آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

بیماری زگیل تناسلی – عامل خطر اصلی سرطان دهانه رحم

بیماری زگیل تناسلی – عامل خطر اصلی سرطان دهانه رحم

بیماری زگیل تناسلی بخصوص در جوامع غربی در زنان جوان بسیار شایع است. در آمریکا، تا ۷۰% نوجوانان فعال از نظر جنسی، بیماری زگیل تناسلی دارند. در یک مطالعه نشان داده شد ۳۲% زنان ۲۴-۱۶ ساله، DNA ویروس زگیل تناسلی را دارند ولی این رقم برای زنان ۴۵ ساله یا بیشتر ۴۴۴% می باشد.

در مطالعه جدید دیگری، شیوع عفونت زگیل تناسلی در زنان جوانتر از ۲۵ سال، ۳۶% در ۴۵ سال و بیشتر، ۸/۲% است. شیوع عفونت زگیل تناسلی بی نهایت در زنان فعال جنسی بالاست و حدود ۶۴% از زنان جوان، DNA ویروس زگیل تناسلی را دارند. 

بهتر است بخوانید   زگیل تناسلی و خال گوشتی در ناحیه تناسلی - افزایش خطر سونامی سرطان

مواظب باشید: زگیل تناسلی بسیار مسری است

مواظب باشید: زگیل تناسلی بسیار مسری است

شیوع سرطان سرویکس (سرطان گردن رحم) در بسیاری از ممالک دنیا با  برنامه های غربالگری زیر ده درصد هزار  میباشد. بنظر  میرسد که در موارد  اندکی بیماری زگیل تناسلی می تواند منجر به سرطان سرویکس شود.

عوامل موثر در این مسیر عبارتند از: وجود ساب تایپ های پرخطر بیماری زگیل تناسلی،، عفونت پایدار بیماری زگیل تناسلی به مدت بیش از دو سال و بعد از ۳۰ سالگی، همراه بودن سایر ریسک فاکتورها مثل وجود چندین شریک جنسی، عفونتHIV، سیگار و غیره.

سرطان سرویکس (دهانه رحم) دومین علت مـرگ ناشـی از سـرطان در زنـان مـی باشـد. در سـال ۲۰۰۶، حـدود ۵۰۰ هـزار مـورد جدیـد سـرطان سرویکس گزارش شده و پیشبینی می شود در حدود ۲۸۰ هزار مرگ ناشی از آن واقع خواهد شد.

بهتر است بخوانید   زگیل ناحیه تناسلی ، سرطان، چرا ؟

اکثر این بیماران در کـشورهای در حـال توسـعه؛ در آفریقـا، آمریکـای مرکـزی و آمریکـای جنـوبی زنـدگیمی کنند. این جوامع عموماً فاقد برنامه های منظم غربـالگری کـشوری در تشخیص زودرس سرطان  میباشند

با وجود گزارشات بین المللی در زمینه هـای مختلـف غربـالگری،تشخیص و درمان سرطان سـرویکس از ایـران، بـه دلیـل نداشـتن شبکه ثبت سرطان در کـشور، آمـار روشنی از بـروز و مـرگ و میـر سرطان سرویکس در دست نیست. بر اساس گزارش ثبت سـرطان در انستیتو کانسر، شیوع سرطان رحم و سرویکــس حـدود ۷-۶ درصـدهزار می باشد.

سونامی سرطان در راه است: ایـن سـرطان عمومـا  در سـنین ۳۰ تـا ۵۵ سـالگی رخ می دهد، اما اخیرًا در زنان جوان گزارشات متعددی دیده می شود و متاسفانه روند این بیماری طی سالهای اخیرر رو به افزایش است و پیش بینی می شود طی ۲۰ سال آینده با یک سونامی از سرطان سرویکس در زنان میانسال کشور مواجه باشیم.

بهتر است بخوانید   زگیل تناسلی مردان چه ارتباطی با سرطان ها و ایدز دارد

زگیل تناسلی مردان - زگیل و لک های روی آلت تناسلی

زگیل تناسلی مردان – زگیل و لک های روی آلت تناسلی

شیوع، بروز و مرگ و میر جهانی ناشـی از این بیماری در طـی ۵۰ سـال گذشـته حدود ۷۰% کاهش یافته و این کاهش در کشورهای دارای  برنامه هـای غربالگری و چکاپ منظم ادواری و بدلیل انجام منظم پاپ اسمیر  میباشد.

بیماری زگیل تناسلی زگیل تناسلی زنان (ضایعات قابل مشاهده شبیه خال گوشتی قهوه ای)

بیماری زگیل تناسلی زنان (ضایعات قابل مشاهده شبیه خال گوشتی قهوه ای)

بیماری زگیل تناسلی و عفونت با ویروس زگیل تناسلی (HPV): تا حدود سالهای ۱۹۹۷، بیماری زگیل تناسلی همانند سایر عفونت های دستگاه تناسلی به عنوان عوامل مستعد کننده بروز سرطان سرویکس شناخته می شد.

در سال ۲۰۰۰ و بعد از آن این ویروس بعنوان عامل اتیولوژیک سرطان سرویکس معرفی شد و سرطان سرویکس به عنوان تنها سرطان بافت نرم با علت مشخص ویروسی در زنان  میباشد.

زگیل تناسلی مردان - ضایعات زگیل مسطح و تیره

زگیل تناسلی مردان – ضایعات زگیل مسطح و تیره

ویروس زگیل تناسلی موجبات تولید توده های سرطانی سلولی را فراهم  میسازد. بیش از ۴۰ گونه از ویروس زگیل تناسلی که در مخاط ناحیه تناسلی آلودگی ایجاد می کند، شناسایی شده است تقریبا ۱۵ تای آنها  سرطانزا هستند و سبب سرطان دهانه رحم و ضایعات پیش بدخیم می شوند.

ویروس های پرخطر: تایپ ۱۶ و ۱۸ ویروس زگیل تناسلی، شایع ترین نوع موثر در ایجاد سرطان سرویکس هستند. تایپ ۱۶، در ۶۰ درصد همه سرطان های سرویکس و نوع ۱۸ در ۱۰ تا ۲۰۰ درصد از موارد دیده  میشود.

بهتر است بخوانید   اچ پی وی (ویروس زگیل تناسلی) - ویروس سرطان زا

نکته مهم تر این است که بیماری زگیل تناسلی در ۳۰ درصد سرطان های حلق و حنجره ، ۴۵ تا ۹۵ درصد سرطان ناحیه مقعد، ۶۰ تا ۶۵ درصد  سرطانهای واژن و ۶۰-۴۰ درصد سرطان های آلت تناسلی خارجی زنان نقش دارد. زگیل تناسلی

عوامل خطر: از فاکتورهای خطر مستقل دیگر در بروز سرطان دهانه رحم، سن پائین زن در اولین نزدیکی، زایمان های متعدد،، وجود چندین شریک جنسی، سیگار و عفونت HIV (ویروس نقص ایمنی انسانی) به شمار  میرود.

بیماری زگیل تناسلی یک بیماری منتقله از راه ارتباط جنسی است و در جوامعی که افراد چندین شریک جنسی دارند میزان آن تا حد زیادی افزایش  مییابد. زنانی که دچار عفونت پایدار زگیل تناسلی هستند، بیشترین احتمال پیشرفت به سمت ضایعات پیش بدخیمی و سرطان سرویکس دارند.

بر اساس مطالعات نشان داده شده است که از زمان آغاز بیماری زگیل تناسلی تا تغییرات مرحله پیش بدخیمی حدود ۱۰ سال و تغییرات به شکل و سرطان مهاجم ۱۵ سال طول خواهد کشید.

نقش غربالگری بیماری زگیل تناسلی و چکاپ در پیشگیری از سرطان سرویکس:

علی رغم این که بیش از نیم قرن از انجام تست پاپانیکولائو (Pap test) می گذرد، سرطان سرویکس هنوز یک علت موربیدیتی وابسته به سرطان و مرگ و میر زنان در آمریکا و دیگر کشورها به شمار می رود.

کیست اپیدرمال همراه با زگیل تناسلی

کیست اپیدرمال همراه با زگیل تناسلی

اجرای برنامه چکاپ با سیتولوژی، سبب کاهش قابل توجه در بروز مرگ و میر سرطان سرویکس در کشورهای پیشرفته شده است. اما در کشورهای در حال توسعه هنوز علی رغم انجام تست پاپ در خیلی موارد، فرم پیشرفته سرطان سرویکس دیده  میشود.

بهتر است بخوانید   پیشگیری از سرطان اندام تناسلی

توصیه می کنم ویدئو زیر را با دقت مشاهده فرمائید. در این ویدئو به طور خلاصه روند بیماری و روش های تشخیص زودرس و غربالگری و پیشگیری و درمان نشان دادهه شده است

هدف از انجـام غربـالگری بـا سـیتولوژی سـرویکس، تـشخیص سرطان و ضایعات پیش زمینه آن  میباشد، با  تست پاپ، سـلولهـای سطحی و ریزش کننده سرویکس بررسی میکروسکوپی می شود. امـا علی رغم  موفقیـت بررسـی هـای غربـالگری در سـطح وسـیع، انجـام غربالگری با سیتولوژی ارزش محـدودی دارد. حـساسیت ایـن روش بین ۳۰ تا ۸۷% و اختصاصی بودن آن بین ۶۸ تا ۱۰۰% می باشد.

انواع شایع ویروس ایجاد کننده بیماری زگیل تناسلی و سرطان

انواع شایع ویروس ایجاد کننده بیماری زگیل تناسلی و سرطان

یکی از بهترین روش های ارزیابی ریسک سرطان سرویکس انجام آزمایش DNA ویروس زگیل تناسلی است. اما این تست نمی تواند بعنوان روش غربالگری اولیه بکار رود و در صورتی که پزشک به بیماری زگیل تناسلی  مشکوک شود ضرورت پیدا می کند.

اگرچه برنامه غربالگری جمعی به طور واضح در کاهش مرگ و میر سرطان سرویکس نقش به سزایی دارد اما این سرطان در کشورهای جهان سوم همچنان رخ می دهد و اکثر زنان که به سمت سرطان پیشرفته سرویکس پیش می روند هرگز غربالگری نشده اند یا غربالگری نامناسب داشته اند.

اهمیت غربالگری در این است که پس از شناسائی پاپ اسمیرهای غیرطبیعی، بیمار جهت کولپوسکوپی و بیوپسی ارجاع داده خواهد شد و بر اساس نتیجه آن اقدامات درمانی لازم بعمل  می آید.

بهتر است بخوانید   گارداسیل و نقش آن در پیشگیری از سرطان

G wart22

بر اساس توصیه های گروه  ارائه دهنده خدمات طب پیشگیری در آمریکا (USPSTF) و انجمن طب پیشگیری آمریکا سن شروع غربالگری و چکاپ سرطان سرویکس سن ۲۱ سالگی یا طی سه سال اول پس از شروع نزدیکی می باشد. تا سن ۳۰ سالگی غربالگری با فاصله هر ۲-۱ سال انجام  میشود. اگر بیمار جزء گروه کم خطر باشد از ۳۰ سالگی می توان فاصله غربالگری و چکاپ را به هر دو تا سه سال یک بار افزایش داد

 

 

سایر اقدامات که برای کاهش شانس انتقال بیماری کمک کننده است عبارتند ازWart G prevention

۱-تا زمان بهبودی کامل ضایعات باید از ارتباط جنسی خودداری شود زیرا احتمال انتقال زیاد است.

۲- استفاده از کاندوم در سایر مواقع احتمال ابتلا را کاهش می دهد. ممکن است کاندوم بتواند خطر انتقال و انتشار ویروس خال گوشتی روی آلت را کم کند اما به یاد داشته باشید که در حین رابطه جنسی پوست سایر نقاط آلوده به ویروس نیز ممکن است با هم تماس داشته باشند و منجر به بروز بیماری خال گوشتی روی آلت شوند.

۳- همچنین از خراشیدن و دستکاری ضایعات باید پرهیز نمود چرا که موجب انتقال آلودگی شده ویا ممکن است عفونت ثانویه باکتریایی روی دهد.

۴- رعایت بهداشت و تمیز وخشک نگه داشتن محل ضایعات به بهبودی کمک می کند.

۵- همچون سایر بیماریهای جنسی بهترین راه پشگیری، ارتباط جنسی معقول ومطمئن است. داشتن بیش از یک شریک جنسی می تواند خطر ابتلا به خال گوشتی روی آلت را افزایش دهد

۶- از رابطه ی جنسی با افرادی که علائم بیماری های مقاربتی را دارند و یا ممکن است در معرض بیماری های مقاربتی باشند اکیدا باید خودداری گردد. G wart prevention

۷- از داشتن روابط جنسی آزاد و پر خطر باید پرهیز نمود اما در صورت داشتن اینگونه روابط حتما در مورد بیماری های مقاربتی باید اطمینان حاصل نمود.  اما باید به یاد داشته باشیم در بسیاری از موارد فرد آلوده به ویروس هیچگونه اطلاعی از آلودگی و یا بیماری خود ندارد.

بهتر است بخوانید   درمان زگیل تناسلی - لیزر زگیل تناسلی

روش های درمان زگیل تناسلی زنان عبارتند از:

لیزر به عنوان یکی از بهترین درمان های قابل استفاده در انواع زگیل تناسلی بزرگ و متعدد است. درد و خونریزی بسیار پائین است و میزان عود زگیل نیز بسیار کم است.

لیزر به عنوان یکی از بهترین درمان های قابل استفاده در انواع زگیل تناسلی بزرگ و متعدد است. درد و خونریزی بسیار پائین است و میزان عود زگیل نیز بسیار کم است.

 1. کرایوتراپی (منجمد کردن): این روش معمولا دردناک بوده و میزان عود نسبتا بالاتر نیز دارد و در ضایعات کوچک کاربرد دارد
 2. محلول موضعی پودوفیلین: برای ضایعات کوچک و با تعداد کم به صورت سرپایی تجویز می شود و معمولا میزان عود آن کمتر از فریز کردن است
 3. زگیل‏های تناسلی  مقاوم یا  بزرگ را باید با یکی از روش‏های جراحی نظیر الکتروسرجری (کوتر) یا رادیوسرجری (آر اف جراحی) یا لیزر درمان کرد.
 4. کوتر با استفاده از جریان برق زگیل را سوزانده و از بین می برد اما اسکار بسیار زیادی برجای می گذارد. لذا امروزه کمتر از این روش استفاده می گردد. خونریزی بسیار کم بوده ولی میزان درد نسبتا بالا است
 5. آر اف برای ضایعات بزرگ با تعداد کم قابل استفاده است. معمولا اسکار خیلی کمی برجای می گذارد و درد یا خونریزی بسیار کمی دارد

لیزر برای تمای ضایعات قابل استفاده است. حتی ضایعات بسیار بزرگ نیز با لیزر قابل درمان هستند. میزان درد و خونریزی بعد از لیزر بسیار پائین است و میزان عود ضایعه نیز بسیار کم است.

در انتها توصیه می کنم کلیپ زیر را در خصوص روند لیزر درمانی زگیل تناسلی مشاهده فرمائید 

در صورتی که خود یا شریک جنسی شما مبتلا به زگیل تناسلی یا ضایعه مشکوک روی آلت تناسلی بوده یا مشکوک به آلودگی با HPV هستید:

 1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 2.  به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن خال گوشتی روی آلت نکنید
 3. به هیچ عنوان از تیغ برای از بین بردن موهای زائد این ناحیه استفاده نکنید
 4. از تماس جنسی بدون محافظ اجتناب کنید
 5. حتما برای تشخیص نوع ضایعه و بررسی ریسک سرطان زائی بیماری به پزشک مراجعه کنید
 6. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد
 7. ممکن است نیاز به تزریق واکسن باشد
 8. در صورتی که مایل به طرح سوال و مشاوره با دکتر و یا مراجعه به مطب هستید از طریق زیر اقدام فرمائید

برای درخواست نوبت فوری با تلگرام : 

برای دریافت نوبت فوری، نام خود را ارسال کنیدشماره ۰۹۰۳۹۷۸۹۶۸۲ را به نام مطب دکتر انتظاری در گوشی خود ذخیره نمائید یا اینجا را کلیک کنید سپس نام خود را از طریق تلگرام  ارسال کنید تا اولین نوبت آزاد توسط منشی مطب برای شما اختصاص یابد 

 

درمان زگیل تناسلی اولین گام پیشگیری از سرطان است

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر بهارک شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام مجدد اقای دکتر
  من ب××××× هستم همون که دیروز براتون دو تا عکس فرستادم و شما فرمودید احتمالا وسیتبو پولازیس هست. من یه عکس دیگه از همون قسمت منتها با زوم خیلی زیاد هم می فرستم. از خیلی نزدیک گرفتم. ببینید همونی هستش که دیروز فرمودید؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸( 1 ماه پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی عکس ارسالی بیشتر نشان دهنده وستیبولار پاپولوزیس است

   موفق

 • تصویر کاربر کیوان شنبه ۲۴ فروردین ۹۸( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  من در گذشته با سه نفر رابطه داشتم.در تمام ایم موارد از کاندوم استفاده کردم.دو بار رابطه دهانی هم بوده.جوشهایی در کنار کشاله ران و آلت بوجود آمد و بعد از دو یه روز خودبخود رفت.البته قیل از جوش ها از تیغ که چند بار استفاده کرده بودم و در محیط مرطوب بوده برای موهای زائد استفاده کردم(تیغ خودم بود)
  این ها زگیل تناسلی یا تبخال تناسلی هستن یا جوش معمولی ؟
  آزمایش خون یا آزمایشی برای مردان(بیماری زگیل یا تبخال یا جوش تناسلی) وجود دارد؟در زمانی که علائمی نیست؟
  با تشکر لطفا سوال من را در سایت قرار ندهید.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم 

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس ارسالی احتمال زگیل تناسلی یا تبخال مطرح نیست و ممکن است یک فولیکولیت ساده یا مولوسکوم مطرح باشه 

   نگران نباش ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود 

   موفق

  2. تصویر کاربر کیوان شنبه ۲۴ فروردین ۹۸( 2 ماه پیش)
   سلام ممنون از پاسخگویی.
   علائم آنها(جوش ها) الان نیست.آزمایش خون یا آزمایش دیگری وجود دارد؟
   مولوسکوم درمان قطعی دارد و برای ازدواج مشکلی بوجود می آورد؟
  3. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۴ فروردین ۹۸( 2 ماه پیش)

   سلام جانم 

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود 

   موفق

  4. نمایش سایر 2 پاسخ
 • تصویر کاربر رضا یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷( 6 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام .خسته باشید .آقای دکتر فروردین خدمتتون رسیدم پس از آزمایش زگیل نوع ۶ و ۳۹ داشتم یه دونه کوچلو کنار بیضه ام بود با استفاده از سرکه سیب از بین رفت .همین کار را روی التم انجام دادم درد آور بود همه جا زخم شد بعد دوباره خوب شد چندین مرحله این کار را انجام دادم به نظرم رضایت بخش بود .بعد از کلی فکر حدودا ۱۲ سال پیش روی صورت خانمم زگیل افتاد متوجه نشدیم کامل پخش شد بعد از گذشت چندین سال هر سال می سوزاندیم باز ظاهر می شد .چند تا بین سینه هاش افتاد ا عرض پوزش التم را بین سینه گذاشتم آیا می شود از آنجا آلوده شده باشم .با توجه به اینکه نوک سینه را دهن زدم الان دانه های ریزی بالای لبم از داخل در آمده آیا زگیل هست اگر تسخیص زگیل دارید یا هر چیز دیگه چگونه درمان کنم چون سهرستان هستم میشه نوبت را طوری بزارید یه روزه کارم تموم بسه عکس را میزارم با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷( 6 ماه پیش)

   سلام جانم

   فوردایس لب نیازی به درمان ندارد در صورتی که تشدید شد یا از نظر ظاهری آزار دهنده بود بهتره یک ارزیابی مجدد انجام شود

   نگران نباش

   موفق

 • تصویر کاربر فروغی جمعه ۱۸ خرداد ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام.وقتتون بخیر
  آیا آزمایشی برای تشخیص آلودگی به ویروس زگیل تناسلی وجود دارد یا نه؟در صورت وجود آیا هر آزمایشگاهی انجام میده و هزینه اش حدودا چقدره؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱۸ خرداد ۹۷( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   در موارد مشکوک می توان تست HPV PCR انجام داد که هزینه آن حدود ۵۰۰ هزار تومان است
   موفق
 • تصویر کاربر کامران چهارشنبه ۱۶ خرداد ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام
  بنده چند سال پیش خدمت شما اومدم و بخاطر رابطه ی ناخواسته ای که داشتم و ترس از مبتلا شدن به زگیل آلت تناسلی، شما واکسن گارداسیل رو تجویز کردید
  بنده هم تهیه کردم و استفاده کردم و تا الان به این بیماری مبتلا نشدم خدا رو شکر
  حال میخوام ازدواج کنم آیا همسر آینده ام هم باید این واکسن رو بزنه اگرچه من تا فعل مبتلا نشدم و فقط جهت پیشگیری چند سال پیش به تجویز شما تزریق کردم
  ممنون میشم پاسخ بنده رو بدید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۱۶ خرداد ۹۷( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   عدم ابتلای تو باعث خوشحالی فراوان است
   حتما برای همسرت هم سه نوبت واکسن گارداسیل بزن
   موفق
 • تصویر کاربر د شنبه ۱۹ خرداد ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و روز بخير من با جوش هايي روي نواحي تناسلي مواجه شدم كه عكس هاي آن را براي شما ميفرستم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۱۹ خرداد ۹۷( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس های ارسالی ممکنه مولوسکوم عفونی و زگیل تناسلی مطرح باشه.
   هر دو بیماری ویروسی بوده و از طریق تماس جنسی منتقل می شود
   مقاله زیر را در مورد بیماری مولوسکوم با دقت مطالعه کن
   http://yon.ir/fa8xF
   همچنین مقاله زیر را به دقت مطالعه کن. در این مقالعه سعی کردم عوارض و خطرات بیماری زگیل تناسلی را توضیح دهم
   http://yon.ir/q3Nqw
   ممکن است نیاز به درمان های طولانی مدت باشد. همچنین در برخی از موارد ممکن است ضایعات پس از بهبودی مجددا عود کند
   بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کنی. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد
   علی الحساب روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن و ناحیه را خشک نگه دار و به هیچ عنوان از تیغ استفاده نکن
   موفق
 • تصویر کاربر Milad شنبه ۵ خرداد ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید
  میخواستم سوال کنم ایا این ها زگیل تناسلی هستن؟ دوتا زائده گوشتی ریز یکی وسط الت و دیگری پایین تر از سر الت و اون دونه های ریز سر الت تناسلی ، زمان زیادی اینها وجود داشتن اما از برای خود بنده سوال ایجاد نشده بود تا اینک نامزد بنده ازم سوال کردن اینها چیه ایا زگیل تناسلی هست؟ دکتر اگر زگیل تناسلی هست باید چیکار کنیم؟فقط ایشون رابطه جنسی دهانی داشتن و نزدیکی بینمون صورت نگرفته.اگر زگیل هست باید چ کنم و کجا مراجعه کنم ایا نیازه ک نامزدمم درمان بشن.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۵ خرداد ۹۷( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی بر اساس عکس های ارسالی به نظر می رسد پاپول مرواریدی آلت تناسلی مطرح باشد
   چنانچه پاپول مرواریدی آلت مطرح باشد معمولا نیاز به درمان ندارد
   ولی در صورتی که از نظر ظاهری آزار دهنده باشد لیزر بهترین روش درمانی است.
   امکان از بین بردن این حالت با دارو وجود ندارد.
   اگر تهران هستی به اتفاق همسرت با کلیه سوابق دارویی و آزمایشگاهی بیا مطب تا ببینمت
   نگران نباش
   موفق
 • تصویر کاربر مهرناز یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام و وقت بخیر خدمت پزشک محترم
  آیا روشی برای تشخیص زگیل تناسلی در فرد بدون ضایعه وجود دارد؟و تشخیصتون درباره ی عکس زیر که زایده ای بر روی بیضه ی آقای جوان هست چیست؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی ممکنه درماتوفیبروم یا سبوریک کراتوزیس یا با احتمال کمتر زگیل تناسلی مطرح باشه.
   بهتره برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه شود. ممکنه نیاز به نمونه برداری یا ارزیابی های تکمیلی باشد
   برای اطمینان می توان از تست HPV PCR استفاده نمود
   موفق
 • تصویر کاربر امینی جمعه ۱ دی ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  باسلام من چندروز پیش متوجه گوشت اضافی در ناحیه مقعد شدم
  توی یه سایت خوندم ممکنه مربوط به بواسیر و کمبود اب بدن باشه
  که من در تمام خانوادم بیماری بواسیر به صورت زیاد هست تقریبا همه دارن وحتی حس میکنم خودمم هم این بیماری رو دارم وحتی گاهی حس میکنم هنگاه دفع مدفوع یه کمی خونریزی کم هم داره البته من خودم میدونم اب بدنم هم خیلی کم هست
  با توجه به این موارد ایا بررسی بیشتر نیاز هست؟واگر نیازه باید چه کنم؟
  من با متنی که تو سایت شماخوندم خیلی ترسیدم خیلییییی
  لطفا راهنمائیم کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۱ دی ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   در صورتی که هموروئید مطرح باشد معمولا با تغییر الگوی زندگی و اصلاخ رژیم غذایی مشکل کاهش خواهید بافت
   در صورتی که زگیل مقعدی مطرح باشد باید هرچه سریعتر اقدامات درمانی آغاز گردد
   مقاله زیر را با دقت مطالعه کن
   https://goo.gl/1VCMCr
   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود
   موفق
 • تصویر کاربر فرهاد سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام پوست بیضه من در اثر استفاده نادرست از پودر پودوفیلین 25% شدیدا دچار سوختگی شده چون متخصص پوست برا 3 ماه بعد وقت میداد رفتم پزشک عمومی ایشون برام کرم تریامسیلونون ان ان و کرم کلوبتازول تزویج کردن و اونارم میزنم روند ترمیم پوست بیضه من خیلی کند هست تا امروز 5 روز هست که تویه خونه موندم بی حرکت رشد موهای بیضه و برخورد اون با ران هم برای واقعا. اذیت کنندس لطفا راهنمایی کنید ایا اکر کرم ها رو عوض کنم و کرم دیگری هست که روند بهبودی رو سریعتر کنه از کار و زندگی افتادم من اصلا نمیتوانم راه بروم.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی در صورت استفاده نامناسب از پدوفیلین، عارضه سوختگی و درد دیده می شود
   برای کنترل درد ممکن است نیاز به داروهای مسکن تزریقی نیز باشد
   برای تسریع روند بهبودی معمولا کرم زینک اکساید هر 3 ساعت یک بار کمک کننده است
   حتما با پزشک معالجت بیشتر مشورت کن
   موفق
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند