید:

•   استفاده از مسکن هایی نظیر آسپرین یا پاراستامول در صـورت وجود درد

•   شستن محل زخم بـه آرامـی بوسـیله محلـول نمکـی ( نصـف قاشق چای خوری نمـک در نـیم لیتـر آب گـرم حـل شـود وسپس استفاده گردد ) دوبار در روز کمک کننده اسـت و بـه تسکین و ترمیم زخم کمک می کند.

•   لباس نازک بپوشید تا هوا به نواحی مبتلا و زخمی برسد.

•   قطعاتی از یخ را داخل یک کیسه یخ  یا حوله تمیز قرار دهید و آن را روی محل ضایعه  قرار دهید.

•   در صورتی که دفع ادرار دردناک است، سعی کنیـد در یـک وان ادرار کنید و یا در طـی دفـع ادرار بـر روی محـل خـروج ادرار آب بریزید.

•   برای خنثی سازی ادرار مایعـات فـراوان نظیـر آب معـدنی یـا لیموناد و نوشیدنی های غیر الکلی بنوشید. نکته بسیار مهم این است که هیچ گاه مانع خـروج ادرار نشـوید،  چـرا کـه باعـث ایجاد مشکلات بیشتر در آینده می شود.

•   از حمام آفتاب گرفتن و یا خوابیدن در آفتاب اجتنـاب کنیـد.

•   به میزان کافی استراحت کنید.

پیشگیری از تبخال تناسلی

تبخال تناسلی هرپس روی باسن
هرپس  تبخال تناسلی روی باسن

در هنگام بروز هرپس ( تبخال تناسلی) تاول ها و زخم ها بسیار واگیر هستند و ویروس می تواند از طریق تماس مستقیم به افراد دیگر منتقل شود. برای جلوگیری از این وضعیت باید از اعمال ذیل اجتناب ورزید:

•   بوسیدن، زمـانی کـه شـما و همسـرتان دارای تبخـال اطـراف دهان هستید.

•   مقاربت دهانی هنگامی که شما یا همسرتان دارای زخم هـایی در ناحیه تناسلی یا دهانی هستید.

•   داشتن هرگونه تمـاس تناسـلی یـا مقعـدی حتـی بـا کانـدوم  زمانی که شما یا همسرتان زخم های تناسلی دارید.

•   استفاده از بزاق برای مرطوب کردن لنز های تماسی و شیشه های عینک در صـورتی کـه زخـم هـایی اطـراف دهـان وجود دارد.

•   به خاطر داشته باشید دستهایتان را قبل و بعد از تماس با زخـم با صابون بشوئید .

•   استفاده از آب دهان بعنوان لـزج کننـده عـلاوه بـر مشـکلات روحی و روانی مشکلات بهداشتی نیز داردو محرک مخاط نیز هست.

•   در زمان گسترش جوش هـای هـرپس و تبخال تناسلی شـانس انتشـار و انتقـال عفونـت بسیار کم است اگر چه ممکن است به طور اتفاقی رخ دهد. با این حال ابتلا به هرپس به معنی پایان دادن به مقاربت جنسی نیست. توصیه هایی را از پزشک خود بخواهید.

•   به خاطر بسپارید کاندوم زمانی شمارا از آلودگی بـا تبخال تناسلی محافظـت می نماید که تمام تاول  ها را بپوشاند. همچنین هرپس می توانـد از طریـقمقاربت  سطحی و غیر داخلی شونده منتقل شود.

تبخال تناسلی و سرطان سرویکس

 هیچ گونه ارتباطی بین تبخال تناسلی و سرطان سرویکس وجود ندارد اگر چه آزمایشات منظمی برا خانم ها در این شرایط پیشنهاد می شود.

آیا تبخال تناسلی خطرناک است؟

برای اکثر افراد، تبخال دستگاه تناسلی تهدیدی جدی برای سلامتی محسوب نمی شود. با این حال داشتن تبخال می تواند سبب ناراحتی و ایجاد یک فشار روحی روانی بر روی فرد شود. تبخال تناسلی برای افراد مبتلا به HIV و همین طور انتهای دوره بارداری می تواند خطرناک باشد.

تبخال تناسلی زنانه و بارداری

 ابتلا به تبخال تناسلی هیچ گونه تأثیری بر توانایی زنان برای بارداری ندارد. اگر تبخال تناسلی زنان در سه ماه اول بارداری رخ دهد، خطر سقط اندک اسـت. ابتلا به تبخال تناسلی در انتهای دوره بارداری می توانـد باعـث تولـد نـوزاد نارس شـود. علیـرغم ایـن،  اکثـر زن هـایی کـه در دوره هـای مختلـف بارداری با هرپس آلوده می شوند، زایمان طبیعی دارند.

در صورتی که خود یا همسرتان مبتلا به تبخال تناسلی و جوش های چرکی روی آلت یا جوش زیر پوستی در ناحیه تناسلی هستید:

 1. برای تبخال تناسلی به دکتر پوست و طب پیشگیری و یا ارولوژی مراجعه کنید. 
 2. به هیچ عنوان جوش ها یا ضایعات را فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.
 3. از لباس های زیر کشاد و نخی استفاده کنید.
 4. شستشوی مداوم و خشک کردن مناسب ناحیه آلت تناسلی و کشاله ران بسیار کمک کننده است.
 5. به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید.
 6. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید.
 7. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید.
 8. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد

دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. کد رهگیری خود را یادداشت کنید یا از آن عکس بگیرید (طی 72تا 96 ساعت آینده منتظر پاسخ دکتر باشید)

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر nasi یکشنبه ۱۶ تیر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 88 مشاهده پرسش
  سلام‌‌ وقتتون بخیر من دو روز هستش که بین واژن و مقعدم خود به خود زخم شده که این زخم هم درد شدید داره هم سوزش میخواستم ببینم از چی میتونه باشه بابت عکسها پوزش میخوام
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۶ تیر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد در ضمن عکس نیز به درستی ارسال نشده است

   ولی بر اساس شرح حالی که ذکر می کنی ممکنه هرپس (تبخال) یا شانکروئید مطرح باشد

   توصیه می کنم در اولین فرصت برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه کنی

   از هرگونه دستکاری ناحیه پرهیز کن

   علی الحساب روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   موفق

 • تصویر کاربر سمیرا شنبه ۱۵ تیر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 88 مشاهده پرسش
  با سلام.
  من و همسرم ده روز پیش رابطه داشتیم که ابتدا با کاندوم بود و اواخرش بدون کاندوم.
  من دو روز بعد پریود شدم و از یک نواربهداشتی جدید استفاده کردم که دچار خارش شدم و فک کردم بخاطر حساسیته.اما فرداش سوزش ادرار داشتم به حدی ک فک کردم عفونت مجرای ادراری گرفتم.بعد از دوروز جوش هایی و در قسمت های داخلی لبه های بیرونی مشاهده کردم و به دکتر مراجعه کردم و گفتند تبخال تناسلی هست ولی بجز قرص ضد حساسیت و به اصرار خودم به دلیل سوزش زیاد پماد آلوویر چیز دیگه ای ننوشتند.
  الان به مدت سه روزه که من خودم با دوش واژینال ضد عفونی میکنم و از پماد ریکاو استفاده میکنم و رو به بهبود هست.
  تا بحال همسرم دچار همچین مسئله ای نشده و من هم اولین باری بود که اینجوری شدم. میخواستم بدونم ممکنه که همسرم مبتلا باشه ولی علائمی نداشته باشه یا اینکه در بدن من وجود داشته و به تازگی علائمش رو نشون داده باشه؟ همسرم به جز من با کس دیگه ای در ارتباط نبوده.ممکنه که علتش چیزی بجز رابطه ی جنسی باشه؟
  سوال مهمی که دارم اینه که اگه تبخال باشه چکار کنم که از عود مجدد جلوگیری کنم؟ چه دارو هایی باید مصرف کنم؟
  من به شدت استرس دارم و نگرانم که باز هم عود نکنه چون این چند روز خیلی اذیت شدم .
  ممنون میشم اگ به تمامی سوال ها پاسخ بدید.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۵ تیر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی در صورتی که تبخال تناسلی مطرح باشد

   1. ممکنه همسرت هم مبتلا شده باشد ولی در حال حاضر بدون علامت باشد
   2. ممکن است بیماری سالها در لب به صورت مخفی و غیر فعال باشد و الزما از طریق رابطه جنسی انتقال نخواهد یافت
   3. به منظور پیشگری از عود بیماری مهمترین اقدام ، تقیویت سیستم ایمنی و پرهیز از سیگار و الکل و استرس است 
   4. در فاز حا بیماری آسیکلوویر کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر محمد یکشنبه ۹ تیر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 99 مشاهده پرسش
  سلام
  من حدود 20 روز پیش با کسی آمیزش داشتم که بعد از چند روز متوجه شدیم که شریک جنسی من تبخال تناسلی دارد و آزمایشات از نمونه تایید کرد بیماری ایشون رو ولی آزمایش خون نشون نداد وتوی این چند روز دوبار تبخاله ایشون ظاهر شده سوال من اینجاست با توجه به اینکه بیماری در اون لحظه فعال نبوده من هم از کاندوم استفاده نکردم امکان انتقال به من هست یا نه چون هیچ علامتی در من نیست و اینکه آزمایش خون هم چیزی نشون نداده من چطور میتونم از سلامتی یا مبتلا شدنم متطلع شم و آیا با توجه به اینکه علامتی ندارم باز هم امکان ابطلاع بدون علامت هست یا نه ممنون میشم اگر توضیح بدین
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۹ تیر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم 

   احتمال انتقال آلودگی در شرایط بدون علامت زیاد نیست ولی به هر حال شانس انتقال بیماری وجود خواهد داشت 

   معاینات ادواری را پیگیری کن 

   موفق

 • تصویر کاربر بهارک پنجشنبه ۶ تیر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 88 مشاهده پرسش
  سلام مجدد
  آقای دکتر من بهارک هستم همون دختر ۳۳ ساله ایی که چند لحظه پیش سوالمو پرسیدم و شما فرمودید احتمال انتقال بسیار ناچیزه و نیازی به آزمایش نیست.
  آقای دکتر در بدترین حالت ممکن اگه کسی به اینصورت(رابطه سطحی بدون دخول) مبتلا بشه آیا امکان گرفتن اون نوع خطرناک رو داره؟ یا اگه هم بگیره اون نوع بی خطر رو میگیره؟ کدومش درسته؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۶ تیر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   عملا شانس انتقال وجود ندارد

   در بدترین سناریو، اگر فرد مبتلا حامل ویروس پرخطر باشد می تواند باعث انتقال آلودگی شود که باید یک آسیب بافتی یا خراشیدگی پوستی برای انتقال وجود داشته باشد

   نگران نباش

   موفق

  2. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۶ تیر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   عملا شانس انتقال وجود ندارد

   در بدترین سناریو، اگر فرد مبتلا حامل ویروس پرخطر باشد می تواند باعث انتقال آلودگی شود که باید یک آسیب بافتی یا خراشیدگی پوستی برای انتقال وجود داشته باشد

   نگران نباش

   موفق

  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربر اوو شنبه ۱ تیر ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 82 مشاهده پرسش
  سلام بعد از ۴ماه مجدد دونه های هرپس زده آیا نیاز به رفتن دکتر و تجویز دارو هست و اینکه درمان قطعی برای این بیماری نیست در ضمن ۱بسته قرص ویرابکس گرفتم و دارم استفاده میکنم سری قبلی دکتر تجویز کرده بود
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱ تیر ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   هرپس تناسلی بیماری ویروسی است که متاسفانه درمان قطعی ندارد و در صورت بروز علائم مجدد ویرابکس یا آسیکلوویر کمک کننده است

   معاینات ادواری کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر سعید دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 88 مشاهده پرسش
  بادرود
  راهنمایی بفرمایید برای ازدواج چه کنم؟
  تا الان باعث انتقال نشدم.
  برای بچه دار شدن آیا خطر انتقال به همسرم هست از طریق اسپرم؟؟؟
  اگر به همین صورت مراقبت کنم میشه امیدوار بود که خانمم هیچگاه در گیر تبخال تناسلی نشه
  و اینکه چطور این موضوع بد رو مطرح کنم باهاش...
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   اسپرم حاوی ویروس تبخال نیست و مشکلی برای باروری وجود ندارد

   در صورت ابتلا مادر به تبخال در حین بارداری ممکن است عوارضی برای جنین پیش آید

   در خصوص نحوه طرح موضوع نیز بهتره از پزشک معالج یا مشاوره قبل از ازدواج کمک بگیری

   موفق

 • تصویر کاربر سعید دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 84 مشاهده پرسش
  با درود
  جناب دکتر من حدود ۸ سال که به ویروس تبخال تناسلی گرفتار شدم
  تا الان که رابطه جنسی داشته به کسی منتقل نکردم(بدون استفاده از کاندوم)
  می خوام بدونم برای ازدواج آیا اگر من مواظبت ۱۰۰٪ داشته باشم
  میتونم کاری کنم که همسرم هیچ گاه مبتلا نشه
  واینکه روی بچه دار شدن تاثیری نداشته باشه
  با سپاس
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی اصولا هیچ پدیده ای در پزشکی 100 درصد نیست

   در صورتی که علائم بیماری وجود نداشته باشد شانس انتقال بیماری به همسر بسیار کاهش می یابد 

   در این شرایط هیچ خطری برای باروری وجود نخواهد داشت

   در صورت بروز هرگونه علامت بهتره رابطه جنسی وجود نداشته باشد 

   معاینات ادواری و ارزیابی های سالانه کمک کننده است

   موفق

 • تصویر کاربر Zar یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 81 مشاهده پرسش
  خسته نباشيد، برايِ اولين بار رابطه جنسي رو در ٢٠ سالگي از راهِ مقعد بدونِ كاندوم تجربه كردم، بعد از چند روز زخمي رو بينِ واژن و مقعدم احساس كردم كه سوزِش داشت، بعد از اون اطرافِ مقعدم جوش هاي ريز ريز به وجود اومد كه خارش و سوزش و درد داشتن، رفتم دكتر اورولوژي و قرص هاي آسيكلووير و زاكسيم و پماد زينك پلاس رو تجويز كردن
  سوالم اينه كه آيا اينها تبخالِ تناسلي هستن و اينكه آيا شريكِ جنسيه من مبتلا به اين بيماري هست يا من از قبل داشتم؟! خيلي نگرانم
  چيكار ميتونم بكنم كه اين بيماري انتقال پيدا نكنه؟! و اينكه اگه شريكِ جنسيه من مبتلا باشه يعني هروقت ما رابطه داشته باشيم، تبخالهاي تناسليه من عود ميكنه؟! و اينكه تا چه مدت بايد دارو مصرف كنم؟!
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم 

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس شرح حالی که ذکر کردی احتمالا مولوسکوم یا فولیکولیت یا تبخال تناسلی مطرح باشد 

   برای کاهش ریسک انتقال بیماری بهتره در صورت وجود داشتن علائم بیماری از رابطه جنسی پرهیز شود 

   در موارد مشکوک بهتره بک غربالگری دقیق از نظر سایر بیماری های مقاربتی نیز انجام شود 

   نگران نباش و مطابق فرمایش پزشک معالجت اقدام کن 

   موفق

 • تصویر کاربر سعید دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 90 مشاهده پرسش
  جناب دکتر با سلام
  با احترام و سپاس از مشاوره های شما
  بنده به دلایلی در حال برقراری یک رابطه مشروع و مدت دار با یک خانم 33 ساله هستم
  ایشان 8 سال پیش جدا شده اند و به اقرار خودشان در این مدت با چند نفر روابط مشروع داشته اند البته ظاهرا با حدود 5 نفر
  و چونکه قطعا در روابط طولانی ارتباط بدون پروتکشن رخ خواهد داد ،من به شدت از انتقال بیماری های مقاربتی واهمه دارم.
  من از ایشان خواسته ام یک تست کامل بیماری های مقاربتی بدهند
  حال پرسش اینجاست که
  1- چه تست هایی ضروری هستند
  2- به چه پزشک متخصصی ایشان باید برای ویزیت مراجعه کنند و کجا را شما پیشنهاد می دهید؟
  3- برای من نوعی و یا یک خانم نوعی پیش از برقراری روابط جنسی چه واکسیناسون هایی لازم است که انجام شود و به کجا مراجعه باید مراجعه گردد؟
  و در آخر اگر پیشنهاد یا نکات مهمی را صلاح می دانید ممنون میشوم فرمایش کنید.
  این پرسش ها فقط پرسش من نیست و خیلی از دوستان این موضوع را دنبال می کنند . ممنون میشم پاسخ دهید.

  پیشاپیش از راهنمایی های دلسوزانه شما سپاسگزارم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم

   مهمترین اقدام در روابط جنسی تعهد است که متاسفانه در بین جوانان به مرور کم رنگ تر می شود

   تست های ضروری در خانم ها و اقایان بیشتر به بیماری های مقاربتی توجه دارد (هپاتیت ایدز سیفلیس و هرپس و HPV)

   در خانم ها علاوه بر تست های فوق باید یک پاپ اسمیر و در برخی موارد تست HPV نیز انجام شود

   معمولا در سنسن زیر 26 سالگی واکسن هپاتیت و گارداسیل لازم است ولی در سنین بالاتر خیلی کمک کننده نیست

   همانگونه که در ابتدا اشاره کردم مهم ترین اقدام تعهد در روابط جنسی و پرهیز از روابط پرخطر است که نیاز به یک فرهنگ سازی گسترده دارد

   موفق

  2. تصویر کاربر سعید یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸( 2 سال پیش)
   سلام
   ممنون از پاسخ دهی شما
   عرض کردم که در حال وارد شدن به یک رابطه مشروع هستم و برای اینکه با خیال راحت وارد رابطه شوم شرط کرده ام که هردو تست های پزشکی بدهیم
   یکی از پرسش ها این بود که به پزشک با چه تخصصی باید رجوع کرد که ممنون میشم پاسخ دهید
  3. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام

   به پزشک زنان و زایمان مراجعه شود

   موفق

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر MH سه شنبه ۶ فروردین ۹۸( 2 سال پیش) تعداد بازدید: 81 مشاهده پرسش
  باسلام خدمت اقاي دكتر.بنده بعد از رابطه جنسى با شريك جنسيم متوجه جوش هايي بروى الت وپايانه التم شدم كه پس از مراجعه به دكتر و ازمايش هرپس جواب ازمايشم HSV1 IgG مثبت بود .دكتر براي من به مدت يك ماه valacyclovir hydrochloride تجويز كردند كه بعد از خوردن ٣ روز كاملا جوش ها بر طرف شدند.سوالم از شما اين است كه من دچار ويروس HSV شدم ايا؟ و تا اخر عمر اين ويروس همراه من خواهد ماند.وبه جز استفاده از كاندوم چه كارهاي ديگري بايد انجام بدم و سوال ديگرم اين است كه در همان پايانه الت چيزى شبيه به خال به وجود امده كه عكسش رو براتون ارسال كردم ممنون ميشم نظرتون رو بفرماييد.متشكرم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۶ فروردین ۹۸( 2 سال پیش)

   سلام جانم 

   ابتلا به ویروس HSV باعث ایمنی نمی شود و همیشه در بدن باقی خواهد ماند در فاز علامت دار بیماری رابطه جنسی ممنوع است و کاندوم نیز کمک کننده نیست 

   در مورد مشکل دوم ممکنه مولوسکوم یا آلودگی به HPV مطرح باشد 

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود 

   موفق 

درحال دریافت اطلاعات

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر